HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych

Wtorek, 08 listopada 2016 o 11:46, aktualizacja Wtorek, 08 listopada 2016 o 15:09, autor: 0 1952
HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych

I. HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Wschowa woj. lubuskie.

II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej nr 1 w dniu 30.11.2016 r. o godzinie 10.00, na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177 z dnia 20 lutego 2007 r. z późn. zm.)

III. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane

1)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Siedlnica gm. Wschowa woj. lubuskie, na działce nr 626/2 o pow. 4,4064 wpisana w KW nr ZG1W/00016608/9 w Sądzie Rejonowym we Wschowie, składa się z :

- nieużytki rolne porośnięte drzewami oraz staw o powierzchni 1,9268 ha

Cena wywoławcza nieruchomości :  120 000,00 zł

Wadium: 12 000,00 zł. 
Minimalne postąpienie: 1 200,00 zł. 

 

 2) Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Jędrzychowice gm. Szlichtyngowa, woj. lubuskie, na działce nr 128/1 o pow. 1,8179 ha,  wpisana w KW nr ZG1W/00024119/3 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Na obszarze nieruchomości znajduje się pięć budynków po byłej owczarni. Teren wokół budynków jest utwardzony nawierzchnią betonową.

Cena wywoławcza nieruchomości : 449 000,00 zł

Wadium: 44 900,00 zł. 
Minimalne postąpienie: 4 500,00 zł.

IV. Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej wymienionych i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa, tel. 65-5406174.

Nieruchomości można oglądać na miejscu w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od publikacji ogłoszenia do dnia przetargu.

V. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu, a nieuzyskania zezwolenia MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2016 poz. 1061 t.j).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

2) Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3) Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

4) Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto bankowe: Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa nr konta bankowego: BZ WBK O/Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2016 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.

Wadium należy wnieść w gotówce. 
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (zakończeniu przetargu).

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

VII. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych z art. 5 a Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. nr 2016 poz. 154 j.t.) dot. poz. z cenami pow. 50 000 euro po uzyskaniu zgody na sprzedaż od ww. Ministerstwa, oraz z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2014 poz.1446 j.t.), Ustawy z dnia 14.04.2016 Poz. 585 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw i innych określonych odrębnymi przepisami w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z Oferentem, który wygra przetarg, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi kupujący nieruchomość.

VIII. Do chwili rozpoczęcia przetargu Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny przed rozpoczęciem przetargu.

IX. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronach internetowych www.hodowlazwierzat.pl, www.anr.gov.pl w prasie krajowej i lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej 1 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

nazwaPowiatOni w powiecie najlepiej znają się na ruchu drogowym
26.04.20181 436
Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie odbyły się powiatowe zmagania Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Rywalizacja odbywała się w zespołach, ale każdy pracował także na swój wyni...
nazwa
Mówcie o podobieństwach
26.04.20184 1374
nazwa
To jest tchórzliwe miasto
26.04.201813 1050

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl