TworzymyGłos Regionu

reklama

XLIX Sesja Rady Miejskiej we Wschowie (ZAPOWIEDŹ)

Czwartek, 19 stycznia 2023 o 10:28, autor: 0
XLIX Sesja Rady Miejskiej we Wschowie (ZAPOWIEDŹ)

26 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej. 

Oto proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie w roku 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności doraźnej komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 wsprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony garaży i komórek stanowiących własność Gminy Wschowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Wschowa, sposobu ich rozliczania i kontroli.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "ZŁOTA RĄCZKA".
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 2023-2030”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/301/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior+".
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność samorządu miasta Wschowa.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski i informacje.
 32. Zakończenie obrad.

Źródło: gminawschowa.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl