TworzymyGłos Regionu

OPS poszukuje pracownika socjalnego

Wtorek, 11 maja 2021 o 11:43, autor: 1 814
OPS poszukuje pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
b. Wymagania dodatkowe:
  1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
  2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. Umowa o pracę na cały etat.
  2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3 i teren miasta i gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny i życiorys (CV)- podpisane odręcznie;
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanej aplikacji innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do aktualnej aplikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-25 09:30:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa - sekretariat lub do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata  w terminie do dnia 25 maja 2021r.- do godziny 09:30.
c. Miejsce:
ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z tym nie ma zastosowania procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie - w związku z tym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Załączniki:

Zobacz również: Wolne stanowisko pracy w OPS we Wschowie

REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Edek
12.05.2021 09:56

Społecznie piękna praca, ale bardzo ciężka. Wkład włożony przez pracownika nie jest adekwatny do zarobków. Poza tym praca ta wiąże się z ogromnym ryzykiem...

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl