HZZ Osowa Sień: Ogłoszenie

Środa, 25 października 2017 o 10:09, aktualizacja Środa, 25 października 2017 o 10:09, autor: 0 1781
HZZ Osowa Sień: Ogłoszenie

I. HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r poz.585), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zabudowanych położonych na terenie gminy Wschowa woj. lubuskie.

II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej nr 1 na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177)

III. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości rolne zabudowane i niezabudowane

1)  Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w  obrębie  Osowa Sień,  gm. Wschowa, woj. lubuskie,  na  działce nr  379/29  o pow.  2,9762 ha,  wpisana  w  KW nr  ZG1W/00015612/3 w Sądzie Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość stanowi tzw. zespół pałacowo-parkowy wraz z obiektami towarzyszącymi w postaci dwóch oficyn, budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości:  680 000,00 zł.

Wadium:  68 000,00 zł.

Minimalne postąpienie: 6 800,00 zł.

Przetarg  odbędzie się  dnia  26.10.2017r  o  godz.  10:00

2)  Nieruchomość  gruntowa zabudowana położona w  obrębie  Konradowo,  gm. Wschowa,  woj. lubuskie,  na  działce nr  561/37  o  pow.  1,3107 ha,  wpisana w  KW  nr  ZG1W/00007008/7 w  Sądzie  Rejonowym we Wschowie.

Nieruchomość składa się z  zespołu pałacowo - parkowego wraz z budynkami gospodarczymi i jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena  wywoławcza  nieruchomości:  785 000,00  zł.

Wadium:  78 500,00 zł.

Minimalne postąpienie:  7 850,00  zł.

Przetarg odbędzie się dnia  26.10.2017r.  o  godz.  12:00

UWAGA

IV. Przystępujący do przetargu winni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r poz. 585) oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 poz. 2052).

V. Szczegółowe informacje o nieruchomościach wyżej wymienionych i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.   w Przyczynie Górnej 1,   67-400 Wschowa,   tel. 65-5406174.

Nieruchomości można oglądać na miejscu w dni robocze  w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od  01.10.2017r.  do dnia przetargu.

VI. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przez niego przetargu, a nieuzyskania zezwolenia MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2016 poz. 1061 t.j).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

2) Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3) Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

4) Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

- w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu przelewem na konto bankowe: Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa nr konta bankowego: BZ WBK O/Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 pażdziernika 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.


Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (zakończeniu przetargu).

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

VIII. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych wskazanych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2014 poz.1446 j.t.), ustawie z dnia 14.04.2016r. Poz. 585 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw i  innych określonych odrębnymi przepisami w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z Oferentem, który wygra przetarg, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi kupujący nieruchomość.

IX. Do chwili rozpoczęcia przetargu Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny przed rozpoczęciem przetargu.

X. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.hodowlazwierzat.pl, w prasie krajowej i lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki HZZ Osowa Sień w Przyczynie Górnej 1 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

nazwaSławaDzieci zmierzyły się w Aquathlonie
21.07.20181 317
Już po raz 21. na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku rozgrywane są zawody w Triathlonie. 21 czerwca, w sobotę, ci najmłodsi i trochę starsi zmierzyli się w aquathlonie. Zmagania po...

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl