TworzymyGłos Regionu

reklama

HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg

Zobacz jakie maszyny oferuje przedsiębiorstwo.

Czwartek, 02 maja 2024 o 09:15, aktualizacja Czwartek, 02 maja 2024 o 16:25, autor: 0
HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

L.p.

Marka i typ maszyny

Rok produkcji

Cena (netto)

Stawka VAT

Cena (brutto) wywoławcza 

Wadium

Postąpienie

(minimalne)

 

1.

 

Opryskiwacz samojezdny Hardi Alpha Twin Force 5100 EVO II

2015

450 000,00

23 %

553 500,00

55 400,00

5 600,00

 

2.

 

Opryskiwacz polowy Hardi Navigator 3000

2015

70 000,00

23 %

86 100,00

9 000,00

900,00

3.

Ładowarka teleskopowa Manitou MLT 845-120 LSU

2009

44 000,00

23 %

54 120,00

5 500,00

600,00

4.

Rozdrabniacz Roto Grind 760

2012

9 500,00

23 %

11 685,00

1 200,00

150,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2024 r. o godz. 1000 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1, 67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia można obejrzeć w dniach 02.05.2024 – 28.05.2024 r. w godzinach 700 – 1500 w miejscowości Konradowo 53A, 67-400 Wschowa.

Przetarg odbędzie się zgodnie z regulaminem sprzedaży i udzielania zamówień Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp .z o.o.

Warunki przetargu:

 1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 29.05.2024 r. do godz. 930 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać:
 1. a) imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
 2. b) oferowaną cenę i sposób finansowania,
 3. c) numer pozycji, której dotyczy złożona oferta,
 4. d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu wzór (niewypełniony druk) do pobrania ze strony internetowej spółki: hodowlazwierzat.pl
 5. e) oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg” w sekretariacie spółki.
 6. f) do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce do dnia przetargu do godz. 930 w następujący sposób:

      - w kasie Spółki w miejscu gdzie odbędzie się przetarg,

- lub na konto Spółki: Santander Bank Polska S.A. oddział Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256, z tym że wpłata wadium winna znajdować się na wskazanym wyżej rachunku  najpóźniej do dnia 29.05.2024 r. do godz. 930.,

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, a także, gdy oferent w przetargu, gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy, którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o, odpowiednio: przybiciu, wyborze oferty.
 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.
 3. Wadium złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani, jako nabywcy Składnika Aktywów Trwałych, zostanie zwrócone w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po: zakończeniu przetargu (lub zamknięciu aukcji). Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres wpłaty do zwrotu.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania odsetek.
 5. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny (przeniesienie na Spółkę ekwiwalentu nabycia) najpóźniej w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu.
 6. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybycia oraz wpłacone wadium.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
 2. Cena wywoławcza jest ceną brutto do zapłaty. Stawka VAT na wszystkie maszyny i urządzenia wynosi 23 %.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045

www.hodowlazwierzat.pl

----------------ARTYKUŁ SPONSOROWANY -----------------

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl