TworzymyGłos Regionu

Kto ma rację Danuta Patalas czy Sanepid? Prezentujemy stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Piątek, 12 stycznia 2018 o 17:09, autor: 29 2608
Kto ma rację Danuta Patalas czy Sanepid? Prezentujemy stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, po zapoznaniu się z materiałem  wideo z sesji Rady Miejskiej we Wschowie, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2017 r. przedstawia swoje stanowisko w sprawie.  

Nadzór nad jakością wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Inspekcji Sanitarnej na podstawie:

  • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), jak również:
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328),
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2015 r. poz.1989 (od 11 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.)

Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu. Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń substancji promieniotwórczych w wodzie. Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z  ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi realizowany jest poprzez badania wykonywane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i  badania wykonywane przez administratorów wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej.

W ramach tej kontroli przedsiębiorstwa wodociągowe prowadzą badania jakości wody zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody,  uzgodnionym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Harmonogram ten uwzględnia minimalną częstotliwość i zakres badań zgodny z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Sprawozdania z powyższych badań są na bieżąco przekazywane organom Inspekcji Sanitarnej, które  analizują wyniki badań jakości wody, oceniają  przydatność wody do spożycia, a w sytuacji gdy woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia, monitorują wywiązywanie się producentów wody z realizacji harmonogramów działań naprawczych.

Badania próbek wody pobieranych  w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, wykonywane są w  Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zgodnie z  harmonogramem poboru próbek dla wodociągu publicznego we Wschowie, w  dniu 5 grudnia 2017r.    pobrane zostały 4 próbki wody do badań laboratoryjnych.

Próbki  pobrano  w stałych  punktach monitoringowych, wyznaczonych przez administratora wodociągu, tj. Spółkę Komunalną we Wschowie Sp. z o.o. i zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

W dniu 7 grudnia 2017r. otrzymano sprawozdania z badań. W trzech  próbkach wody stwierdzono obecność pojedynczych bakterii  grupy coli.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia (j.w.) dopuszcza się  w wodzie pojedyncze bakterie grupy coli wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek wody w ciągu  roku.

W żadnej z wcześniej zbadanych w 2017 r.  próbek wody z wodociągu publicznego we Wschowie nie stwierdzono  zanieczyszczenia mikrobiologicznego, w związku z czym po analizie zagrożenia, w oparciu o w/w przepisy  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Nowej Soli w dniu  7 grudnia 2017r. wydał ocenę o jakości wody oraz komunikat dotyczący jakości wody pochodzącej z tego wodociągu, zaopatrującego mieszkańców Wschowy i Przyczyny Dolnej o następującej treści:

„Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Nowej  Soli informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdził pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody.  W  próbkach wody pobranych w dniu 5 grudnia 2017 r.  z wodociągu publicznego we Wschowie, stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli.

Woda z kranu nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

Zaleca się również przegotowywanie wody służącej do mycia naczyń oraz czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, woda może zawierać zwiększoną zawartość chloru.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.”

Komunikat wraz z oceną jakości wody  został  przesłany administratorowi  wodociągu oraz zamieszczony  na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Nowej Soli.

W ocenie jakości wody zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych oraz poinformowano, że w przypadku zastosowania do dezynfekcji chloru lub jego związków, należy monitorować poziom chloru wolnego w sieci wodociągowej i utrzymywać jego stężenia do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l wody.  

W próbkach wody pobranych w dniu 11 grudnia 2017 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych, nie stwierdzono obecności  bakterii.

W oparciu o przesłane sprawozdania z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  wydał w dniu 13 grudnia 2017 r. ocenę o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego we Wschowie.

Odnosząc się do kwestii sposobu pobierania  do badań próbek wody przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli wyjaśniam:

  1. Pobór próbek wody odbył się w obecności przedstawiciela administratora wodociągu. Z powyższych czynności sporządzono protokoły, podpisane przez administratora  wodociągu, który nie wniósł zastrzeżeń co do sposobu  pobrania próbek.
  1. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli, który pobierał próbki wody, posiada zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie, wydane przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
  2. Próbki wody pobrane zostały do sterylnych, szklanych pojemników, przygotowanych w Oddziale Laboratoryjnym  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Butelki były oznakowane datą procesu sterylizacji. Ponadto na każdej butelce znajdował się test chemiczny świadczący o poddaniu pojemników procesowi sterylizacji.
  3. Próbki wody po pobraniu zostały przewiezione do laboratorium w Zielonej Górze w warunkach chłodniczych  i w tym samym dniu poddane  badaniom mikrobiologicznym.  Świadczą o tym zapisy znajdujące się zarówno w protokołach pobrania próbek, jak również w sprawozdaniach  z badań.  Próbki pobrano w dniu 5 grudnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych i dostarczono do laboratorium  w Zielonej Górze o godz. 1540 . Temperatura  transportu  próbek wody, odnotowana w protokole wynosiła 60 Badania mikrobiologiczne rozpoczęto w dniu 5 grudnia 2017 r. i zakończono w dniu 7 grudnia 2017r.

W świetle powyższego,  pobór próbek wody  do badań przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli odbył się zgodnie z obowiązującymi  procedurami.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nowej Soli

Józefa Meissner

REKLAMA

Komentarze (29)

avatar
~Do Patalas i Janik
12.01.2018 17:59

Wstyd mi za wasze komentarze i błędy. Wynikają z buty, arogancji i głupoty. Czas na zmiany i waszą dymisję. Im szybciej Wschowa się pozbędzie tych szkodników tym nasze zdrowie będzie bardziej zabezpieczone przed waszym szkodliwym działaniem.

avatar
~szef analizy
12.01.2018 19:18

Pani Patalas plecie co jej slina na jezyk przyniesie. Poziom ponizej zera

avatar
~Misiek
12.01.2018 19:19

Po przeczytaniu tego raportu Sanepidu mam tylko jedno pytanie . Czy pani burmistrz kiedykolwiek mówiła prawdę i czy pani burmistrz zdaje sobie sprawę z tego jaką głupotą wykazała się w publicznym miejscu podważając badania Sanepidu . Chamstwo i buta oto odpowiednie słowa które określają zachowanie osoby na stanowisku burmistrza miasta i gminy . Myślę że ta kobieta przerosła samą siebie w jej głupocie i zadufaniu w sobie . Nie dosyć że trujecie ludzi to jeszcze oskarżacie Sanepid o nieuczciwą grę . A osoba ta która siedzi i zwie się prezesem S.K miała jakieś uwagi i zastrzeżenia w trakcie pobierania próbek wody w określonych przez nią miejscach ? . Jakoś protokół z pobrania próbek podpisała bez uwag . To na jakiej podstawie burmistrz podważa badania i twierdzi że woda była dobra . Kobieto wstydu oszczędź sobie i nam mieszkańcom i odejdź z honorem z tego urzędu .Żeby prowadzić dyskusję z jakimkolwiek urzędem nie zależnym od ratusza trzeba mieć przekonywujące argumenty . Pani argumenty to krzyki i wymachiwanie rękoma co nie robi żadnego wrażenia na Sanepidzie . Oj kultury to za grosz nie macie myśląc że ludzie kupią waszą szopkę . Co pani w ogóle załatwiła w ten sposób działania ? .

avatar
~ANALITYK
12.01.2018 21:25

Postępowanie naszej władzy bardzo ryzykowne i niebezpieczne dla gminy, sk i mieszkańców jest. Zarzucanie niedbalstwa i fałszowania wyników w kontekście kolejnych kontroli wody pitnej, basenu i kąpieliska w Lginiu jest narażone na bardzo i to bardzo rygorystyczne kontrole. Tylko głupiec tak postępuje.

avatar
~Wyborca
13.01.2018 08:27

A jednak radny Giezek miał 100 % racje. Próbki były odpowiednio pobrane !!! .. a może sanepid kłamie ? No i znowu jedynie radny G ma czelność odzywać się na sesjach... ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA W TYM NOWYM 2018 ROKU.

avatar
~do wyborcy
13.01.2018 09:42

Co ty wyskakujesz z tym Giezkiem . Przecież on nie ma zielonego pojęcia o funkcjonowaniu stacji uzdatniania wody a co dopiero o warunku jej poboru przez Sanepid . Sanepidowi jest wszystko jedno jaką wodę pobiera , on nie ma w tym żadnego swojego interesu . Wodę pobrał w tych miejscach gdzie to było ustalone co poświadczyła w swoim podpisem w protokole S,K . Jedynie co mógł Giezek to obnażył kłamstwo i obłudę burmistrza znając doskonale jej charakter i " uczciwe " podejście do sprawy zresztą jak zwykle w takich sprawach . On doskonale już wie że monopol na prawdę nie ma burmistrz bo już tyle razy poznał się sam na tej " prawdzie ". Zna ją już za długo więc wie doskonale co myśli ta osoba i w jaki sposób jeszcze funkcjonuje . Zawsze jest czas krótszy lub dłuższy kiedy szklanka przepełni się kłamstwem i to kłamstwo rozleje się na zewnątrz szklanki . I jeszcze jedno twórcą istnienia tego burmistrza jest sam Giezek i jego żona . To oni wspólnie wylansowali tego kłamczucha na stanowisko burmistrza .

avatar
~WKU......... WIONY
13.01.2018 08:49

Słuchałem wypowiedzi Pani Burmistrz. Właściwie to próbowałem bo się tego słuchać nie da. Wniosek mi się nasuwa tylko jeden, że szkoda i to bardzo szkoda że się referendum nie udało. Im szybciej Pani opuści ten urząd tym lepiej. Szkoda tylko tych czterech lat i tego wstydu na całe województwo. Lepiej niech już bierze pensję i nic nie robi i koniecznie niech zamilknie do końca kadencji. Nic więcej kobieto nie mów bo każde słowo z twoich ust to jedna wielka porażka.

avatar
~Dzięki G.
13.01.2018 10:35

Uwierz mi ze Giezek jest bardzo uparty. I jezeli ze cos jest biale to nie przemowisz mu ze to jest czarne.To u niego cenie ma swoje zdanie i nie dal sie kupic.

avatar
~do ~Dzięki G.
13.01.2018 18:26

Zapewne nie kupiono Giezka pracą ? .Specjalnie dla niego stworzono nowe stanowisko w S.K . Był tak dobry że nie potrzebował żadnych koneksji ?. Zmień lekarza bo ten u którego się leczysz okłamuje ciebie i daj już sobie spokój z tym chwaleniem Giezka . Tak znał się na pracy jak pies na gwiazdach .

avatar
~szef analizy
13.01.2018 19:10

To jest żart ? Skończył się przecież stołek w SK i zaczeły się występy Giezka. Oślizgły typ jak dla mnie

avatar
~Baśka
13.01.2018 11:28

Baśka i jej podobni pamiętają i przypominają wszystkim wielbicielom i piewcom nowego-starego Radnego Giezka/ niegdyś jednego z czołowych twórców SOS - Stowarzyszenie Odnowy Samorządu, Czopka, Patalas i Giezka/: - NO WŁAŚNIE KTO DZIŚ PAMIĘTA???, jak ten tzw, "złoto ustny " piewca ich stowarzyszenia /SOS/ nie mal codziennie mówił, a w większości rozpisywał się w ich gazetce "Nasze Wschowskie Sprawy", a to o wadach poprzedniej władzy, a to o marnotrawstwie..... A ! cel Jego w tym szaleństwie, to przy pomocy pani PATALAS i pana CZOPKA zdobycie "koryta" i dorwanie się do łatwych pieniędzy SUWERENA. A!, to pisał o swojej kamienicy, a to jak wygląda drożność kanalizacji sanitarnej, a to jaka będzie wspaniała przyszłość Wschowy jak oni wgrają wybory, a to o godzinie ZERO podając liczne wybrane przez niego przykłady o niegospodarności i marnowaniu przez poprzedników publicznych pieniędzy .....itp.,itd...... . Odpowiadając panu: na pana wizje o przyszłejWSPANIAŁEJ Wschowie za Waszych obecnych rządów: - gdzie pan był?, a jednocześnie będąc w Spółce Komunalnej i we władzach Rady MiG jak wasza polityka, niby dotycząca tak zwanym sprawnym, nowoczesnym zarządzaniem SK i Urzędem MiG Wschowa d o p r o w a d z i ł a do kolosalnego marnotrawstwa dziesiątki tysięcy naszych publicznych pieniędzy - pieniędzy suwerena, które poszły lekką ręką na odszkodowania niesłusznie zwolnionych pracowników SK - NO gdzie pan był???. A, jak cudownie pan się rozpisywał i mówił startując pod szyldem SOS kandydując na radnego MiG Wschowa z Okręgu nr 8 - - Co !, to nie zdziała, zrobi dla dobra Wschowy i mieszkańców swojego okręgu??? - Owszem.....owszem jeno dorwał się pan do "koryta" opłacanego z naszych pieniędzy, dziwi jedynie nas w jakim celu opozycja trzyma pana na stołku v-ce Przewodniczącego ??? / jak widać dali się nabrać jak dzieci i pańscy poprzednicy na pana "złote usta" tak łatwo skłonne do obiecanek cacanek..../. A!, to jak pan pisał w artykule pod tyt. " Wschowa na mapie ciekawostek" - czy teraz nie jest czasami SZOKIEM, że za Waszych i pana rządów Wschowa " d z i a d u j e" jako jedyne miasto województwa lubuskiego???, - czy to nie radny , v-ce przewodniczący Rady MiG Wschowa Giezek, ówczesny czołowy piewca Patalas i Czopka i jego wspaniałej Grupy się do tego przyczynił????, - Co! panie Radny Giezek???. "MAPA CIEKAWOSTEK" to jak widać Wasza specjalność we wszystkim co zrobiliście, robicie i czego, a obiecaliście nie zrobiliście. Jak widać przy pana tempie przemiany i obiecanek cacanek, jak to małe zwierzątko o nazwie KAMELEON człowiek nie nadąża jakie jeszcze niespodzianki i ciekawostki przedwyborcze, a dotyczące wyborów jesień 2018 nam pan zaserwuje???. A może w jakie kolejne zwierzątko się pan przemieni, aby wygrać kolejne w y b o r t y ?????. A obecnie jak widać / udolnie czy nie udolnie/ po licznych pochwalnych wpisach na pana cześć i chwałę czynią to tzw, "TROLE">!!! Uwaga!: - prawdziwy katolik jak nagrzeszy idzie się wyspowiadać i uważa, że jest "czysty", A PAN ?????

avatar
~Wschowianin
13.01.2018 12:33

Giezek prawie pięćdziesięcioletni facet bez stażu pracy, wiecznie niezatrudniony, posiadający majątek (...) , niedoszły prezes zarządu spółki komunalnej, który wierzy w to, że wyborcy uwierzą, że on się nawrocił na dobrą drogę.

avatar
~@@"Dzięki G"
13.01.2018 13:04

Co za trolowski wpis: ..."Giezek jest bardzo uparty".... ..." nike da się kupić" - żenada!!!, Wystarczy tylko przeczytać wpis pani Basi i Wschowianina!!!. zacytuję w odpowiedzi słowa pewnej piosenki: ....." nie ma cwaniaka nad Warszawiaka..........". Panie KMELEONIE !!!!

avatar
~ext7
13.01.2018 15:17

Kto ma rację itd.?? Hmm.. Z mojego punktu widzenia w tym przypadku ta, tzw. RACJA jest po „środku” ! Bo z jednej strony informacja i zalecenia SANEPIDU, a z drugiej załącznik nr3 (ble, ble ble itd.) i interpretacja tegoż przez „burmistrzową”.. Ot sprowadza się to ,do tego ,że SANEPID, ot tak profilaktycznie zalecił ,a Danuśka zbyt dosłownie potraktowała wspomniany załącznik nr.3. No i co ?? Koniec końcem dzięki BOGU nieszczęścia uniknęliśmy, ale to bynajmniej nie oznacza ,że informacje i zalecenia SANEPIDU należy ignorować! No dobrze, ale czy „burmistrzowa” miała stosowne narzędzia coby szybko, sprawnie poinformować społeczność o ewentualnym zagrożeniu?? Co ciekawe ,spotkało się gremium tzw. Rada Gminy i zamiast rozmawiać nad sensownym mechanizmem powiadamiania, skoncentrowała się na „linczu burmistrzowej” ,jakby ten w/w problem miał rozwiązać.. Co ja nieszczęsny mieszkaniec wschowskiej gminy mogę o tym pomyśleć??? Ano chyba tylko to, że co niektórzy niecierpliwie przebierają nóżkami i kombinują jak wysadzić z siodła konkurencję. Dziwne to trochę ,ponieważ trwa kadencja ,a do rozpoczęcia wyborczej kampanii „kilka dzionków „ jakby nie patrzeć jeszcze się ostało.

avatar
~do ext7
13.01.2018 18:41

Ty znowu swoje pięć groszy wtykasz . Jaka racja po środku . Stoi jak byk " w wodzie stwierdzono pojedyncze bakterie coli " . To jak woda była dobra czy nie była dobra ? . Wiadomo że bakterie w magistrali wodnej będą się dalej namnażały i nim dojdą między innymi do ciebie to już nie będzie ich pojedynczo a cała masa . Zapewne dostałbyś sraczki żeby nie ten chlor w wodzie . Dziwny jesteś człowiek uparty i zarazem głupi że nie przyjmujesz faktów . Zapewne masz w tym jakiś interes bo wcinasz się ciągle jeżeli chodzi o burmistrza . Jesteś tak samo stronniczy i niewiarygodny jak ta cała burmistrz .

avatar
~UG
13.01.2018 15:18

Wypowiedź Patalas to żenada. Dobrze ktoś napisał że to wstyd mieć taką Burmistrz.

avatar
~chemik
13.01.2018 15:34

Obecność bakterii w wodzie pitnej wystawia świadectwo pracownikom SK to porostu brud który dostał się do wody pitnej. Pani Burmistrz kryje koleżankę Panią Janik, bo ta się obrazi i porzuci te posadę i co dalej? Bakteria Escherichia Coli to bakteria kałowa. Czyli pijemy wodę z odchodami. Smacznego

avatar
~---Baska
13.01.2018 16:40

---Baska i inni wy naprawde nic nie rozumiecie tylko robicie reklame temu radnemu.On i tak ma swoich zwolennikow.Mozesz dwoic sie i troic mozesz potem oplywac mozesz paznokcie obgryzac przy tak dlugim komentarzu a to i tak tylko z korzyscia dla niego czytaj ten Giezek to rzekomo zagrożenie w najblizszych wyborach?

avatar
~Do fanów Giezka
13.01.2018 17:03

Dajcie spokój z tym Giezkiem ma mózg wam padlo ! To nie Jaroslaw K z warszawki tylko samorządowiec znany z dobrej strony w Naszej Gminie.

avatar
~ToSos
13.01.2018 20:20

Chyba nikt nie wierzy w to że pani burmistrz Patalas pozwoli aby,, prezes""Janik bekła za te nieprawidłowości odnośnie wody bedzie jej bronić rękoma i nogami za dużo o sobie wiedzą za dobrze się znają za często spotykaja.

avatar
~Cała Wschowa
13.01.2018 21:07

Tak to jest jak prezesem dużej firmy zostaje sekretarka tylko dla tego że na jej balkonie wisiał duży transparent z podobizna patalasowej JAnikowa nie ma ani pojęcia o niczym ani nawet wyslowic sie nie umie szkoda że zmarnowala dorobek sp kom

avatar
~ext7
13.01.2018 21:46

ad "do ext7" ŚRODA!!!!!!

avatar
~Judyta
13.01.2018 23:27

pani Patalas jest takie powiedzenie Babę ze wsi wypędzisz ale wsi z Baby już nie

avatar
~@ cała Wschowa
14.01.2018 10:59

Wiesz dlaczego Janikowa została prezesem? Została prezesem zarządu spółki komunalnej bo ta kobieta nie ma sumienia. Każdy normalny człowiek podejmuje decyzje i rozważa w swoim sumieniu plusy i minusy. Nawet jak się pomyli i po czasie okaże się że popełnił błąd to próbuje to naprawić i ma wyrzuty sumienia. Ona tego nie ma i dlatego idealnie nadawała się do planu Czopka i Patalas. Ta kobieta nie potrafi kochać, szanować ludzi i być dobrym człowiekiem bo ona nie ma sumienia i kocha tylko siebie.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

nazwaWschowaWigilia z WSTK
15.12.20180 142
15 grudnia w sali wiejskiej w Przyczynie Górnej WSTK zorganizowało wigilię, w której uczestniczyli zawodnicy, trenerzy i rodzice. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i wspól...

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl