TworzymyGłos Regionu

reklama

Nabór na zastępstwo pracownika ds. ochrony środowiska

Środa, 23 lutego 2022 o 10:01, aktualizacja Środa, 23 lutego 2022 o 10:07, autor: 1

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska – 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe, ochrona środowiska lub pokrewne.
 2. Preferowane doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw dotyczących ochrony środowiska.
 3. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
  • Prawo ochrony środowiska,
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • o odpadach,
  • o samorządzie gminnym,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 5. Znajomość obsługi komputerowych programów biurowych.
 6. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność.
 7. Duża motywacja do pracy oraz kultura osobista, umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody - pomniki przyrody.
 2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Sporządzenie raportów z wykonania gminnych programów realizowanych na stanowisku.
 4. Udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie.
 5. Przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w części postępowania zmierzającego do wydania decyzji określonych
  w ustawie.
 6. Popularyzacja problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 7. Wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie tym zakresie.
 8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowaniem kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
 9. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin.
 10. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów.
 11. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne.
 12. Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
 13. Podejmowanie decyzji w przedmiocie odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane.
 14. Realizacja spraw z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze.
 15. Realizacja gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej.
 16. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy.
 17. Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i nadzór nad wysypiskami.
 18. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 19. Prowadzenie gminnej ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 20. Przygotowywanie projektu wydatków na swoim stanowisku pracy oraz nadzór nad ich realizacją.
 21. Opiniowanie wniosków lokalizacyjnych w zakresie ochrony środowiska, przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów i niezwłoczne przekazywanie właściwemu miejscowo Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych.
 22. Prowadzenie baz danych związanych z ochroną środowiska.
 23. Podejmowanie działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz współpraca w tym zakresie ze Związkiem Międzygminnym ,,Eko-Przyszłość”.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 2. Życiorys – curriculum vitae - podpisany przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia, certyfikaty).
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnieniu na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.
 3. Praca w siedzibie urzędu przy komputerze (wykonywanie niektórych zadań pracy poza siedzibą urzędu).
 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta
i Gminy Szlichtyngowa, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze, jest wyższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 22.02.2022 r.  do 04.03.2022 r. do godz. 15:30 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 54 92 327, wew. 25.

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bip.szlichtyngowa.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Załącznik: Ogłoszenie o naborze. 

(szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~x
23.02.2022 11:30

Powodzenia ?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl