TworzymyGłos Regionu

Gola. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Czwartek, 13 lipca 2023 o 13:31, autor: 0
Gola. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2023 r. Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Położenie nieruchomości:

obręb Gola, jednostka ewid. Szlichtyngowa

Nr KW/obciążenia

ZG1W/00005916/1. Nieruchomość oddana jest w posiadanie zależne na podstawie umowy dzierżawy na czas określony do 31 sierpnia 2023 r.

Oznaczenie nieruchomości

dz. nr ewid. 217 o pow. 0,3500 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie jest ogrodzona, użytkowana rolniczo. Kształt działki regularny – prostokątny, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową o kategorii drogi gminnej -  ozn. nr ewid. dz. 240, która posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej utwardzonej asfaltobetonem, ozn. nr ewid. dz. 197 – nr 1010F. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia.

Przeznaczenie / rodzaj użytku

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa” zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/76/99 z dnia 1999-07-15 – teren oznaczony symbolem

RP - tereny użytków rolnych

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Brak mpzp

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RIVa - 0,3500 ha

Cena wywoławcza

22 600,00 zł netto

(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

Działka ewid. nr 217, obręb Gola

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. nr 13.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
  Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa. 
  Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu polskim w wysokości 2 260,00 zł, płatne najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2023 r. na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium na dz. ewid. nr 217, obręb Gola” Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny lub osoby fizyczne i prawne niebędące rolnikami.
  Sprzedaż w/w nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569, ze zm.), zgodnie z art. 3 pkt 4 w/w ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi dwuetapowo: I etap: warunkowa umowa sprzedaży, II etap: umowa przenosząca własność w sytuacji nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z art. 2b ww. ustawy nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić gospodarstwo osobiście. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek bankowy Urzędu.
 2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
  Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
  • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo
   o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
  1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,
  3. w przypadku rolnika indywidualnego:
 6. - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat wraz ze wskazaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie gminy przez wymagany okres;

  - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

  - kserokopię dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.  

 7. 7. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 8. 8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 24 31.
 9. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

  • na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
  • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
  • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Załącznik: Ogłoszenie z dnia 13 lipca 2023 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym - dz. nr 217 obręb Gola. 

Źródło: Szlichtyngowa.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl