TworzymyGłos Regionu

Sprzedaż nieruchomości

- przetarg nieograniczony

Piątek, 26 czerwca 2020 o 15:43, autor: 1 1919
Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiący mienie gminne, który odbędzie się dnia 07 lipca 2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

Nieruchomości objęte przetargiem:

1) Wygnańczyce, działka nr 141/3 o powierzchni 0,3035 ha, ZG1W/00021277/7.
Klasa gruntu: Bz. Cena wywoławcza nieruchomości: 93.357,00 zł brutto. Wadium brutto: 9.335,70 zł

2) Wygnańczyce, działka nr 141/2 o powierzchni 0,3006 ha, ZG1W/00021277/7.
Klasa gruntu: Bz. Cena wywoławcza nieruchomości: 92.496,00 zł brutto. Wadium brutto: 9.249,60 zł

3) Wygnańczyce, dz. 141/1 o powierzchni 0,3048 ha, ZG1W/00021277/7.
Klasa gruntu: Bz. Cena wywoławcza nieruchomości: 93.726,00 zł brutto. Wadium brutto: 9.372,60 zł

4) Osowa Sień, działka nr 338/21 o powierzchni 0,0665 ha, ZG1W/00021890/0.
Klasa gruntu: R IIIb, R IVa. Cena wywoławcza nieruchomości: 20.541,00 zł brutto. Wadium brutto: 2.054,10 zł

5) Osowa Sień, działka nr 338/15 o powierzchni 0,0395 ha, ZG1W/00021890/0.
Klasa gruntu: R IVa. Cena wywoławcza nieruchomości: 7.380,00 zł brutto. Wadium brutto: 738,00 zł

6) Siedlnica, działka nr 746 o powierzchni 0,1714 ha, ZG1W/00004613/0.
Klasa gruntu: R IVb, R V. Cena wywoławcza nieruchomości: 63.345,00 zł brutto. Wadium brutto: 6.334,50 zł

7) Siedlnica, działka nr 1219 o powierzchni 0,1832 ha, ZG1W/00004613/0.
Klasa gruntu: Ps IV. Cena wywoławcza nieruchomości: 67.650,00 zł brutto. Wadium brutto: 6.765,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.).

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie XXXV/392/13 z dnia 26 września 2013 r. przedmiotowe
nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub
zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie 07 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
brutto w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie w Banku
Spółdzielczym we Wschowie, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018, wpisując w tytule przelewu: „Przetarg ustny
nieograniczony, działka nr ………., imię i nazwisko osoby (osób) oraz numery PESEL lub nazwę firmy oraz numer NIP,
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta i Gminy Wschowa najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości. Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490
ze zmianami).


Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa, na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa, Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pokój nr 23, II piętro, tel. 655408619,
email: katarzyna.lorych@wschowa.pl

Okres publikacji ogłoszenia: od 27.05.2020 r. do 07.07.2020 r. BN.6840.3.3.2020, PRZETARG NR 3/BN/2020 (8/BN)

UMiG Wschowa

REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Wschowianka
23.07.2020 19:15

Wie moze ktoś kiedy przetarg byłej Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej?Żeby tylko cichaczem nie było....

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl