TworzymyGłos Regionu

reklama

Zawiadomienie o przetargach

Piątek, 13 listopada 2015 o 13:25, autor: 0
Zawiadomienie o przetargach

Starostwo powiatowe we Wschowie informuje o przetargach ustnych nieograniczonych, których przedmiotem jest sprzedaż gruntów na ulicy Tylnej oraz ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie. Poniżej prezentujemy treść ogłoszeń.

GK.6840.8.2015

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

Nieruchomości niezabudowanej położonej we Wschowie przy ul. Tylnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 861/5 o pow. 0,0805 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta ZG1W/00016235/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 1.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada podstawowe przeznaczenie ”C-17-MN, U”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. b) w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane. 2. CENA WYWOŁAWCZA: Cena wywoławcza wynosi 60 165 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 netto) + należny podatek VAT w wysokości 23%. 3. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 206 4. TERMIN, MIEJSCE WPŁATY ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 016,00 zł (słownie: sześć tysięcy szesnaście złotych 00/100). Wadium należy wpłacić do 14 grudnia 2015 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy we Wschowie z dopiskiem „Wadium-Tylna”. 5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA PUBLIKACJI Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, Szlichtyngowa i Sława, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 219 ul. Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa tel.: 65-540-17-95   GK.6840.7.2015

tel. (65)540-48-00 fax. (65) 540-19-32 e-mail. powiat@wschowa.com.pl ; www.powiat.wschowa.com.pl http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM Starosta Wschowski działając na podstawie art. 25b w związku z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) oraz na podstawie § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym w dniach od 30 września 2015 r. do 12 listopada 2015 roku) zgodnie z Uchwałą Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej przy ulicy Wolsztyńskiej w obrębie WSCHOWA, jednostka ewidencyjna Wschowa- miasto

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206. Wschowa – działka numer 442/28 o powierzchni 0,1077 ha oraz działka 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, numer KW: ZG1W/00016080/1, dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren płaski. Odległość do centrum miasta wynosi około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny usługowe, produkcyjne i upraw polowych. Do działek brak jest przyłączy sieci technicznych. Nieruchomość posiada ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej. Na działce 442/28 znajdują się dwie latarnie elektryczne na słupach metalowych w złym stanie technicznym. Droga dojazdowa (gminna, działka 446) posiada nawierzchnię z tłucznia, aktualnie na skutek braku bieżącego utrzymania silnie pozarastana przez roślinność trawiastą. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna, działki: 442/28, 442/34 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym symbolem 52 MN/U. Cena wywoławcza wynosi 61 252,00 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23% (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy netto). Wadium wynosi 6 125,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 900. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 6 125,00 zł, płatne najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem: „Wadium-Wschowa” z podaniem numeru działki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 2. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dokumentem tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenia: oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem, warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie, że znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości. 3. W przypadku, gdy uczestnik przetargu prowadzi działalność gospodarczą powinien posiadać i przedłożyć komisji przetargowej, jako osoba fizyczna- zaświadczenie o wpisie w CEIDG wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osoby prawnej- wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, a w przypadku innego podmiotu- wymagane prawem dokumenty do dokonania czynności (np. pełnomocnictwa). 4. W przypadku, gdy do przetargu przystępuje osoba fizyczna w ramach spółki cywilnej, działająca również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, powinna posiadać i przedłożyć komisji przetargowej zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do nabycia nieruchomości bez zgody wspólników. 5. W przypadku działania przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). 6. W przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest małżeństwo, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków- wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenia oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego- art. 37§1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.). 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 12 listopada 2015 r. 2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 613 zł. 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 4. Do ceny należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%. 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 7. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 8. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.   Poniżej prezentujemy zdjęcia gruntów. Trzy pierwsze dotyczą działki na ulicy Tylnej, trzy następne działki na ulicy Wolsztyńskiej. (SP)
REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl