TworzymyGłos Regionu

Szlichtyngowa: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Środa, 27 kwietnia 2022 o 09:23, aktualizacja Środa, 27 kwietnia 2022 o 09:31, autor: 0 471
Szlichtyngowa: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Położenie nieruchomości

Nr KW/

obciążenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza/ postąpienie

2

3

4

5

6

7

GOLA

 

ZG1W/

00021329/7

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń.

 

 

dz. nr ewid.

548/1

o pow. 1600 m2

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej-powiatowej, oznaczonej numerze 1010F  (działka numer 197), poprzez drogę wewnętrzną i drogę gminną.

Nieruchomość porośnięta trawą                 i chwastami. Działka niezagospodarowana, teren nie jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do czworoboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości.

Działka z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej

 

Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest działka –brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki 548/1 została wydana decyzja o warunkach zabudowy                             i zagospod. terenu, tj.zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

RIV a- 0,1600 ha

 

45.000,00 

+ 23% VAT

 

 

GÓRCZYNA

ul.Wiśniowa

 

ZG1W/

00015600/7

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń

 

dz. nr ewid.616

o pow. 697 m2

 

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę.  Działka posiada dostęp do drogi gruntowej  gminnej  (działka numer 618).

Nieruchomość porośnięta trawą i chwastami. Działka niezagospodarowana, teren nie jest ogrodzony. Kształt działki nieregularny,  teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane, brak czynników negatywnie wpływających na walory użytkowe nieruchomości.

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego-teren oznaczony symbolem ‘M,U”-przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową.

 

R V 0,0505 ha

R VI 0,0192 ha

 

36.500,00 zł

+ 23%VAT

 

GÓRCZYNA

 

ZG1W/

00017426/6

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń

 

Działka nr ewid.519/5

o pow.522 m2

 

Działka z możliwością przyłączenia do sieci sanitarnej, elektrycznej i wody.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej i budynkiem gospodarczym w zabudowie zwartej.Nieruchomość położona wśród zabudowań, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej,przy drodze krajowej numer 12.Kształt działki nieregularny,zbliżony do wieloboku, teren nieogrodzony. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną,wodę, kanalizację sanitarną. Budynek byłej świetlicy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym                                   o pow.użytkowej 170,17m2. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, ściany miejscami popękane i z ubytkami,konstrukcja dachu i pokrycie w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami, instalacje,stropy                          i podłogi- przeznaczone do remontu lub wymiany.

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego-teren oznaczony symbolem „PP/m,u-teren działalności produkcyjnej,przetwórstwa i rzemiosła.

Funkcja uzupełniająca-mieszkalnictwo, usługi

B 0,0522 ha

 

23.811,00 zł

+VAT (zwolniony)

NOWE DRZEWCE

 

ZG1W/

00003966/2

 

Nieruchomość nie posiada zobowiązań

i jest wolna od obciążeń

 

Działka nr ewid.183/1

o pow.600 m2

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej siedziby OSP.Nieruchomość położona wśród zabudowań, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej-nr 1011F (działka 306).Kształt działki ,zbliżony do prostokąta, teren ogrodzony. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną,wodę, kanalizację sanitarną. Budynek byłej OSP jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym                                 o pow.użytkowej 52,22m2. Budynek  przeznaczony do remontu,w zadowalającym stanie technicznym: ściany, dach, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego-teren oznaczony symbolem „MNU/6- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                    z dopuszczeniem usług

Br-RVI—0,0600 ha

30.034,00 zł

+VAT (zwolniony)

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja  2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, I piętro, pok. 14.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika  na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278, ze zm.).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta  i Gminy Szlichtyngowa, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie o/Szlichtyngowa nr: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015, tytułem: „Wadium na:…………………….”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył  się wynikiem negatywnym.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu  21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Przedmiotowe nieruchomości objęte były postępowaniem przetargowym: I przetarg ustny nieograniczony :

- który odbył się dnia 9.11 2021 r. dla działki 616 obręb Górczyna, zakończył się wynikiem negatywnym;

-który odbył się dnia 10.12.2021r. dla działki 548/1 obręb Gola, zakończył się wynikiem negatywnym;

-który odbył się dnia 12.01.2022r. dla nieruch. zabud.ozn.nr działki 183/1 w Nowych Drzewcach, zakończył się wynikiem negatywnym;

-który odbył się dnia 12.01.2022r. dla nieruch.zabud.ozn.nr działki 519/5 w Górczynie, zakończył się wynikiem negatywnym.

 1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Urzędu.
 2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt.
 3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, kontakt  w sprawie oględzin pod nr telefonu:65 549 24 31.
 5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
 6. Zależnie od rodzaju podmiotu uczestniczącego w przetargu:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 1. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 3. Burmistrz może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu.
 4. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 65 549 23 19.

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa
 • na stronie internetowej Urzędu: szlichtyngowa.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.szlichtyngowa.pl/
 • w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej RODO– informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: umig@szlichtyngowa.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@szlichtyngowa.pl.

III. Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w przetargu na zbycie nieruchomości.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przyznanej dokumentom kategorii archiwizacyjnej według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zgodnie z kategorią archiwalną

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załącznik: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 6 kwietnia 2022 r.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl