TworzymyGłos Regionu

reklama

Poszukiwany pracownik socjalny. OPS Wschowa

Poniedziałek, 20 grudnia 2021 o 17:38, aktualizacja Poniedziałek, 20 grudnia 2021 o 17:49, autor: 0
Poszukiwany pracownik socjalny. OPS Wschowa

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
b. Wymagania dodatkowe:
  1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
  2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-świadczenie pracy socjalnej w srodowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów srodowiskowych poza siedzibą jednostki,
- organizacja środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia,
- dokonywanie analizy i oceny styuacji danej osoby lub rodziny i kwalifikowanie do świadczeń z zakresu pomocy społecnej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- realizacja działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. Umowa o pracę na cały etat.
  2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3  i teren miasta i gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i życiorys (CV)- podpisane odręcznie;
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanej aplikacji innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do aktualnej aplikacji w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-03 09:30:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa - sekretariat lub do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata.   w terminie do dnia 3 stycznia 2022r.- do godziny 09:30.
c. Miejsce:
ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).
Nie będą rozpatrywane oferty, które  wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie po                         03.01.2022r.  po godz. 09:30 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.
 
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie - w związku z tym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowa, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, reprezentowanego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – sekretariat@ops.wschowa.pl, tel. 65 5402525
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Więcej - TUTAJ.
(OPS Wschowa)
REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl