TworzymyGłos Regionu

Ogłoszenie o przetargach

Czwartek, 23 czerwca 2016 o 13:13, aktualizacja Czwartek, 23 czerwca 2016 o 16:54, autor: 0
Ogłoszenie o przetargach

Starostwo Powiatowe we Wschowie ogłasza przetargi ustne niograniczone na trzy nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa. Dwie działki znajdują się w obrębie Wschowy, jedna zlokalizowana jest w Tylewicach.

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej, przy ulicy Wolsztyńskiej w jednostce ewidencyjnej Wschowa, miasto

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206

Księga wieczysta: ZG1W/00016080/1

Cena wywoławcza: 49 200,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy brutto)

Wadium: 4 920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)

Opis:

Wschowa – działka numer 442/28 o powierzchni 0,1077 ha oraz działka 442/34 o powierzchni 0,0051 ha, numer księgi wieczystej ZG1W/00016080/1, dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren płaski. Odległość do centrum miasta około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny usługowe, produkcyjne i upraw polowych. Do działek brak jest przyłączy sieci technicznych. Nieruchomość posiada ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej. Na działce 442/28 znajdują się dwie latarnie elektryczne na słupach metalowych w złym stanie technicznym. Droga dojazdowa (gminna, działka 446) posiada nawierzchnię z tłucznia, aktualnie na skutek braku bieżącego utrzymania silnie pozarastana przez roślinność trawiastą. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna, działki: 442/28, 442/34 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym symbolem 52 MN/U.

Informacje dodatkowe:

Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 4 920,00 zł, płatne najpóźniej do 19 lipca 2016 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, Wolsztyńska”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 12 listopada 2015 r. 2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 500 zł. 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 4. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 7. Na przedmiotową nieruchomość odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone, tj. 17.12.2015 r., 04.02.2016 r., 18.03.2016 r., 02.06.2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 8. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 9. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 10. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie, przy ulicy Tylnej

Data przetargu: 2016-07-25 11:00:00

Miejsce: W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, pokój 206

Księga wieczysta: ZG1W/00016235/3. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00016235/3 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza: 61 500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto). Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 620,00 zł.

Wadium: 6 150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto)

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w kwocie 6 150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto) płatne najpóźniej do 19 lipca 2016 roku na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium-Tylna”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

Opis:

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Wschowskiego, położona w jednostce ewidencyjnej 081203_4 Wschowa-miasto, obręb 0001-Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 861/5 o pow. 0,0805 ha.Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny. Powierzchnię działki porastają chwasty. Odległość od miasta wynosi około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane. 3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia działka posiada podstawowe przeznaczenie „53 MN/U”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Informacje dodatkowe:

1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 12.11.2015 r. 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 3. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 4. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów. Kupujący oświadcza, że nie będzie występował z roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 7. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu. 8. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 9. Na przedmiotową nieruchomość odbyły się cztery przetargi tj.: 14 grudnia 2015 roku, 04 lutego 2016 roku, 18 marca 2016 roku, 03 czerwca 2016 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 10. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95. Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa, obszar wiejski

 Data przetargu: 2016-07-27 09:00:00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206

Księga wieczysta: ZG1W/00001549/9

Cena wywoławcza: 43 050,00 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy brutto)

Wadium: 4 305,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100)

Opis:

Tylewice – działka numer 91/4 o powierzchni 0,1722 ha, numer księgi wieczystej ZG1W/00001549/9, dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren płaski. Bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej nr 278. Działka znajduje się w strefie zurbanizowanej Tylewic. Otoczenie stanowią tereny zabudowy zagrodowej i pól uprawnych. Dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami i pojedynczymi drzewami. Zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r., działka 91/4 położona jest na terenach ozn. symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka stanowi grunty orne V klasy bonitacyjnej.

Informacje dodatkowe:

Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 4 305,00 zł, płatne najpóźniej do 20 lipca 2016 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, Tylewice”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 06 kwietnia 2016 r. 2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 440 zł. 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 4. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 5. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów. Kupujący oświadcza, że nie będzie występował z roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 7. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 8. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 9. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 10. Na przedmiotową nieruchomość w dniu 03.06.2016 r. odbył się pierwszy przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. 11. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl