TworzymyGłos Regionu

reklama

Oferta pracy - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Piątek, 20 sierpnia 2021 o 08:18, autor: 1
Oferta pracy - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

W Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie trwa nabór do pracy. Poszukiwana jest osoba na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) posiadanie wyższego  wykształcenia,
6) posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy,
7) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,  o ochronie danych osobowych,  o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
8) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku nieruchomości,
2) posiadanie 7-letniego stażu pracy, w tym 2-letniego stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowiskach kierowniczych
3) posiadanie cech osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, odporność na stres,
3) umiejętność zarządzania zespołem,
4)posiadanie prawa jazdy kat. B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)bezpośredni nadzór nad Referatem Gospodarki Komunalnej,
2)koordynowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami w tym mieszkalnymi i socjalnymi,
3)koordynowanie zadań z zakresu ewidencji budynków gminnych przeznaczonych do najmu,
4)prowadzenie nadzoru nad działalnością wspólnot gruntowych,
5)prowadzenie spraw polityki mieszkaniowej Gminy:
6) nadzór nad administrowaniem lokalnymi targowiskami, 
7) udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
8) koordynowanie spraw związanych z czasowym zajęciem terenu, użyczeniem i użytkowaniem nieruchomości gruntowych,
9) koordynowanie spraw w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych (dotacje na zabytki).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Wschowa, ul. Rynek 1, II piętro, do budynku Urzędu prowadzą schody, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,  praca  administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku Urzędu, praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w załącznikach
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania w załącznikach,
2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
3)  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, a w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy,
4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w załącznikach.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) list motywacyjny,
2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-31 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej"
do dnia 31 sierpnia 2021 r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych, określonych w pkt. 3 oraz w pkt. 8, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminawschowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,67-400 Wschowa
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danychy Osobowych jest nim : Natalia Ratajewska, email: ochronadanychosobowych24@gmail.com
  3. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art.22 1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  
  4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).
  5. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
-żądania usunięcia danych, gdy:
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
-żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoby te kwestionują prawidłowość danych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
8. Załączenie/przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej, kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania informacji zawartych w aplikacji o pracę.
9. Kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby, z którą zawarta zostanie umowa o pracę.
10. Dane osobowe wprowadzone do elektronicznego formularza zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji. Natomiast dane osób spełniających wymagania formalne na dane stanowisko w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
11. Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
13. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Załączniki

(gminawschowa.pl)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Xxxx
24.08.2021 10:05

Wymagania dodatkowe pisane pod konkretną osobę. Konkurs z pewnością już ustawiony. Najpierw chcą 4 letni staż pracy, a potem w wymaganiach dodatkowych 7letni. Ewidentnie ma wygrać znajoma persona.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl