TworzymyGłos Regionu

I przetarg ustny nieograniczony - działka we Wschowie

Czwartek, 26 maja 2022 o 10:37, autor: 2 1695
I przetarg ustny nieograniczony - działka we Wschowie

Starosta Wschowski działając na podstawie art. 11, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 05 kwietnia 2022  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 441/5 położonej w Sławie, 38/4 położonej w Tarnowie Jeziernym, 1656/5 położonej we Wschowie, 275  położonej w Radzyniu gm. Sława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto.

Opis nieruchomości:

 1. Przedmiotem przetargu jest działka 1656/5 o powierzchni 0,0080 ha, położona w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto. Działka zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Wschowa. Działka jest niezabudowana, kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski, zachwaszczony, w części porośnięty trawą. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni twardej ulepszonej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynek szpitalny. Punkty handlowo – usługowe i przystanki autobusowe w niewielkiej odległości. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków dla dz. 1656/5 „B” o powierzchni 0,0080 ha. 
 1. Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonym Uchwałą Rady miejskiej we Wschowie Nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 r (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r., Nr 25, poz. 573), działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1656/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem B-52-MU – przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; usługi centrotwórcze. Działka 1656/5 nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

 1. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00021509/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 140,00 zł.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 1230 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, w sali konferencyjnej (piętro III)

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 1 400,00 zł, płatne najpóźniej do 01 lipca 2022 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, Wschowa 1656/5”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu).
 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 3. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Kandydat na nabywcę nieruchomości będący w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy notarialnej.
 5. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej zostanie podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę nieruchomości uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 23 maja 2022 r.
 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
 3. Do podanej ceny nieruchomości został wliczony podatek VAT, dla której stawka wynosi 23%.
 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 
 1. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które nie są mu znane w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 5. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 6. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Źródło: bip.wrota.lubuskie.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~SZCZYT OBŁUDY !!!!!
27.05.2022 14:31

SORRY, że tu, bowiem fotka z udziałem starosty i przedstawicieli władz pisu z okazji Dnia Samorządu jak zwykle ZABLOKOWANA !!!!!. SZCZYT OBŁUDY !!!!!, bowiem ta władza od 7 lat od swoich rządów TOTALNIE OGRANICZA NAM WŁADZĘ LOALNYCH SAMORZĄDÓW, a to jak widać nie przeszkadza im udziału w tego typu imprezach i chwalenie się tu u nas na dole !!!!!. To jest dopiero TOTALNA OBŁUDA!!!!. I czemu się przy tym TAK BOJĄ, że blokują pod swoimi fotkami komentarzy ??????. Władza , która boi się ludu nie jest władzą dla ludu !!!!!!!!!!.

avatar
~Zen
30.05.2022 01:20

Nie pozostaje nic innego p. kolego , przy urnie wyrównamy rachunki

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl