TworzymyGłos Regionu

I przetarg ustny nieograniczony - działka w Radzyniu

Czwartek, 26 maja 2022 o 10:24, aktualizacja Czwartek, 26 maja 2022 o 10:38, autor: 0 1038
I przetarg ustny nieograniczony - działka w Radzyniu

Starosta Wschowski działając na podstawie art. 11, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 441/5 położonej w Sławie, 38/4 położonej w Tarnowie Jeziernym, 1656/5 położonej we Wschowie, 275  położonej  w Radzyniu gm. Sława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Radzyń jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski.

Opis nieruchomości:

 1. Działka o numerze 275 zlokalizowana jest w pośredniej części Radzynia, bezpośrednio przy terenach wód Jeziora Sławskiego. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka posiada kształt nieregularnego wieloboku. Teren o zróżnicowanym poziomie (pochyły w kierunku jeziora), porośnięty licznymi zadrzewieniami oraz krzewami. Otoczenie stanowią tereny wód Jeziora Sławskiego, tereny zieleni leśnej, przybrzeżnej urządzonej w odległości kilkudziesięciu metrów – grunty zabudowane budynkami rekreacji indywidualnej. Rejon lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną. Punkty handlowo – usługowe i przystanki autobusowe w dalszej odległości. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków dla dz. 275 Lz-RVI o powierzchni 0,3906 ha.
 2. Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, miasta Sława oraz Lubiatów, uchwalonym Uchwałą Rady

Miejskiej w Sławie Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 132 z dnia 11 grudnia 2008 roku poz. 2045, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 275 położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZPp/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni przybrzeżnej urządzonej. Ponadto działka 275 jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji – Uchwała nr XXX/168/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24.11.2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 25.11.2016 r. poz. 2348. Natomiast nie jest położona na obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji. Stosownie do przyjętego Gminnego Programu Rewitalizacji – Uchwała nr XLVI/281/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. nie posiada prawa pierwokupu.

 1. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00024462/2. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 000,00 zł brutto = netto  (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 950,00 zł.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, w sali konferencyjnej (piętro III)

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 9 500,00 zł, płatne najpóźniej do 01 lipca 2022 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, Radzyń 275”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu).
 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 3. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Kandydat na nabywcę nieruchomości będący w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy notarialnej.
 5. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

 

 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej zostanie podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

 1. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę nieruchomości uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 23 maja 2022 r.
 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
 3. Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które nie są mu znane w dniu sprzedaży nieruchomości. 
 1. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 
 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
 2. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 3. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 
 1. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Źródło: bip.wrota.lubuskie.pl

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl