TworzymyGłos Regionu

reklama

Burmistrz nie może odmówić Maciejowi Grabianowskiemu

Środa, 06 czerwca 2012 o 16:08, autor: 17
Burmistrz nie może odmówić Maciejowi Grabianowskiemu

Zamieszczamy odpowiedź burmistrza Grabki na list otwarty, jaki zamieściliśmy na naszych łamach 25 maja

Odpowiadając na LIST OTWARTY z dnia 25 maja 2012 roku (wpłynął do tut. Urzędu), uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), kompetencje do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na dyrektora szkoły i powierzenia stanowiska dyrektora ma burmistrz. Burmistrz nie może odmówić kandydatowi, wyłonionemu w drodze konkursu, powierzenia stanowiska dyrektora. Zarządzeniem Nr 44 / 2012 w dniu 13 kwietnia 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół: 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie, ul. K. Wielkiego 10; 2) Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni , nr 45f ; 3) Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, nr 133; 4) Szkoły Podstawowej w Konradowie, nr 8; 5) Szkoły Podstawowej w Łysinach, nr 1; gdyż dyrektorom tych placówek z dniem 31 sierpnia 2012 r. kończy się pięcioletnia kadencja powołania na stanowisko dyrektorów. W związku z powyższym zaistniała konieczność ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół wymienionych wyżej. Zarządzeniem Nr 66/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie. W skład Komisji Konkursowej weszli następujący przedstawiciele: 1)Nowicki Andrzej - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, 2)Kuryłło Wojciech - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, 3)Ratajewska Grażyna - przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, 4)Słapczyński Krzysztof - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., 5)Maryniuk Jolanta- przedstawiciel Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., 6)Sierota Robert- przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 7)Rękoś Krzysztof- przedstawiciel Rady Rodziców, 8)Kramska – Krawczyk Alicja - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP o/Wschowa. Przepis ust. 6 artykułu 36a ustawy o systemie oświaty, określa w sposób wyczerpujący skład komisji konkursowej. Liczba członków komisji jest określona w sposób sztywny i organ prowadzący nie ma prawa jej zmniejszać ani zwiększać. Przedstawiciel związkowy reprezentuje w komisji konkursowej nie zakładową organizację związkową, lecz związek gdyż ustawa nie dopuszcza, aby był on osobą zatrudnioną w szkole której konkurs dotyczy. Osobę tę wskazuje właściwa władza statutowa związku zawodowego. Jeżeli Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie zaproponowała przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej (wyłoniony zgodnie z kompetencją stanowiącą rady), to Burmistrz taką osobę obowiązany jest powołać w skład tej Komisji. W wyniku ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 542) doszło do gruntownej zmiany przepisów art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, regulujących tworzenie i działalność rad rodziców. Obecnie są one organami powoływanymi obligatoryjnie. Rady rodziców reprezentują wyłącznie rodziców uczniów, a więc są już organami w pełni "społecznymi". Należy stwierdzić, że jeżeli Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie zaproponowała przedstawiciela do składu Komisji Konkursowej (wyłoniony zgodnie z kompetencją Rady Rodziców), to Burmistrz taką osobę obowiązany jest również powołać w skład tej Komisji. Pozostałych przedstawicieli Komisji Konkursowej delegują zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami burmistrz i kurator oświaty. Burmistrz deleguje do pracy w Komisji trzech przedstawicieli, a kurator oświaty dwóch, którym jednocześnie udziela PEŁNOMOCNICTWO na czas określony tj. do dnia zakończenia prac Komisji Konkursowej. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, wyznaczany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę spośród członków komisji (§ 2 rozporządzenia). Kworum niezbędne do prac komisji wynosi co najmniej 2/3 jej członków (§ 3 ust. 3 rozporządzenia). Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert kandydatów, którzy złożyli oferty po terminie, ofert, które nie zawierają wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, oraz takich, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W terminie 3 dni od daty posiedzenia komisji taki kandydat może żądać powiadomienia o przyczynach odmowy; otrzymuje on wówczas taką informację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym, w którym każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał bezwzględną większość. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Burmistrz unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia (§ 8 ust. 2 rozporządzenia): 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata; 2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków; 3) naruszenia zasady tajności głosowania; 4) innych nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na wynik konkursu. PRZEBIEG KONKURSU dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie Komisja Konkursowa dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie, powołana Zarządzeniem Nr 66 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie, odbyła posiedzenie w dniu 22 maja 2012 roku w pełnym ośmioosobowym składzie – zgodnie z listą obecności. Z pracy Komisji Konkursowej został sporządzony protokół z posiedzenia. Po odczytaniu protokołu z pracy Komisji, do którego członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag, został on podpisany na każdej stronie przez wszystkich członków Komisji. Z protokołu wynika, że: - do konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie wpłynęły dwie oferty , tj. Pani Danuty Patalas i Pana Macieja Grabianowskiego. - Komisja Konkursowa w I etapie konkursu ( bez udziału kandydatów) sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie, czy oferty zawierają wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursu i czy kandydaci spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu konkursu. Powołana Komisja stwierdziła, że oboje kandydaci spełnili wszystkie wymagania, poprzez podjęcie Uchwały Nr 1 o dopuszczeniu kandydatów do II etapu postępowania konkursowego. - Komisja po przeprowadzonej rozmowie z kandydatami, dokonała merytorycznej oceny kandydatów. Ocenie podlegała w szczególności koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie. - Następnym etapem w pracy Komisji było głosowanie. Głosowanie było tajne, gdzie każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem wyłaniającym kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Wyniki głosowania dla kandydatów: Pan Maciej Grabianowski – otrzymał 5 głosów „za” Pani Danuta Patalas – otrzymała 3 głosy „za”. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie został Pan Maciej Grabianowski – co zostało odnotowane w Protokole z posiedzenia prac Komisji. Przywołując § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) - po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia burmistrza o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje jemu dokumentację postępowania konkursowego. Burmistrz zatwierdza konkurs poprzez wydanie stosownego zarządzenia. Zarządzeniem Nr 77/2012 z 23 maja 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie zatwierdził konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie. Po otrzymaniu od Państwa LISTU OTWARTEGO, gdzie Państwo wyrażają swoje niezawodowolenie z wyniku konkursu, uprzejmie informuję, że na moje polecenie, w tut. Urzędzie zostały dokonane czynności sprawdzające wszystkie procedury dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie. W Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy jeszcze raz przeanalizowano kompletną dokumentację konkursową. Dodatkowo główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości konkursu. W protokole z kontroli, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości z przeprowadzonego postępowania konkursowego. Również Radca prawny wydając opinię w tym temacie, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w pracach komisji przedstawiciela Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie, będącego jednocześnie pracownikiem urzędu, także nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, uprzejmie Państwa zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2012 roku wydałem Zarządzenie Nr 88 / 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, zgodnie z prawem, powierzyłem Panu Maciejowi Grabianowskiemu stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie od dnia 1 września 2012 roku na okres 5 lat szkolnych. Z poważaniem Krzysztof Grabka
REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (17)

avatar

avatar
~n-l SP1
06.06.2012 17:29

Dziękuję Panie Burmistrzu! Gratuluję Panie Grabianowski!

avatar
~lubię piwo...
06.06.2012 18:46

Niezła podpucha! Pod oboma artykułami...

avatar
~?
06.06.2012 20:25

Zajrzyjcie do protokołu z wyborów - błąd ortograficzny na błędzie - czyżby Burmistrza nie było stać na słowniczek?

avatar
~Basia
06.06.2012 22:42

Sama jesteś jednym wielkim błędem!

avatar
~?
07.06.2012 11:40

Do Basi - KOMENTUJ. NIE OBRAŻAJ.

avatar
~Rodzic
07.06.2012 12:39

Gratulacje Panu Grabianowskiemu.Panie Burmistrzu,słuszna decyzja.

avatar
~Basia
07.06.2012 13:16

TO gdzie są błędy? Pytanie: "czyżby Burmistrza nie było stać na słowniczek?" - jest ironiczne i obraźliwe!

avatar
~Ola
07.06.2012 13:22

Dziękuję Panie Burmistrzu! Przywraca Pan wiarę, że demokracja, prawo i prawda mogą wygrać! To przywraca wiarę, że Ktoś tam na górze czuwa!

avatar
~?
07.06.2012 14:27

Proponuje przeanalizować pytania do kandydata Grabianowskiego:) O interpunkcji i braku parafek wszystkich członków komisji nie wspomnę:) Nie obrażam - chyba, że prawda boli, pozdrawiam i zachęcam do korzystania ze słowników:)

avatar
~ja
07.06.2012 14:36

nareście nastąpi porządek w tej szkole, a nie podział na lepsze i gorsze!!!!!!!!!!

avatar
~HELLAwOPAŁACH
07.06.2012 15:02

a ja chciałabym przeanalizować odpowiedzi kandydatów na postawione pytania, niestety nie ma ich w protokole ("kompletna dokumentacja konkursowa") Pozdrawiam serdecznie i życzę WSZYSTKIM miłych wakacji. I jak to mój wspaniały nauczyciel matematyki mówił "a teraz wyciszamy się, proszę"

avatar
~Obserwator Wsiewłod
07.06.2012 16:29

Panie Burmistrzu W odpowiedzi na list otwarty podaje Pan że osobiście powołał Komisję Konkursową-czyli badał Pan skład członków komisji.Mając na uwadze sztywny przepis powołał trzech przedstawicieli Urzędu,a czwarty znalazł się wybrany przez Rade Rodziców której Pan podobno też nie mógł odmówić.Rada Rodziców nie ma obowiązku znać prawa.Pan jako zatwierdzający skład Komisji MIALŁ TAKI OBOWIĄZEK.Dlaczego nie zwrócił Pan uwagi Radzie na wybór niezgodny z prawem.Czy w Radzie Rodziców była tylko jedna osoba która mogła ją reprezentować.Czyżby Pan Rękoś na czas Konkursu przestał być urzędnikiem zatrudnionym w Urzędzie i Pana podległym? Analiza w dziale Spraw Organizacyjnych i opinia Radcy prawnego zatrudnianego przez Pana w Urzędzie to zwykłe mydlenie oczu.Ciekawe jak wytłumaczy Pan swoje decyzje przed Niezależnymi Organami sprawującymi nadzór nad przestrzeganiem prawa.

avatar
~Do Obserwator Wsiewłod
07.06.2012 18:26

Wytłumacz mi prosze jaki to jest ten "Niezależny Organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem prawa".Bo ja nie jestem prawnikiem.Czy nie sądzisz,że sprawa jest definitywnie zamknięta?Bo ja rozumiem,że tak-jest zamknieta, mimo bycia p.R.jednocześnie urzędnikiem pana G.i przedstawicielem Rady Rodziców.Konkretnie :czy można i kto od decyzji burmistrza sie odwołac i gdzie kierowac to odwołanie?Może radca prawny w ratuszu ma rację?Bo tak na chłopski rozum to pan R. stoi w rozkroku i chyba nie reprezentował Rady Rodziców ,ale może sie mylę.A z tym mydleniem oczu-to kto komu mydli?Bo jest kilka możliwych kombinacji.Tak rzucac myśli na chybił trafił to każdy potrafi.Tu trzeba konkretów.Czy jest konflikt w dualiźmie pana R.Tym powinien zająć sie prawnik.Tak ja sobie kombinuję.Cześć.

avatar
~czytelnik
07.06.2012 18:28

A ile godzin wf otrzyma nowy dyrektor i komu je zabiorą?

avatar
~dana
07.06.2012 18:37

tej szkole przyda się zmiana,zresztą w każdej innej też by się przydała,ale cóż -kiedy chętnych brak!

avatar
~Do Obserwator Wsiewłod
07.06.2012 18:45

Reply ↓ 1. Dlaczego w protokole nie ma zamieszczonych odpowiedzi na postawione pytania? 2. W jaki sposób pan burmistrz chce sprawdzić pracę komisji i ich ocenę (merytoryczną, w szczególności przedstawionej koncepcji funkcjonowania szkoły i rozwoju szkoły) – jeśli nie zna odpowiedzi jakich udzielili kandydaci? 3. Dlaczego nie ma zapisanych nazwisk osób, które te pytania zadawali?

avatar
~darek
07.06.2012 22:58

Do Obserwator Wsi...: Miej odwagę, nie chowaj się za kolejnymi nickami, idź do Burmistrza, władz wyższych...do samego ministra, premiera... i zadawaj mu te wszystkie pytania! Myślę,że tracisz czas na pisanie! Ale pewnie o to Ci chodzi, by mącić i jątrzyć, podsycać nienawiść, chociaż sprawa jest zamknięta definitywnie i nieodwołalnie!

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl