TworzymyGłos Regionu

reklama

Wystartował konkurs dla NGO w gminie Wschowa. Jak złożyć wniosek?

Czwartek, 16 listopada 2023 o 11:06, autor: 0
Wystartował konkurs dla NGO w gminie Wschowa. Jak złożyć wniosek?

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024. Organizacje i podmioty są zaproszone do składania swoich propozycji do 8 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Kluczowe informacje o konkursie

Zarządzenie opublikowane na stronie eNGO zawiera wszystkie niezbędne informacje o konkursie. Zainteresowani mogą tam również znaleźć generator wniosków, który ułatwi proces aplikacyjny.

Cele konkursu i grupy docelowe

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jego głównym celem jest wyłonienie i wsparcie projektów, które skupiają się na realizacji zadań publicznych w różnych obszarach. Szczególnie pożądane są inicjatywy skoncentrowane na:

 1. Turystyce i krajoznawstwie – promowanie lokalnej turystyki i odkrywanie regionalnych atrakcji.
 2. Nauce, szkolnictwie wyższym, edukacji, oświacie i wychowaniu – wsparcie projektów edukacyjnych i akademickich.
 3. Ochronie i promocji zdrowia – inicjatywy zwiększające świadomość zdrowotną i poprawiające dostęp do opieki zdrowotnej.
 4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – projekty skierowane do seniorów, mające na celu poprawę ich jakości życia.
 5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – inicjatywy wspierające integrację i aktywność osób z niepełnosprawnościami.
 6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – projekty promujące zrównoważony rozwój i ochronę przyrody.
 7. Kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
 8. Wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej – projekty promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Jak złożyć ofertę?

W tym roku proces składania ofert wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający podstawę prawną działalności – w wersji elektronicznej przez generator.
 2. Statut w wersji elektronicznej, również przez generator.
 3. Pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta, jeśli to konieczne – w wersji papierowej.

Wymagania finansowe i administracyjne

Urząd zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia wkładu własnego finansowego, który powinien wynosić minimum 10% wartości zadania. Dodatkowo, koszty obsługi i administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wartości zadania.

Składanie ofert

Oferty należy składać w oddzielnych kopertach, opatrzonych nazwą zadania. Należy pamiętać o dokładnym określeniu tytułu projektu oraz podaniu pełnych danych składającego ofertę.


Źródło: UMiG Wschowa

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl