TworzymyGłos Regionu

Oferta pracy - stanowisko ds. infrastruktury drogowej

Czwartek, 19 sierpnia 2021 o 20:06, aktualizacja Piątek, 20 sierpnia 2021 o 08:16, autor: 0 1326
Oferta pracy - stanowisko ds. infrastruktury drogowej

W Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie trwa nabór do pracy. Poszukiwana jest osoba na stanowisko ds. infrastruktury drogowej.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) posiadanie średniego wykształcenia o specjalności drogowej lub wyższego wykształcenia,
6) posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na  stanowisku bezpośrednio związanym z  zarządzaniem drogami lub inżynierią drogową lub co najmniej 2 letniego okresu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze budowy, projektowania lub zarządzania drogami,
7)  znajomość procedur związanych z zarządzaniem drogami publicznymi,
8) znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji remontów i bieżącego utrzymania dróg, w tym prawa budowlanego i  ustaw o drogach publicznych, 
9) znajomość przepisów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, samorządu gminnego, prawa zamówień publicznych,
10) umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office
11) kreatywność, rzetelność, obowiązkowość, 
12) odpowiedzialność,
13) umiejętność pracy w zespole,
14) łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie wykształcenia wyższego technicznego o kierunku drogowym,
2) posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z zarządzaniem drogami lub inżynierią drogową co najmniej 2 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze dróg,
3) umiejętność samodzielnego prowadzenia procedur związanych z zarządzaniem drogami publicznymi,
4) umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji,
5) posiadanie prawa jazdy kat .B,
6) posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kontrola wydatków na remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej
2) Przygotowanie pod względem formalno-prawnym do realizacji robót remontowych na drogach gminnych i stanowiących własność gminy
3) Współdziałanie z zarządcami dróg publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg
4) Koordynowanie prac związanych ze zbiorowym transportem publicznym na terenie Gminy
5) Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz zmian organizacji ruchu
6) Realizacja zadań w zakresie zmian organizacji ruchu w tym przeprowadzenie procedury opracowania i zatwierdzenia projektów zmian stałej i czasowej organizacji ruchu
7) Koordynowanie działań z zakresu funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem dróg
8) Realizacja obowiązków zarządcy dróg gminnych, w tym w szczególności:
a) ewidencja dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy,
b)  prowadzenie numeracji dróg i ich ewidencji oraz ewidencji drogowych obiektów mostowych,
c) uzgadnianie lokalizacji zjazdów z drogi publicznej,
d) wykonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych dróg gminnych i obiektów mostowych
e) prowadzenie przeglądów i kontroli przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych, pomiary ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych,
f)  nadzór nad infrastrukturą techniczną w pasach drogowych,
g)  uzgadnianie organizacji ruchu,
h) oznakowanie dróg gminnych, w tym montaż, wymiana, naprawa oraz oznakowanie poziome,
i)  prowadzenie bieżącej kontroli sieci dróg na terenie Gminy zgodnie z wymogami ustawowymi i bieżącymi potrzebami, w tym prowadzenie książki objazdów;
j) koordynacja zimowego utrzymania dróg gminnych

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Wschowa, ul. Rynek 1, II piętro, do budynku Urzędu prowadzą schody, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,  praca  administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku Urzędu, praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w załącznikach
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania w załącznikach,
2) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
3) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, a w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy,
4) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w załącznikach.
 
Dokumenty dodatkowe
1) list motywacyjny,
2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-31 15:00:00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa z dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko ds. infrastruktury drogowej"
do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych, określonych w pkt. 3 oraz w pkt. 8, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.gminawschowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1,67-400 Wschowa
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danychy Osobowych jest nim : Natalia Ratajewska, email: ochronadanychosobowych24@gmail.com
  3. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art.22 1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  
  4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).
  5. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
-żądania usunięcia danych, gdy:
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
-żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoby te kwestionują prawidłowość danych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
8. Załączenie/przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej, kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania informacji zawartych w aplikacji o pracę.
9. Kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby, z którą zawarta zostanie umowa o pracę.
10. Dane osobowe wprowadzone do elektronicznego formularza zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji. Natomiast dane osób spełniających wymagania formalne na dane stanowisko w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
11. Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
13. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
Źródło: gminawschowa.pl
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl