TworzymyGłos Regionu

Zostań pracownikiem socjalnym

- OPS we Wschowie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Czwartek, 31 grudnia 2020 o 20:10, aktualizacja Czwartek, 31 grudnia 2020 o 20:24, autor: 2 1745
Zostań pracownikiem socjalnym

Monika Domeracka - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Potrzebny jest pracownik socjalny. Oferowane stanowsko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
  1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
  2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki,
- organizacja środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia,
- dokonywanie analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i kwalifikowanie do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- realizacja działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy:
  1. Umowa o pracę na cały etat.
  2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3 i teren miasta i gminy Wschowa.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
-  list motywacyjny i życiorys (CV)- podpisane odręcznie;
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanej aplikacji innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy dla potrzeb niezbędnych do aktualnej aplikacji na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-12 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa pokój nr 1, lub do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Klasztornej 3 lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata.
c. Miejsce:
67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 3

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).
Nie będą rozpatrywane oferty, które  wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie po 12 stycznia 2021r. po godz. 09:30 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.
 
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie - w związku z tym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.
Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~???
31.12.2020 23:25

Za ile? Najniższa krajowa? Szkoda, że nie postawili wymogu posiadania doktoratu?

avatar
~XXX
01.01.2021 14:46

A od kandydatów na; wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów, radnych, posłów,,,,, itd. to jakoś nikt nie wymaga żadnych udokumentowanych zdolności i wyuczonych kwalifikacji !!!!!!!. A od ostatnich sześciu lat ich rządów liczy się przy wszelkiego rodzaju nominacjach i awansach ( nie jednokrotnie o trzy - cztery szczeble w górę) jeno legitymacji partii !!!!!. A tu proszę, na samym wejściu takie W Y M A G A N I A !!!!!!/ Szok !!!/.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl