TworzymyGłos Regionu

Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych.

Nieruchomość w obrębie Starych Drzewiec

Środa, 07 kwietnia 2021 o 14:10, autor: 0 522
Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych.

Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Drzewce jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, oznaczonej numerem działki 375/2 o powierzchni 1,8700 ha.

Data przetargu

2021-05-10 09:00:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, w sali konferencyjnej (piętro III).

Księga wieczysta

ZG1W/00026477/4

Cena wywoławcza

40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium

4000,00 zł, płatne najpóźniej do 4 maja 2021 r.

Opis

1. Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 375/2 o powierzchni 1,8700 ha położona w obrębie Stare Drzewce jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, która wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, położona na terenie gruntów rolnych, poza zabudową wiejską. Teren działki jest płaski a kształt regularny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną od południowo-wschodniego narożnika działki oraz drogą gruntową od wschodniej granicy działki. Natomiast od strony północnej nieruchomość przylega do linii kolejowej Leszno-Głogów. Otoczenie stanowią tereny łąk, lasów i tereny kolejowe. Na działce znajdują się pozostałości ogrodzenia, słupki żelbetowe bez siatki oraz naniesienia roślinne poprzerastane przez chwasty, brak widocznych traw wieloletnich i bylic typowych dla łąk. W części południowej działki znajdują się zakrzaczenia i zadrzewienia. W rejonie położenia nieruchomości brak jest sieci infrastruktury technicznej. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków: RV – grunty orne o powierzchni 1,8700 ha, częściowo pochodzenia mineralnego i częściowo pochodzenia organicznego. 2. Dla terenu położenia nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 3. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00026477/4. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w przetargu: W przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni, którymi zgodnie z przepisami ustawy są osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 4000,00 zł, płatne najpóźniej do 4 maja 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Stare Drzewce”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu); złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, do dnia 4 maja 2021 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Stare Drzewce” stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków przetargowych, tj.: 1) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 ustawy) i łącznej powierzchni użytków rolnych (art. 7 ust. 5 ustawy), stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (dotyczy wszelkich nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw (Załącznik nr 1). Zgodnie z art. 7 ust. 5a ustawy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem; 2) kopię świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej, średniej lub wyższej, świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, wydane przez państwową komisję egzaminacyjną lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego (Załącznik nr 2); 3) zaświadczenie z odpowiedniego urzędu potwierdzające ciągłość 5 letniego zamieszkania (zawierające datę dokonania zameldowania pod aktualnym adresem na pobyt stały) – zaświadczenie wydane przez właściwy organ nie wcześniej niż 2 miesiące przed przetargiem. Do okresu 5-letniego zameldowania zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (art. 6 ust. 1a ustawy). UWAGA! Organizator przetargu informuje, że: za osobę fizyczną uważa się prowadząca osobiście gospodarstwo rolne w przypadku, gdy pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy); przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego rolnika indywidualnego i będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę taką stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków będących przedmiotem współposiadania samoistnego, współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy; przez użytki rolne należy rozumieć: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami (art. 2 pkt 5 ustawy); za osobę fizyczną posiadającą kwalifikacje rolnicze, uważa się osobę, która zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy uzyskała: 1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub 2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. Przy czym, za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: 1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub 4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Za staż pracy zgodnie art. 6 ust. 3a ustawy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. poz. 310). dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych są dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109 z późn. zm.); dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Czynności związane z przetargiem: 1. Komisja przetargowa ustali, czy oferenci spełniają warunki przetargowe kwalifikujące ich do uczestnictwa w przetargu. Prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W przypadku ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia, a stanem rzeczywistym komisja przetargowa podejmie odpowiednie czynności wykluczające oferenta z udziału w prowadzonym postępowaniu przetargowym. O złożeniu fałszywych oświadczeń zostaną powiadomione odpowiednie organy. 2. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu (piętro II) w dniu 7 maja 2021 roku. 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). Kandydat na nabywcę nieruchomości będący w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy notarialnej. 5. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej zostanie podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę nieruchomości uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Obowiązki nabywcy: 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. 2. W okresie, o którym mowa powyżej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa wyżej, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. 4. Wskazanych w pkt 1 i 2 zobowiązań nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 2b ust. 4 ustawy. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 29 stycznia 2021 roku. 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 3. Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 4. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które nie są mu znane w dniu sprzedaży nieruchomości. 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 8. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 10. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.). 12. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia petentów korzystających z usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, wprowadzone zostały poniższe zasady: • ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba) wyklucza się obecność osób towarzyszących. • uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do sali, w której odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu; • uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu; • uczestnik wchodzący do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie powinien zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C.

Załączniki:

(bip.wrota.lubuskie.pl)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl