TworzymyGłos Regionu

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

Piątek, 18 września 2020 o 11:18, autor: 2 1212
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Ogłoszony został nabór na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. Dokumenty składać można do 5 października br.  

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) posiadanie wyższego  wykształcenia oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
6) posiadanie minimum 5-letniego stażu pracy, w tym minimum 3-letniego stażu pracy w dziedzinie pomocy społecznej,
7) znajomość regulacji prawnych w zakresie: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych,
      8) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
b. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie 5-letniego stażu pracy w administracji, w tym minimum 2-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
2) posiadanie cech osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, odporność na stres,
3) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4) posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych w kompetencje Ośrodka,
  3. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw realizowanych przez podległych pracowników,
  5. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
  6. Planowanie powierzonych do wykonywania zadań, ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
  7. Zarządzanie powierzonym majątkiem i dbanie o jego należyte zabezpieczenie,
  8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność OPS,
  9. Aktualizowanie, opracowywanie i realizacja programów gminnych z zakresu opieki społecznej,
  10. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności OPS

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce pracy: Wschowa, ul. Klasztorna 3, budynek I -piętrowy do budynku OPS prowadzą schody, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostęp do stanowiska pracy jest swobodny,
2) wymiar czasu pracy: pełen etat,
3) rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4) stanowisko pracy: praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,  praca  administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym budynku OPS,
5) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
6) termin rozpoczęcia pracy – 1 grudnia 2020 r.

V. Wymagane dokumenty:

 Dokumenty niezbędne:
1) koncepcja funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy- do pobrania w załącznikach,
3) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
4) potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem: kopie świadectw pracy (w przypadku pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) lub innych dokumentów w języku polskim lub przetłumaczonych przez tłumacza wpisanego na listę biegłych, potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), a w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy,
5) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania w załącznikach
Dokumenty dodatkowe
1) list motywacyjny,
2) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
3) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-05 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1 67-400 Wschowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie”
– do dnia 5 października 2020 roku do godziny 13.00 (liczy się data wpływu koperty do Urzędu)

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa po określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych określonych w pkt 3 oraz w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminawschowa.pl  ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa i w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie.
 
W miesiącu sierpniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej niż  6%.
Niezbędne załączniki [LINK]
Źródło: bip.gminawschowa.pl
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~123
18.09.2020 15:40

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: i tu należy dodać jeszcze pkt. 9) Zobowiązanie do zamieszkanieaw gminie Wschowa na czas trwania umowy o pracę. - Taki wymóg powinien być od nowego roku rozciągnięty na wszystkich urzędników gminnych, czy to mianowanych czy z wyboru.

avatar
~""wymagania...""
18.09.2020 20:15

Poplątanie z pomieszaniem .... od urzędników wymaga się jak widać to powyżej, ale już od kandydatów na Radnych, Posłów, Burmistrzów, Prezydentów to się nic już nie wymaga i mamy z nich taki pożytek jaki mamy - co widać i słychać ......

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl