Konkurs „Legendy i bajki wokół drogi św. Jakuba”

Piątek, 21 kwietnia 2017 o 16:00, aktualizacja Piątek, 28 kwietnia 2017 o 09:22, autor: 0 759
Konkurs „Legendy i bajki wokół drogi św. Jakuba”

Stowarzyszenie Czas A.R.T. zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z terenu województwa lubuskiego oraz województw ościennych do udziału w konkursie literackim związanym z wschowskim odcinkiem Drogi Św. Jakuba.

W tym roku Polska stała się członkiem Poszerzonego Porozumienia w sprawie szlaków Kulturowych Rady Europy. W związku z tym część Dróg Św. Jakuba w Polsce, w tym odcinek wschowski, weszły do sieci Europejskich Szlaków Kulturowych. Celem tego porozumienia jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze ponadnarodowym, poszerzanie wiedzy i edukacji w obszarze znajomości historii Europy oraz rozwijanie potencjału turystycznego regionów europejskich.

Nasz konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat Drogi Św. Jakuba. Prace powinny nawiązywać do dziedzictwa historyczno-kulturowego szlaku znajdującego się na wschowskim odcinku drogi oraz nawiązywać do uczestników, którzy tymi drogami pielgrzymowali albo intencjom, które tym wędrowcom przyświecały w drodze do grobu Apostoła w Hiszpanii.

Liczymy, że refleksja na temat pielgrzymowania Drogą Św. Jakuba przyczyni się do powstania interesujących prac a udział w konkursie będzie źródłem przyjemnie i pożytecznie spędzonego czasu w żywym kontakcie z kulturą i tradycją naszego regionu.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba”

Konkurs literacki od lat 9 do +100

ORGANIZATORZY

1.Organizatorem konkursu „Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba”, jest Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą we Wschowie, przy ul. Gen. Bema 1 / 2.

2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.

3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dla celów przeprowadzenia konkursu.

4.Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie Fb „Czas Art.” i „Czas ART.”, czasart.pl

CELE

Promocja idei Drogi Św. Jakuba w Polsce a w szczególności w województwie lubuskim. Przybliżanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym znajdującym się na szlaku Św. Jakuba. Twórcza organizacja czasu wolnego. Bezpośrednie zainteresowanie społeczeństwa promocją regionu. Integracja środowisk społecznych.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorośli z województwa lubuskiego i województw ościennych.

TEMAT

Temat konkursu brzmi: „Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy pisemnej, w której autor przedstawi świat wyobraźni związany z postacią Św. Jakuba, dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne oraz dziedzictwo naturalne – napotykane na drogach Św. Jakuba.

PRACA KONKURSOWA

1.Do konkursu można przesłać pracę literacką pisaną prozą.

2.Praca konkursowa powinna być przygotowane samodzielnie.

3.Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę literacką.

4.Dane techniczne pracy: max 3 strony formatu arkusza papieru A4, czcionka: Times New Roman lub Arial, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt., odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm, stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), stosować akapity, rozpocząć wcięciem 1,25 pkt, wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane.

5.Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy.

6.Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu zgody na bezterminową publikację pracy na stronie internetowej czasart.pl, stronie FB „Czas Art.”; Czas ART.

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

1.Prace zgłoszone do konkursu powinny być dostarczone do siedziby Stowarzyszenia Czas A.R.T. we Wschowie, ul. Gen. Bema 1/2 z dopiskiem „Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba” do 31maja 2017 r. O dacie przekazania decydować będzie data stempla pocztowego.

2.Prace należy nadsyłać w formie wydruku + wersja elektroniczna (format doc., pdf. na adres mailowy: czasart@gmail.com)

3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas transportu / przesyłki drogą internetową.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Podstawowym kryterium oceny prac konkursowych będzie zgodność treści pracy z tematem konkursu.

2.Komisja, spośród nadesłanych prac wybierze po 1 zwycięskiej pracy z każdej z trzech grup wiekowych: 1) dzieci ze szkół podstawowych, 2) młodzież ze szkół ponadpodstawowych, 3) osoby dorosłe.

3.Wybór laureatów nastąpi do 12 czerwca 2017. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie Fb Czas A.R.T.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.

3.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany ilości nagród.

4.Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie FB „Czas Art.”; Czas ART.”

 

Karta zgłoszeniowa

Konkurs pt.: „Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba”

1. Imię ………………………………………………..............

2. Nazwisko …………………………………………….........

3. Nr telefonu …………………………………………........

4. Adres ………………………………………………............

5. Adres e-mail …………………………………………......

Lp. Tytuł pracy……...…………………………......………

(data, miejsce, imię i nazwisko autora)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pn.: „Legendy i bajki wokół Drogi Św. Jakuba” akceptuję zawarte w nim warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Oświadczam, że pracę napisałam/em samodzielnie, jestem jej jedynym autorem i zgodnie z regulaminem przekazuję prawa autorskie Organizatorom.

Data: ……………………………. Podpis: ………………………….

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)

 

(Czas A.R.T.)

REKLAMA

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl