TworzymyGłos Regionu

Burza wokół wschowskiego muzeum

Radni po długiej dyskusji przyjęli sprawozdanie za 2019

Sobota, 30 maja 2020 o 19:38, aktualizacja Poniedziałek, 01 czerwca 2020 o 13:18, autor: 28 2396
Burza wokół wschowskiego muzeum

Na majowej sesji Rady Miejskiej we Wschowie radni debatowali nad sprawozdaniami instytucji kultury. Bez wątpienia najwięcej emocji wzbudziło sprawozdanie przygotowane przez p.o. dyrektora muzeum Leszka Lenarczyka (emerytowany wieloletni dyrektor muzeum w Głogowie – przyp. redakcji). 

"Luźne dywagacje Pana dyrektora Lenarczyka"

Dyskusję rozpoczęła radna Jolanta Pawłowska. Przedstawiła ona stanowisko Rady Muzeum. Usłyszeliśmy w nim m.in.

„Zwróciliśmy uwagę na kilka istotnych kwestii poruszonych w sprawozdaniu. Rozważania o przeniesieniu siedziby muzeum do dawnego budynku szkolnego przy ulicy Kopernika wydają się stanowczo na wyrost. Są trudne czasy i priorytety ważniejsze niż nowa siedziba muzeum. Budynek po dawnym Gimnazjum nr 1 wymaga ogromnych nakładów na remont. Rozważania o zwiększeniu liczby etatów i dobrych zarobkach dla pracowników to kategoria tzw. pobożnych życzeń. Cieszyłby nas rozwój muzeum w tym kierunku, ale należy spoglądać na to realistycznie. Rada Muzeum zaaprobowała prowadzenie działalności w zakresie inwentaryzacji, bo sprzyja temu czas pandemii i zahamowanie działalności wystawienniczej i edukacyjnej. Podjęliśmy uchwałę o przyjęciu sprawozdania. Nie oznacza to jednak, że akceptujemy wszystkie tezy zawarte w sprawozdaniu. Są tam również luźne dywagacje Pana dyrektora Lenarczyka na temat jak źle było w muzeum i jakie ma on pomysły na jego uzdrowienie. Mają one ponadto charakter napastliwy i niesprawiedliwy w stosunku do wcześniejszej dyrektor muzeum Marty Małkus i Dariusza Czwojdraka jako głównego inwentaryzatora. Stwierdzenie o „odmuzealnieniu” muzeum jest delikatnie mówiąc kuriozalne. Akurat w czasie pełnienia funkcji przez dyrektor Martę Małkus nasze muzeum stało się placówką coraz bardziej rozpoznawalną i wzbudzającą szacunek w szerokim środowisku muzealnym. Można oczywiście mieć nowe spojrzenie i inaczej ukierunkować działalność muzeum. Nie może to jednak oznaczać niesprawiedliwej oceny wcześniejszej pracy muzeum.”

Rota zaciężna im. Świętego Judy Tadeusza i co ma piernik do wiatraka

Do dyskusji włączył się radny Piotr Buczek, który przedstawił oświadczenie wschowskiego bractwa rycerskiego „Roty Zaciężnej im. Świętego Judy Tadeusza”. Wschowscy rycerze przedstawili się w nim jako grupa rekonstrukcyjna biorąca udział w ogólnopolskich inscenizacjach m.in. bitwy pod Grunwaldem, która jednak na pierwszym miejscu stawia historię naszej małej ojczyzny. Grupa brała więc udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Gminę Wschowa, Muzeum Ziemi Wschowskiej czy też wschowskie parafie. Priorytetową rolę w poznawaniu historii Ziemi Wschowskiej, w odkrywaniu naszej tożsamości zdaniem wschowskich rycerzy odgrywało muzeum. Zauważyli oni odejście z muzeum tak bardzo zaangażowanych i merytorycznie przygotowanych osób jak Marta Małkus i Dariusz Czwojdrak. Zwrócili uwagę na brak rzetelnej informacji o celach dokonanych zmian kadrowych i o kierunku w jakim będzie teraz podążało muzeum. Poprosili jednocześnie burmistrza Wschowy o udzielenie informacji o stanie Muzeum Ziemi Wschowskiej, a szczególnie o kierunku zmian w jego działalności i osobach, które te zmiany będą wprowadzać.

Przewodnicząca Rady Miejskiej wyraziła pogląd, że oświadczenie to nie ma związku z przedłożonym sprawozdaniem. Radny Buczek ripostował, wskazując, że toczy się dyskusja o przyszłości naszego muzeum i nie można jej ograniczać tylko do ścisłego grona radnych, a skoro społeczeństwo angażuje się w działalność muzeum warto wysłuchać i tego głosu.

Nic o muzeum bez Marty Małkus czyli muzealnicy "łączcie się"

Głosy Jolanty Pawłowskiej i Piotra Buczka wsparła radna Katarzyna Owoc – Kochańska. Wspomniała, że wnioskowała o zaproszenie Marty Małkus na sesję, bo przecież ponad połowę roku 2019 to ona kierowała wschowskim muzeum. Wyraziła również pogląd, że część sprawozdania przedstawionego przez nowego dyrektora jest linczem na byłej dyrektor muzeum. Przytoczyła następnie słowa Marty Małkus odnoszące się do sprawozdania. Poprzednia dyrektor muzeum odniosła się w nich do krytyki sformułowanej przez nowego dyrektora podając konkretne liczby, wydarzenia, daty i porównania z innymi muzeami w regionie. Wskazała również na liczne kontrole i audyty, które potwierdzały prawidłowe funkcjonowanie muzeum. Jedne z ostatnich słów tej wypowiedzi to:

„Zawód muzealnika zobowiązuje do etycznych zachowań. Muzealnik jest osobą zaufania publicznego. Obowiązuje go Kodeks Etyki Muzealnika, dlatego liczę, że omyłki, które znalazły się w wprowadzeniu do sprawozdania zostaną sprostowane, a Państwo otrzymacie rzetelną ocenę pracy muzeum.”

Swoją ocenę pracy muzeum przedstawiła też przewodnicząca Hanna Knaflewska – Walkowiak:

„Uważam, że bardzo dobra była otwarta forma muzeum, gdzie prowadzone były z dziećmi zajęcia edukacyjne kształtujące tożsamość i związane z regionem, w którym mieszkają”.

Trzeba być ostrożnym i delikatnym w ocenie innych

Refleksje na temat pracy muzeum i losów dyrektorów przekazała radna Emanuela Stanek – Juśkiewicz.

„Pan dyrektor ma swoją wizję i życzę mu aby była zrozumiała i atrakcyjna dla wschowian, bo wszystko od tego zależy. Natomiast punkty, które Pan wskazał dają mi do myślenia, że Pan dyrektor liczy na finansowanie muzeum na poziomie miliona złotych i więcej. W moim odczuciu są to marzenia. Chcę zwrócić uwagę na to, że Pani była dyrektor Marta Małkus w ostatniej kadencji miała wielkie wsparcie i uznanie wśród wielu obecnych tu dziś radnych. Ku mojemu zdziwieniu skończyło się ono z wybraniem nowego burmistrza. Dlatego uważam, że trzeba być ostrożnym i delikatnym w ocenie innych, bo i Pan będzie oceniany”.

Mądrego warto posłuchać - kto przeczyta wstęp odniesie wrażenie, że to muzeum bardzo źle działało

Jolanta Pawłowska podkreśliła jeszcze, że przedłożone sprawozdanie składa się z dwóch części: wstępu nowego dyrektora i faktycznego sprawozdania za 2019 rok.

„Kto przeczyta wstęp odniesie wrażenie, że to muzeum bardzo źle działało. Ja nie znalazłam tam ani jednego dobrego słowa o pracy muzeum w 2019 roku. To nie jest etyczne. Pan dyrektor Lenarczyk ma prawo do swojej wizji muzeum, ale nie można przekreślić pracy jego poprzedników. Od wielu lat oprowadzam ludzi po Wschowie i zachwycają się oni naszym miastem. Niedługo jednak nie będzie z nimi gdzie pójść, bo wszystko jest zamykane”.

Radny Przemysław Gliński podziękował za wypowiedź Jolanty Pawłowskiej i poparł jej słowa w obronie dorobku muzeum kierowanego przez Martę Małkus. Podkreślił, że ok. 10 tys. osób skorzystało z oferty muzeum w 2019 roku i uznał to za sukces tej placówki.

Zabytki są zaniedbane, a z emerytury mam więcej niż jako dyrektor MZW

Czy ministerstwo zlikwiduje Muzeum Ziemi Wschowskiej?

Po wystąpieniach radnych głos zabrał p.o. dyrektora muzeum Leszek Lenarczyk:

„Jestem zaskoczony tym, że zostałem poddany linczowi. W życiu nie zaatakowałem Pani Małkus personalnie. Oceniłem w sposób zimny to, co było do oceny. Zbiory w muzeum są opracowane zaledwie w 2%. Tylko kolekcje Geta Stankiewicza ma karty ewidencyjne. Nie wolno eksponować muzealnych eksponatów bez kart ewidencyjnych.”

Dyrektor Lenarczyk krytycznie odniósł się do działalności w zakresie inwentaryzacji i opracowania zbiorów swoich poprzedników. Podkreślił, że nie dotyczy to tylko Pani Małkus, ale również jeszcze wcześniejszych dyrektorów. Podał przykład nieprawidłowości sięgającej początków muzeum jeszcze w latach sześćdziesiątych.  Stwierdził również:

„Szanuję ogromnie rolę Pani Małkus w zakresie upowszechniania kultury. Rzeczywiście muzeum upowszechniało kulturę w sposób znakomity. Natomiast nic innego, jeżeli chodzi o zabytki, nie robiło. Zabytki są zaniedbane, są niezaewidencjonowane. Uważam, że to jest największa bolączka tego muzeum.”

Podkreślił też, że w Radzie Muzeum nikt nie jest muzealnikiem, nikt nie pracował w muzeum. Poddał w wątpliwość zdolność takiej rady do oceniania osób pracujących w muzeum.

Następnie dyrektor przekazał głos nowemu pracownikowi muzeum Panu Małeckiemu. Wspomniał on, że najważniejsza jest misja muzeum, która ma ulec zmianie. Odnosząc się do braków w ewidencjonowaniu zabytków podał przykład krajów anglosaskich, w których te procesy zostały już dawno zakończone. I teraz muzea w tamtych krajach mogą zajmować się działalnością wystawienniczą i edukacyjną. Podkreślił, że przekazywane uwagi mają służyć rozwojowi muzeum i misji, która zostanie przez dyrektora zaproponowana. Dodał, że są z dyrektorem Lenarczykiem pasjonatami historii kresów wschodnich, które są związane z wieloma mieszkańcami Wschowy i właśnie taką formę działalności planują zaprezentować.

Dyrektor Lenarczyk oświadczył jeszcze, że nie przyszedł tu zarabiać pieniądze, bo jego emerytura jest wyższa od pensji, którą tu otrzymuje. Przyszedł do Wschowy, aby uratować to muzeum przed likwidacją. Jeżeli nie będzie ewidencji zabytków i należytej ich ochrony to ministerstwo może muzeum zlikwidować.

Dyskusja trwała jeszcze dłuższą chwilę. W obronie działalności muzeum pod kierownictwem Marty Małkus wystąpił radny Miłosz Czopek. Wystąpienie dyrektora Lenarczyka skrytykowali Katarzyna Owoc – Kochańska, Jolanta Pawłowska i Piotr Buczek. Wsparła go natomiast radna Wioletta Zarzycka. Przemysław Gliński wziął w obronę Radę Muzeum stwierdzając, że została ona powołana prawidłowo, a życzyłby każdemu takiej wiedzy o historii Ziemi Wschowskiej jaką posiada Jolanta Pawłowska.

Strony sporu o ocenę działalności wschowskiego muzeum pozostały na swoich stanowiskach. Przewodnicząca Rady zakończyła więc dyskusję i przeszła do procedowania kolejnych punktów porządku obrad.

REKLAMA

Komentarze (28)

avatar

avatar
~Norbert Czechowski
31.05.2020 22:52

Pełna treść listu Roty: Szanowny Panie Burmistrzu Rota Zaciężna Świętego Judy Tadeusza we Wschowie jest grupą rekonstrukcyjną odtwarzającą wojska zaciężne z przełomu XIV i XV wieku. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskich inscenizacjach, takich jak bitwa pod Grunwaldem. Jednak zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy historię naszej Małej Ojczyzny, czego dowodem jest zaangażowanie Roty w wiele imprez organizowanych przez wschowski magistrat, Muzeum Ziemi Wschowskiej, czy choćby lokalne parafie. Obecność na wydarzeniach istotnych dla mieszkańców naszego powiatu i wspólne poznawanie, a także przeżywanie historii to dla nas wartości, których nie sposób przecenić. Uważamy, że skomplikowana i trudna, lecz piękna historia naszej Małej Ojczyzny definiuje nas jako jednostki i jako zbiorowość. Tworzy naszą tożsamość. Żyjemy na pograniczu Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, na ziemiach, które kiedyś Kazimierz Wielki przyłączył do Korony, gdzie pastor Herberger, zwany Małym Lutrem nie zważając na zagrożenie życia pomagał mieszkańcom w trakcie epidemii, gdzie Szwedzi pobili armię rosyjsko-saską, gdzie obradowali królowie Sasi czyniąc Wschowę faktyczną stolicą państwa, gdzie rozciągało się Królestwo Pruskie, gdzie przebiegała granica II Rzeczypospolitej, gdzie spoczywa krew Powstańców Wielkopolskich, gdzie swoją kontynuację znalazły lwowskie tradycje, czy wreszcie, gdzie starania wielu lokalnych patriotów odwiodły socjalistyczne władze od zniszczenia ewangelicznego cmentarza i doprowadziły do powstania Lapidarium, naszej zabytkowej perełki. Bez historii nie poznamy własnej tożsamości. To wielkie wyzwanie. I priorytetową rolę w tym wyzwaniu wiodło Muzeum Ziemi Wschowskiej, nie przestając odkrywać tajemnic naszego miasta i okolic, opowiadając o tych tajemnicach, ale przede wszystkim pokazując nam, mieszkańcom Ziemi Wschowskiej, że jesteśmy częścią tych tajemnic, tej pięknej historii. Dotychczasowy kierunek, obrany przez ludzi tworzących MZW, zmierzający do zbudowania wspólnoty poprzez ogromne zaangażowanie pracowników muzeum i mieszkańców, począwszy od niedzielnych zabaw dla dzieci, przez spektakle teatralne w Lapidarium i konferencje naukowe, do opisywania historii wschowskich ulic, uważamy za najbardziej pasujący do lokalnej społeczności. Nauczyliśmy się żyć historią i ją pielęgnować, ale jeszcze nie wszyscy. Przed nami nadal bardzo długa podróż, jednak jesteśmy na nią gotowi. Obecnie, po odejściu osób tak bardzo zaangażowanych społecznie i merytorycznie w działalność MZW i brak rzetelnej informacji o celach dokonanych zmian kadrowych oraz o tym, w jakim kierunku nasze muzeum będzie podążało, zwracamy się do Pana Burmistrza o udzielenie szczegółowej informacji o stanie MZW, w szczególności w jakim kierunku nasze muzeum będzie zmierzać, jakich zmian możemy się spodziewać oraz jakie osoby w dbaniu o naszą wspólną historię będą wiodły prym. Jesteśmy pełni nadziei, że Muzeum Ziemi Wschowskiej nadal będzie budować naszą wspólną tożsamość historyczną, a wszyscy zaangażowani w odkrywanie historii miasta mieszkańcy będą uwzględnieni w ustalaniu celów na przyszłość. Zapewniamy, że jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje, chcemy uczestniczyć w życiu miasta i od siebie ofiarować wszystko co możliwe, aby pasja do poznawania historii naszej Małej Ojczyzny trafiła pod strzechę każdego gospodarstwa.

avatar
~Z Czereśniowej
01.06.2020 07:06

Piękny list, brawo rycerze Niech to będzie początek takiej prawdziwej dyskusji. Marzy mi się Wschowa jako miasto, w którym rozmawiamy o rzeczach ważnych, tak kultularnie, przyjacielsko.

avatar
~lobo
01.06.2020 08:51

Pani Jolu WSTYD!

avatar
~Do Czereśniowej.
01.06.2020 10:26

Zastanawiam się czy we Wschowie można jeszcze rozmawiać przyjacielsko.Chyba pod jednym warunkiem , a mianowicie wtedy gdy podzielamy zdanie rzecznika opozycji oraz członków opozycji.Gdy zdanie mamy odmienne o życzliwej rozmowie nie ma mowy.Tutaj każdy musi być czcicielem muzeum , każdy musi być wpatrzony jak w obraz matki czcigodnej w wizerunek byłej dyrektor. Histeria jaka ogarnęła zwolenników muzeum i jego rzecznika jest niezrozumiała.Załóżcie sobie nowe kółko historyczne.Zaadoptujcie sobie ruinę zabytkową po kinie Hel , działajcie tak jak chcecie ,bez procedur ,bez przepisów. Nie ewidencjonujcie zbiorów , róbcie sobie co chcecie.To będzie Wasze prywatne , nie za pieniądze podatników kółko historyczne.Nikt nie będzie wnikał , wchodził z ogólnymi przepisami , nic nie będzie wymagał od tej Waszej prowizorki. Z jednej strony żałuję , że to udające muzeum coś nie zostało odgórnie zlikwidowane .Może wówczas otworzyły by się Wam oczy i nauczylibyscie się, że tak jak w ruchu drogowym obowiązują przepisy , do których należy się dostosować ,tak Wy bawiąc się w tą placówkę muzealną zaniechaliscie i nie wiem czy nie działaliście na granicy prawa.Dyrektor powinien rozważyć moim zdaniem podanie sprawy do prokuratury,by ta prześwietlIła dogłębnie uchybienia.Myślę, że kontrola może ministerialna orzekła by i oceniła jak działała placówka pod rządami byłej dyrektor.Dość tworzenia tego fermentu .Powinniśmy wiedzieć jak jest naprawdę ,a nie wiecznie wysłuchiwać płaczu i ukrócić w końcu to skłócanie i wpływanie na opinie mieszkanców grupki ludzi , która nie potrafi pogodzić się ze zmianami.

avatar
~Grucha
01.06.2020 10:36

Kto z Rycerzy jest członkiem opozycji i gdzie masz tu brak życzliwości? Jeśli ktoś z mieszkańców chce rozmawiać o sprawach ważnych to od razu musi być wrogiem nowego dyrektora lub burmistrza? To jest właśnie cywilizowana demokracja. Rozmawianie. A traktowanie chęci rozmowy jako ataku to jest mentalność wschodnia.

avatar
~Demokracja to wspaniały ustrój, tylko ludzie nie tacy
01.06.2020 10:44

Normalne miasteczko: grupa zaangażowanych w życie miasta mieszkańców wyraża troskę o historię i chce o rozmawiać o muzeum. Nowy dyrektor cieszy się z takiej aktywności i zaprasza do rozmowy. Do dyskusji dołączają inni mieszkańcy i wspólnie decydujemy o przyszłości. Wschowa: Rycerze proszą o dyskusję nad kierunkiem obranym przez muzeum. Nowy dyrektor ustami Małeckiego: Nie będziemy z Wami gadać, bo nie widniejecie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ktoś anonimowo nazywa Rycerzy opozycją, a ich list atakowaniem władzy. Kurtyna

avatar
~Do Grucha
01.06.2020 14:43

Nikt Rycerzy nie nazywa opozycją.To jest mentalność wschowska , że jeden drugiemu pokazuje swoje ja ,swoją wyższość (CzasArt w sprawie kina nad inwestorem , nie było możliwości dogadania się )JA zrobię z budynku kina zabytek i zrobiłam.Nie było tak ? Jakie są tego konsekwencje? Samo sformułowanie mentalność wschodnia wobec kogoś kogo nie znasz jest klasyfikująca Ciebie Grucha. Ty jesteś z tej opcji proniemieckiej , która ma nadzieję na niemieckie pieniądze. ŚMIESZNI jesteście. Historia się kłania i stosunki polsko -niemieckie na przestrzeni dziejów. Rozumowanie dziecka prezentujesz.

avatar
~Adaś
01.06.2020 12:20

Cyt. - " Nauczyliśmy się żyć historią i ją pielęgnować, ale jeszcze nie wszyscy. " - (N.Cz.) . I odpowiedź , cyt. " Pan dyrektor liczy na finansowanie muzeum na poziomie miliona złotych i więcej. W moim odczuciu są to marzenia. " ( S.-J.) Dla forumowicza p. Cz. - odpowiedziałbym oto tak: nauczyliśmy się żyć historią ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że na dzisiaj każde aktywa są objęte konsumpcjonizmem ? Dzisiejsza kultura to zdecydowane ciułactwo, wielki komercjalizm . Patetyczna ocena wsparta sporymi pieniędzmi ( to mój domysł ) z poprzedniej pracy p. Lenarczyka, nie może zostać przeniesiona na ubogi grunt Wschowy,...…. to całkowicie inna "kamienica" w swojej zamożności i rozmachu. No i sam fakt zaprzeczenia pazerności przez p.o dyr. MZW, to też zostało dziwnie odebrane, …….. ideowiec ? Ja zawsze należałem do sojuszników p. Małkus, wielokrotnie pisałem, że utarczki jej z poprzednią władzą spowodują, że odejdzie od nas bez łaski, że inne ośrodki "kupią" ją w ciemno i tak to teraz się stało. Szkoda, bo ja nie wierzę temu Panu w zapowiadane cuda. Wschowa nie ma i nie wyłoży oczekiwanej kwoty pieniędzy, może i słusznych zamierzeń p. L. , ale nie twórzmy dzisiaj ludziom wizji domu z kart. Natomiast co do oznajmienia publice, że : zbiory w muzeum są opracowane zaledwie w 2%, bez kart ewidencyjnych i nie wolno ich było eksponować bez tych kart, to mnie zaskoczyło i chyba jest to prawdziwy fakt ? To jest, przy założeniu prawdy, wielką ujmą dla poprzednika. Adaś

avatar
~sprawozdanie
01.06.2020 12:59

W sprawozdaniu pana Lenarczyka jest mowa o opracowaniu 9 % zbiorów więc skąd te 2 % ? https://rklanblog.files.wordpress.com/2020/05/sprawozdanie-z-dziac582alnoc59bci-muzeum-ziemi-wschowskiej-za-rok-2019.pdf s. 10

avatar
~Do Adaś.
01.06.2020 13:51

A ja ,patrząc na dokonania p.Lenarczyka wierzę , że uda się coś z tym niby muzeum zrobić. Pod warunkiem oczywiście, że uda się pozyskać dotacje.Odbędzie się to z wieloraką korzyścią (remont budynku przy Kopernika )Bez pieniędzy wiadomo nic nie zrobi i wierzę, że nie rozpocznie nic robić. Teraz nadrabia wszystkie zaniedbania(katalogowanie zbiorów )Wierzę , że się uda i muzeum jako placówka zacznie działać w pełni profesjonalnie.

avatar
~Rue
01.06.2020 12:47

tak z ciekawości, bo nawet podpisu brak, kto pisał ten artykuł? Bo wyrażając swoje opinie na temat p. Lenarczyka, oraz jakości pracy p. Małkus czy p. Czwojdraka, tak bardzo jednostronne, sugerują, że zw konsultowało to z niezależnym muzealnikiem, lub jeszcze lepiej dyrektorem podobnej placówki. Bo ja z tego co zrozumiałam (bo jakość nagrania tak bardzo ssie jakby było to nagrywane nokią C3) to dyrektor Lenarczyk (osoba która odniosła sukcesy w muzealnictwie w całym kraju, windując np. Muzeum w Głogowie na jedno z najlepszych miejsc w rankingu muzeów w Polsce, nikt nie sprawdził, nie? Bo pisior to trzeba od razu atakować) to wszystko podparte konkretnymi dokumentami. Może nam jako mieszkańcom imponowała praca p. Małkus, dawno nikt tak nie obudził Wschowian jak ona, jednak nie samym PRem zarządzanie stoi (o czym dość dotkliwie przekonuje się z dnia na dzień Antkowiak). Zarządzanie to też budżet, dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy, dbanie o wszystkie zasoby muzeum. Pani Marta jako nie wiem animator muzeum może, jako event manager czy cokolwiek - sprawdziłaby się wyśmienicie, jako dyrektor, jak widać kiepsko. I nie ma się co tu obrażać, tylko trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. P. Lenarczyk to człowiek z pasją i ogromną miłością do historii i muzealnictwa, tak jak p. Marta. Różni ich jednak energia i wiedza. Pytanie czy na stanowiska dyrektorów powinni być wybierani fajni czy mądrzy ludzie.

avatar
~do Rue
01.06.2020 16:20

Historia podaje przykłady, że ani fajni, ani mądrzy nie dają gwarancji rozwoju gminy czy konkretnej instytucji. Takie kawałki wstawiaj "swoim" , cynizm stał się diagramem słów Kurskiego - ciemny lud to kupi.

avatar
~Urszula Chudak
01.06.2020 13:23

A ja jednak widzę dwie rzeczy w powyższym artykule - podpis autora oraz duży obiektywizm w przedstawieniu zaistniałej sytuacji.

avatar
~Dosyć
01.06.2020 15:10

Dajcie już sobie spokój z tymi organizacjami ,z muzeum.To interesuje niewielką grupę osób.To już jest nudne.

avatar
~Coś tu jest nie tak
01.06.2020 16:19

We Wschowie co jeden to mądrzejszy.Denerwująca juz jest grupa skupiona przy dawnej ekipie muzeum.Na siłę chcą pewne osoby udowodnić , że fachowiec w dziedzinie muzealnictwa ,człowiek z wiadomymi osiągnięciami z bogatą drogą zawodową przychodzi do Wschowy i dowiaduje się, że tak naprawdę nic zawodowo nie znaczy.Spotyka się tutaj z ogromną krytyką polononisty nauczyciela , który w swoim zawodzie nie pracuje , człowieka pracującego niegdyś w gazowni , personalnej , strażaka.I jacy z nich wielcy fachowcy , a w muzealnictwie szczególnie. Fachowiec , który zmienił wiele w Głogowie jako mieście i w glogowskim muzeum przyszedł do Wschowy i dowiedział się jakie ma braki. Kimże Wy jesteście. Jakie macie osiągnięcia ,co odrestaurowaliscie w tym mieście, jaki zabytek uratowaliscie w tym mieście, ze się tak mądrzycie. Znawcy od wszystkiego.Czasami żal Was słuchać i tych Waszych pseudomądrosci.A jak tam kino Hel , jeszcze stoi ten zabytek?

avatar
~Coś tu jest nie tak
01.06.2020 16:19

We Wschowie co jeden to mądrzejszy.Denerwująca juz jest grupa skupiona przy dawnej ekipie muzeum.Na siłę chcą pewne osoby udowodnić , że fachowiec w dziedzinie muzealnictwa ,człowiek z wiadomymi osiągnięciami z bogatą drogą zawodową przychodzi do Wschowy i dowiaduje się, że tak naprawdę nic zawodowo nie znaczy.Spotyka się tutaj z ogromną krytyką polononisty nauczyciela , który w swoim zawodzie nie pracuje , człowieka pracującego niegdyś w gazowni , personalnej , strażaka.I jacy z nich wielcy fachowcy , a w muzealnictwie szczególnie. Fachowiec , który zmienił wiele w Głogowie jako mieście i w glogowskim muzeum przyszedł do Wschowy i dowiedział się jakie ma braki. Kimże Wy jesteście. Jakie macie osiągnięcia ,co odrestaurowaliscie w tym mieście, jaki zabytek uratowaliscie w tym mieście, ze się tak mądrzycie. Znawcy od wszystkiego.Czasami żal Was słuchać i tych Waszych pseudomądrosci.A jak tam kino Hel , jeszcze stoi ten zabytek?

avatar
~Muzeum
01.06.2020 17:10

Pani Marta sama przyznała , że próbowała wpisać muzeum wschowskie do rejestru muzeów. Nie dała rady tego zrobić. Nie wiem dlaczego , może nie wiedziała jak to zrobić, może zabrakło umiejętności organizacyjnych. Usiłowała przeprowadzić remont w siedzibach muzeum.Nie dokonała tego , bo nie zdołała na ten cel zgromadzić środków pieniężnych. Nic innego nie chce zrobić nowy Dyrektor.Może Jemu się uda zrobić to czego nie zrobiła poprzednia Dyrektor.Jeżeli Pan Lenarczyk zdobędzie fundusze ,to nic nie pozostaje jak tylko przyklasnąć tym planowanym zmianom.

avatar
~Xd
01.06.2020 23:48

Pan Dyrektor wszystko zrobi jak dostanie milion złotych. Na początek.

avatar
~ 123
01.06.2020 21:55

Wszystko do bylej szkoly a co z rynkiem calkiem zamkniecie, pewna grupa ludzi co wykazali sie wiedza historyczna moglam posluchac o naszej malej ojczyznie. We wschowie jest duzo zabydkow, zaniedbane i ruiny. Kino hel az sie prosi o remont. Jak nasz Burmistrz nie zacznie nasza wschowe odnawiac i promowac to nie widze przyszlosci tu.

avatar
~Do xd
02.06.2020 17:28

Masz racje wszystko zrobi , ale jak napisze prawidłowo wniosek i otrzyma w rezultacie może i milion.Nigdy nie słyszeliśmy, by mówił, że będzie wyciągał rękę do miasta po pieniądze.Przypomnę tylko ,że poprzednicy zarzadzajacy muzeum nie potrafili takich wniosków napisać.

avatar
~Do Pana Lenarczyka
01.06.2020 22:58

Ale dlaczego we Wschowie mają być prezentowane/forowane czy tez eksponowane Kresy Wschodnie? Z całym szacunkiem do dajmy na to nie więcej niz połowy Wschowian o tych korzeniach ale Wschowa to cześć Wielkopolski Właściwej ( i prędzej czy później wróci tez do niej administracyjnie ). Ziemia Wschowska związana jest nierozerwalnie z Wielkopolską i apeluje do dyrektora Lenarczyka by zaprzestał niszczenia właściwej tożsamości Wschowian i uszanował pochodzenie wiekszosci mieszkańców.

avatar
~KAZIK
02.06.2020 09:17

Pan Lenarczyk ewidentnie chce pisać Historię na nowo, to prawdopodobnie taka naleciałość z poprzedniej epoki. Muzeum Ziemii Wschowskiej to nie muzeum samej Wschowy a przede wszystkim terenów wokoło, zwłaszcza na północ od Wschowy gdzie zachował się folklor, gwara oraz kultura wielkopolska. A Pan Lenarczyk zamiast rozwijać i odbudowywać rdzenną kulturę tego miejsca na zniszczy wszystko i podzieli społeczność. Niestety Panie Lenarczyk ale to nie Głogów i nie pozdrawiam, wstyd.

avatar
~Kacper Oborski
03.06.2020 09:16

Pojawiło się dużo zarzutów do Pani Marty Małkus m.in. o złe prowadzenie MZW, o to, że muzeum jest na skraju zamknięcia, popierając się zamknięciem dwóch innych muzeów. Te dwa argumenty można bardzo łatwo obalić: 1) Gdyby Pani Marta Małkus tak źle prowadziła MZW, nie otrzymałaby Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis w 2019 roku (można sprawdzić na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Co się zmieniło w ciągu niespełna roku, że nagle Muzeum Ziemi Wschowskiej jest w bardzo złym stanie, i grozi mu zamknięcie? 2) Oba muzea, o których wspomniano na radzie, były muzeami prywatnymi. Ponieważ nie otrzymały dofinansowania z Ministerstwa, są w trakcie przekształcania na muzea państwowe. Powodem, jak można wywnioskować, nie było złe prowadzenie muzeum, a brak środków. To co obecnie się dzieje, to próba zdyskredytowania osób, które działały w MZW, zamiast docenić ich pracę. Współpraca się zakończyła, ale czy ma to również oznaczać koniec sympatii? Zaczynamy nowy rozdział, ale czy trzeba palić a sobą mosty i odcinać się od pięknej przeszłości MZW? Rota św. Judy Tadeusza chce podjąć temat, w którą stronę zmierza muzeum, dowiedzieć się jaki jest pomysł na funkcjonowanie MZW, a zostaje zaszufladkowana do opozycji, podczas gdy polityka Rotę nie obchodzi. Rotę obchodzi w tej sytuacji tylko MUZEUM i to, żeby pozostawało Ono otwarte dla ludzi i spełniało swoją dotychczasową rolę. Pozdrawiam Kacper Oborski

avatar
~Do Kacper Oborski
03.06.2020 10:52

Pani Marta nie przyjęła nowych warunków płacowych od swojego pracodawcy .Sam zarzadzam firmą i nie wyobrażam poddawać się szantażowi płacowemu swoich pracowników.Niestety poczatek jest właśnie taki tej afery .Pani Marta zapomniała o jednej zasadzie , nie ma ludzi niezastąpionych.A co do sprawozdania. Obecny dyrektor miał napisać, że wszystko było w porządku, skoro nie było. ?Załóżcie swoje firmy , ie przestrzegajcie przepisów, ponieście konsekwencje swoich zaniedbań -potem możemy porozmawiać i żale do Pana Boga kierować.Z całym szacunkiem , ale czasami prezentujecie rozumowanie 5-latka.A Pani Marta powinna dla swojego dobra zarządzić ciszę nad tą trumną , bo ta afera szczególnie Jej nie przynosi splendoru.Każdy przecież docenił Jej rolę jaką odegrała dla Wschowy ,ale nie wszystko grało jak należy.

avatar
~Janusz Pawlacz
03.06.2020 12:05

Jak Ty mi Kacper teraz zaimponowałeś

avatar
~Kacper Oborski
03.06.2020 13:17

Pani Marta wielokrotnie podkreślała, że wysokość wynagrodzenia nie grała roli, ale długość umowy, ponieważ dostała propozycję jedynie na 3 miesiące, z tego powodu nie przyjęła oferty, i proszę nie siać dezinformacji. Jakby było w muzeum tak źle jak napisał Pan Lenarczyk, to Pani Marta nie otrzymałaby medalu Gloria Artis w 2019 roku, zaledwie po 6 latach od objęcia funkcji dyrektora MZW. Medal "Gloria Artis" Jest przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Nie jest przyznawane takie wyróżnienie osobie, na której ciążą rażące zaniedbania. Proszę sobie to przemyśleć. Pozdrawiam Kacper Oborski

avatar
~Kacper Oborski
03.06.2020 14:36

Uciekło mi jedno słowo "Pani Marta wielokrotnie podkreślała, że nie wysokość wynagrodzenia grała rolę, ale długość umowy,..." Pozdrawiam Kacper Oborski

avatar
~Do Kacper Oborski
04.06.2020 10:25

Pani Marta zanim została dyrektor muzeum była w nim pracownikiem.Muzeum wschowskie działało od lat z pominięciem procedur , niezgodnie z obowiązującymi przepisami czyli byle jak. Gdy sama została dyrektorką powielała tę bylejakość pod wieloma względami. Nie pod każdym, bo rolę oświatową muzeum sprawowała dobrze.Ale muzeum to przede wszystkim opieka nad powierzonymi zbiorami.I ta strona działalności już trąci bylejakością nawet dla takich laików jak ja w dziedzinie muzealnictwa. Ale we Wschowie bylejakość to norma , która niestety ma wielu zwolenników i niestety wśród ludzi w sile wieku i wykształconych. A to już jest niepokojące.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl