TworzymyGłos Regionu

Przetarg na najem lokalu w Sławie

Czwartek, 08 listopada 2018 o 13:17, autor: 0 213
Przetarg na najem lokalu w Sławie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza przetarg na najem lokalu w Sławie.

Przetarg numer: 4/2018

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wschowskiego

Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 29,11 m2, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1

Data przetargu

2018-12-13 10:00:00

Miejsce

siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, sala 206.

Księga wieczysta

ZG1W/00013381/0

Cena wywoławcza

9,84 zł brutto za 1 m2

Wadium

150,00 zł

Opis

Opis nieruchomości: 1.  Lokal użytkowy o powierzchni 29,11 m2 składa się z jednego pomieszczenia znajdującego się na pierwszym piętrze budynku, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1, stanowiącego własność Powiatu Wschowskiego, na działce oznaczonej numerem 210/3 o powierzchni 0,3028 ha. W pozostałej części budynku znajdują się gabinety medyczne i gabinety administracyjno-biurowe, m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00013381/0. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 3. Lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową lub medyczną. Cena wywoławcza: 1.    Cena wywoławcza za wynajem wynosi 9,84 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę, tj.: 0,10 zł brutto za m2. 2. Dodatkowo do czynszu nalicza się opłaty ryczałtowe związane z eksploatacją przedmiotu najmu (dostarczenie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej, koszty utrzymania). Termin wnoszenia opłat czynszowych – do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT. Orientacyjnie ww. koszty wyniosą ok. 650 zł miesięcznie. 3.         Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości.

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 150,00 zł, płatne najpóźniej do 07 grudnia 2018 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – Ogrodowa lokal 29,11”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy najmu na czas nieoznaczony oraz przekazanie pomieszczenia zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako najemca. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1.  Do podanej ceny wywoławczej został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 2.             Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3.    Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 4.  Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 5.          Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 6.                Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu. 7.      Szczegółowe informacje na temat lokalu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

REKLAMA

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

Pozostałe wiadomości

nazwaSiedlnicaMuzyczne popołudnie w Siedlnicy
22.05.20190 167
Sołtys wsi Siedlnica wraz z radą sołecką zapraszają na muzyczne popołudnie z okazji Dnia Matki
nazwa
Dzień Dziecka z OSP
21.05.20190 212

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl