TworzymyGłos Regionu

Chybiony sukces termomodernizacji generuje duże koszty

Czwartek, 27 czerwca 2019 o 16:39, aktualizacja Sobota, 29 czerwca 2019 o 12:16, autor: 32 4092
Chybiony sukces termomodernizacji generuje duże koszty

W gminie Wschowa przeprowadzany jest duży projekt inwestycyjny pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”. Zadanie zrealizowane miało zostać do listopada ubiegłego roku, jednak w wyniku wielu problemów nadal nie znany jest termin zakończenia inwestycji. W związku z problemami władze gminy zadecydowały się zlecić przygotowanie audytu, który miał miejsce od 6 do 31 grudnia 2018 roku.

Głównym problemem z jakim musi zmierzyć się gmina jest wyłonienie wykonawcy i dokończenie oraz poprawa prac, które rozpoczęła firma WIKONT z Rawicza. Firma ta wygrała trzeci z ogłoszonych przetargów i w grudniu 2017 roku podpisano z nią umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac. Wcześniej władze gminy zadecydowały o powierzeniu funkcji inwestora zastępczego firmie KOMPLET INWEST z Gorzowa Wielkopolskiego, odpowiedzialnym za projekt ze strony Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, pełniącym funkcję koordynatora, był zastępca burmistrza Miłosz Czopek. Z danych zawartych w audycie wynika, że nadzór nad inwestycją był niewystarczający, podpisywane protokoły częściowych odbiorów wskazywały wady, bez terminu ich poprawy. Kolejnym problemem było wydanie przez burmistrza Danutę Patalas zarządzenia w sprawie ustalenia podziału zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w związku z inwestycją dopiero 12 czerwca 2018 roku, czyli ponad pół roku po podpisaniu umowy z wykonawcą. Dodatkowo pracownicy urzędu nie zostali o wydaniu tego zarządzenia poinformowani.

Wiele zastrzeżeń wskazano także w samym wykonaniu. W podpisanej po trzecim przetargu umowie z wykonawcą zastrzeżono, że projekt budowlany ma zostać wykonany do końca stycznia 2018 roku. Firma WIKONT nie wywiązała się z tego terminu składając projekt 18 dni po terminie, jednak władze gminy nie zdecydowały się nałożyć na wykonawcę określonych w umowie kar za nie dotrzymanie terminu, które wyniosły ponad 169 tysięcy złotych. Audytor zwrócił uwagę także na brak zgłoszenia przez wykonawcę wszystkich podwykonawców. Dodatkowo firma WIKONT opóźnienie w zakończeniu inwestycji opierała na koniecznych zmianach dotyczących montażu pomp ciepła, wynikających z rozmów z dyrektorami placówek. Z oświadczeń dyrektorów wynika, że w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 5 nie wnioskowali oni o zmianę lokalizacji pomp ciepła, a dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zaznaczył, że jeżeli ma to opóźnić wykonanie inwestycji to nie jest to konieczne. Wykonawca podając powód zmiany lokalizacji pomp ciepła wnioskował o wydłużenie terminu realizacji z 15 listopada na 15 grudnia 2018, do którego przychyliły się władze gminy podpisując odpowiedni aneks do umowy. 12 grudnia wykonawca zwrócił się z kolejnym, analogicznie argumentowanym wnioskiem o przedłużenie umowy.

Zważywszy na kolejne problemy, brak realnego planu wykonania inwestycji i opóźnienia gmina Wschowa zadecydowała o podjęciu kroków zmierzających do wypowiedzenia umowy, które ostatecznie miało miejsce 4 lutego tego roku. Dodatkowo gmina nałożyła na firmę WIKONT kary w kwocie ponad miliona złotych. Równocześnie prowadzono roboty zabezpieczające oraz czyniono starania o przedłużenie terminu realizacji zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pierwsza decyzja instytucji zarządzającej przesunęła termin do 31 sierpnia tego roku, jednak nie jest to termin realny do wykonania i rozliczenia inwestycji, dlatego czynione są starania o kolejne przesunięcie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ogłoszony zostanie kolejny przetarg na roboty budowlane.

------------- załącznik przekazany radnym przez burmistrza ------------

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W GMINIE WSCHOWA”

Informację sporządzono w oparciu o: „Raport z audytu wewnętrznego dot. przygotowania i realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”, oraz procedury podjęte przez Gminę Wschowa w celu zakończenia realizacji w/w inwestycji.

Audyt został przeprowadzony w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 31.01. 2019 r. i obejmował :

Przygotowanie projektu do realizacji

Realizację projektu

Finansowanie projektu

Przeprowadzenie audytu było konieczne z uwagi na to, że Wykonawca zadania: Firma „Wikont”, nie zrealizowała inwestycji w wyznaczonym terminie tj. do 15.11.2018 r. aneksowanym do dnia 15.12.2018 r., a jakość wykonanych robót budziła wątpliwości również co do jakości i skuteczności nadzoru inwestorskiego.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO REALIZACJI

Prace przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczęto w grudniu 2015 r. Wtedy określono warunki do przygotowania dwóch dokumentów

Opracowanie audytów energetycznych, z terminem realizacji do 29.01.2016 r.

Sporządzenie studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego, z terminem realizacji do 29.02.2016 r.

Opracowaniem objęto 3 placówki oświatowe na terenie miasta: Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2 i Przedszkole Samorządowe Nr 5.

W zakresie obejmującym „Audyty energetyczne” zadanie realizowała firma SABA SUN z Zielonej Góry, za kwotę 49.999,99 zł . Istotne jest to, że już na tym etapie nastąpiły przesunięcia terminowe sięgające 2 miesięcy. Na wniosek firmy najpierw zmieniono umowny termin realizacji zamówienia z 29.01.2016 na dzień 29.02.2016 r., a następnie bez uzasadnienie przesunięto go na dzień 30.03.2016 r.

W zakresie obejmującym „Studium wykonalności” zadanie realizowała firma EXPETO z Zielonej Góry, za kwotę 24.600 zł. Również w tym przypadku na wniosek firmy przedłużono termin realizacji o 1,5 miesiąca tj. do dnia 15.04.2016 r. Powodem był fakt dokonywania zmian i uzupełnień w audytach energetycznych opracowywanych przez Firmę SABA SUN.

15.07.2016 r. Gmina podpisała umowę z firmą SABA SUN na wykonanie „Programu funkcjonalno-przestrzennego”, za kwotę 30.750 zł. Z terminem realizacji 22.07.2016 r. Zamówienia na realizację w/w opracowania dokonano w trybie „z wolnej ręki”.

Ogółem na przygotowanie Projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa wydatkowano 136.140,01 zł.

REALIZACJA PROJEKTU

NADZÓR

31 marca 2017 r. Gmina zawarła umowę z Firmą KOMPLET INWEST z Gorzowa Wlkp. na obsługę projektu, na kwotę 129.999.93 zł. W ramach umowy na realizację projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” określono m.in. termin rzeczowej realizacji projektu na 01.10.2018 r. oraz finansowej realizacji projektu na 30.11.2018 r. W ramach obsługi projektu Firma KOMPLET INWEST była zobowiązana do:

Opracowania kompletnej dokumentacji przetargowej w szczególności SIWZ, wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz umowy na realizację projektu oraz czynny udział w wyborze wykonawcy

Doradztwa oraz pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu

Doradztwa finansowego – prowadzenia rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz sprawozdawczości

Wykonania czynności po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi

Umowa zawierała również szczegółowe obowiązki Firmy KOMPLET INWEST na etapie odbiorów i zakończenia robót, oraz wskazywała Koordynatora realizacji umowy z ramienia Gminy w osobie Miłosza Czopka - Zastępcy Burmistrza, który był upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Gminy realizacją umowy.

Z oceny realizacji umowy przez Firmę KOMPLET INWEST , wynika, że prowadzony przez firmę nadzór inwestorski nad Projektem był niezadowalający, gdyż nie zapewnił prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

Ponadto firma KOMPLET INWEST dokonywała częściowych odbiorów robót z wadami i usterkami, jednak w protokołach odbioru nie wyznaczano terminów na ich usunięcie, a inspektorzy nadzoru nie egzekwowali od Wykonawcy robót wykonania robót naprawczych.

Ponadto stwierdzono, że protokołem z dnia 20.11.2018 r. dokonano odbioru częściowego niezakończonych całkowicie robót ujętych w Rozszerzonej Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej (RTECR), wbrew zapisom w umowie z Wykonawcą robót stwierdzającym, że odebrane mogą być tylko te elementy z RTECR, wykonane w 100%. O fakcie tym firmę KOMPLET INWEST poinformowała Gmina Wschowa pismami z dnia 21.01.2019 r., wskazując że prace odebrane protokołami odbioru częściowego z dnia 20.11.2018 r. w SP nr 1, SP Nr 2 i PS nr 5 nie zostały w 100% zakończone, mimo to nadzór potwierdził ich wykonanie w 100%, co dało Wykonawcy robót prawo do wystawienia faktury za te elementy robót na łączną kwotę 1.023.812,61. Z uwagi na nienależyte wykonanie umowy zarówno przez Inwestora Zastępczego jak i Wykonawcę robót, Gmina nie zrealizowała płatności w/w faktur zabezpieczając w/w środki na realizację swoich roszczeń karnych w stosunku do Wykonawcy robót.

W ocenie Audytora również inwestor bezpośredni tj. Gmina Wschowa nie wyegzekwowała zarówno od firmy Nadzorującej jak i Wykonawcy robót – firmy WIKONT, prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

Nie wykorzystano uprawnień jakie dawały Inwestorowi bezpośredniemu zawarte umowy z firmą KOMPLET INWEST jak i z wykonawcą robót firmą WIKONT, oraz przepisy Prawa budowlanego. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy – Danuta Patalas w dniu 12 czerwca 2018 r. wydała Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie: ustalenia podziału zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w związku z realizacją Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”. W Zarządzeniu potwierdzono m.in. zapisy zawarte w umowie z Firmą KOMPLET INWEST, że Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa – Miłosz Czopek – pełnieni funkcji Koordynatora Projektu, oraz przejmuje zakres obowiązków Burmistrza podczas jego nieobecności, przekazuje poszczególne place budów wykonawcom, nadzoruje wnioski o płatność oraz sprawozdania, na bieżąco raportuje Burmistrzowi o zaangażowaniu prac i na bieżąco zgłasza ewentualnych nieprawidłowości, uczestniczy w kontroli na miejscu w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień oraz zatwierdza faktury do zapłaty.

Ponadto w Zarządzeniu określono zakres odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zakresie kontroli realizacji Projektu.

W ocenie Audytora w/w Zarządzenie powinno być wydane w dniu podpisania umowy na realizację projektu przez Firmę WIKONT tj. 8.12.2017r. a nie 6 miesięcy po tym fakcie.

Odrębną rzeczą jest fakt, że o wydaniu w/w Zarządzenia, pracownicy Urzędu nie zostali poinformowani. Tak wynika z ich oświadczeń. Nie można stwierdzić, czy o fakcie wydania Zarządzenia był informowany Zastępca Burmistrza. Natomiast bezprzecznym jest, to że za przekazanie Zarządzenia właściwym pracownikom Urzędu odpowiadał Sekretarz Gminy.

Do dnia dzisiejszego firma KOMPLET INWEST z ogólnej kwoty wynagrodzenia otrzymała kwotę 18.450 zł. Gmina Wschowa obciążyła firmę 1 karą w wysokości 6.500 zł, z tytułu realizacji robót przez podwykonawcę bez wiedzy i zgody Gminy. Poza tym Gmina nie obciążała firmy innymi karami umownymi, m.in. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez Gminę, za każdy przypadek nie wykonania i nie należytego wykonania umowy, za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Aktualnie Gmina pozostaje związana umową z firmą KOMPLET INWEST wyłącznie z takiego powodu, że wprowadzanie na teren budowy nowego Inwestora Zastępczego, rodziłoby konsekwencje terminowe i mogłoby skutkować zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji. Nie oznacza to jednak, że Gmina Wschowa nie będzie dochodziła w stosunku do Firmy swoich roszczeń umownych.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawcę robót dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład Projektu zgodnie z ustawą PZP postanowiono wybrać w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwsze ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane dnia 16.05.2017 r. i zostało unieważnione w dniu 19.06.2017 r. na podst. art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Następne postępowanie rozpoczęto dopiero we wrześniu 2017 r. Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.09.2017 r. i zostało unieważnione w dniu 12.10.2017 r. na podst. art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Kolejne postępowanie na realizację omawianego Projektu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszono w dniu 16.10.2017 r. W SIWZ podano m. in. pkt. 5 Termin realizacji: wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji do 15 listopada 2018 r., przy uwzględnieniu terminu pośredniego związanego z zakończeniem etapu projektowego do 31 stycznia 2018 r. terminy te były podane dla wszystkich 3 części zadania. Terminy te były również zawarte w projekcie umowy. Przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto- 60%, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40%. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy, minimalny 36 miesięcy.

W postępowaniu złożono po 2 oferty na każdą z części zadania. Oferty złożyli:

Konsorcjum firm: Pro-Bud z Wschowy, Instalacje Grzewcze i Wod.- Kan. z Wschowy, MTM z Wschowy i LION Energy Group sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum to składało również ofertę w poprzednim postępowaniu.

Firma WIKONT Sp. z o.o. z Rawicza

Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty Firmy WIKONT

Wartość zamówienia została określona odrębnie dla każdej części.

Zestawienie cen wg Zamawiającego i złożonych ofert zawarto w poniższej tabeli:

zadanie

Wartość

wg zamawiającego

brutto

Wartość wg oferty nr 1 brutto

Oferta wybrana

Cena brutto

Różnica miedzy wybraną ofertą a wyceną Zamawiającego

SP 1

2.628.152,07

3.713,370,00

3.222.600,00

594.447,93

SP 2

2.797.357,00

4.889.250,00

4.137.720,00

1.340.363,00

PS 5

1.665.565,26

2.539.950,00

2.029.500,00

363.934,74

Razem

7.091.074,33

11.142.570,00

9.389.820,00

2.298.745,67

Wybrane oferty przekraczały łącznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia o 2.298.745,67 zł. Przyjęta przez Zamawiającego wartość zamówienia w kwocie 7.091.074,33 zł była również ujęta w umowie z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego Projektu.

08.12.2017 r. Gmina podpisała umowę z Firmą WIKONT na realizację zadania. Ogólna wartość zawartych umów wraz z aneksami na realizację Projektu wynosiła 9.486.220,86 zł.

Z umowy wynikały m.in. terminy realizacji inwestycji. I tak :

- prace projektowe powinny być zakończone w terminie do dnia 31.01.2018 r., przy czym za datę wykonania uznana była data dostarczenia Gminie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę

- roboty budowlane powinny być zakończone w terminie do dnia 15.11.2018 r.

WIKONT dostarczył Gminie dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę 19.02.2018 r. tj. 18 dni po terminie. W związku z tym zgodnie z umową kary umowne za nieterminowe zrealizowanie zamówienia w tym zakresie powinny wynieść 169.016,76 zł.

Z ustaleń audytu wynika, że Gmina nie naliczyła Wykonawcy firmie WIKONT wskazanych powyżej kar umownych. Gmina zrezygnowała z naliczenia tych kar.

W ocenie audytu brak jest uzasadnienia dla rezygnacji z kar umownych, bowiem firma WIKONT akceptując warunki przetargu miała świadomość krótkiego terminu opracowania dokumentacji dla tego projektu, ale akceptowała warunki przetargu i umowę.

Przekazanie placów budowy nastąpiło w dniu 27.02.2018 r.

W trakcie realizacji, WIKONT zgłosił 10 podwykonawców i 2 dostawców. Natomiast wg ustaleń dokonanych przez Gminę, inwestycję realizowało dodatkowo 10 niezgłoszonych podwykonawców. Gmina Wschowa nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia w stosunku do niezgłoszonych podwykonawców. Natomiast koniecznym będzie dokonanie analizy ws. ewentualnych kar dla firmy WIKONT.

15.11.2018 r. Gmina podpisała czwarty aneks do umowy, przedłużający termin realizacji inwestycji do 15.12.2018 r. Uzasadniając wnioskowaną zmianę terminu zakończenia robót i wydłużenie terminu o 1 miesiąc Firma WIKONT pismem z dnia 5.11.2018 r. podała, że powodem tych zmian była konieczność zmiany doboru pomp ciepła. W dokumentacji technicznej przyjęto pompy w oparciu o audyt energetyczny i PFU, jednak w trakcie rozmów i negocjacji dot. zamówienia urządzeń zgodnie ze sporządzoną dokumentacją, firmy specjalistyczne zwróciły uwagę, że aby uzyskać optymalny efekt pracy pomp ciepła należy zmienić dobór przedmiotowych pomp, a to wymagało uzgodnień z Inżynierem Kontraktu i Audytorem. Ponadto podano, że na prośbę Zamawiającego zostały zmienione lokalizacje pomp ciepła co spowodowało konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Zmiana ta spowodowała również konieczność wystąpienia do ENEA SA o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Zgodnie z treścią umów przyłączeniowych operator ma czas 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i następne 4 miesiące na realizację przyłącza. Podano, że brak zrealizowania prac przez ENEA ma wpływ na zakończenie prac na instalacjach fotowoltaicznych. Wykonawca wnioskował o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15.12.2018 r. deklarując uzyskanie do 15.11.2018 r. zamiennych pozwoleń na budowę oraz wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji pomp ciepła do 15.12.2018 r. Ponadto deklarował wykonanie robót dodatkowych wynikłych z protokołów konieczności również do 15.12.2018 r.

Z wyjaśnień złożonych przez dyrektorów placówek, w których przewidziane były do zainstalowania pompy ciepła, to w 2 przypadkach ( SP. nr 2 i PS nr 5) zmiana lokalizacji pomp nie była wnioskowana przez te placówki, a zmiana ta wynikłą z inicjatywy Wykonawcy. W jednym przypadku w SP nr 1, dyrektor placówki sugerował w maju 2018 r. zmianę lokalizacji pompy, jednak z zaznaczeniem, że jeżeli zmiana ta spowoduje problemy techniczne, lub opóźni zakończenie inwestycji to WIKONT nie ma uwzględnić tej propozycji.

W dniu 12.12.2018 r. WIKONT wystąpił z kolejnym wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót, podając w części analogiczne argumenty w zakresie zmiany rodzaju i lokalizacji pomp ciepła, które były podane we wniosku z 5.11.2018 r., argumentując że zmiany te nie były zależne od Wykonawcy. Proponowana przez Wykonawcę potrzeba uzyskania dodatkowego czasu na ukończenie prac objętych umowami wynosiła dla:

dla SP nr 1 – 46 dni

dla SP nr 2 – 60 dni

dla PS nr 5 – 36 dni.

Jednocześnie podano, że Wykonawca obecnie nie jest w stanie określić terminu wykonania prac przyłączeniowych i elektrycznych związanych z uruchomieniem pomp ciepła oraz instalacji PV uzależnionych od wykonania przyłączy elektrycznych przez ENEA.

W ocenie audytu wnioskowana kolejna zmiana terminów zakończenia robót, nie była uzasadniona, gdyż nie była ona niezależna od Wykonawcy.

Wykonawca nie zakończył robót w planowanym terminie na poszczególnych zadaniach.

Jak wykazały przeprowadzone w dniu 6.12. 2018 r. oględziny budów, roboty na obiektach nie były prowadzone.

W związku z upływem terminu zakończenia robót Gmina wezwała Wykonawcę do zakończenia prac w terminie 14 dni. Po upływie wskazanego terminu Inwestor przystąpił do zaliczania kar umownych z tyt. nieterminowej realizacji zadań. I tak w dniu 14.01.2019 r. wystosowano do firmy WIKONT następujące noty obciążeniowe za opóźnienia w realizacji robót na :

SP nr 1 na kwotę 291.723,60 zł

SP nr 2 na kwotę 373.709,40 zł

PS nr 5 na kwotę 188.326,80 zł

W dniu 28.01.2019 r. zostały naliczone kolejne kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac objętych ww. umowami. I tak na:

SP nr 1 na kwotę 136.137,68 zł

SP nr 2 na kwotę 174.397,72 zł

PS nr 5 na kwotę 87.885,84 zł

Łączna kwota

kar umownych objętych powyższymi notami wynosiła 1.064.042,54 zł.

23.01.2019 r. Gmina wystąpiła do KOMPLET INWEST o opinię w zakresie wypowiedzenia zawartych umów z WIKONTEM, bowiem zachodzą następujące przesłanki wypowiedzenia umów:

dokonano bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców,

roboty są realizowane, a w dniu 15.12.2018 r. upłynął termin zakończenia robót,

WIKONT nie przedstawiła żadnego realnego planu zakończenia zadań.

W odpowiedzi KOMPLET INWEST podał, że postęp robót odbiega w sposób istotny od harmonogramu, deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia prac 7.04.2019 r. staje się mało prawdopodobny. Ponadto deklaracja Wykonawcy, chęci kontynuowania robót uzależniona była brakiem naliczania kar umownych przez Zamawiającego. Podano, że zgodnie z art. 635 K.C. zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy.

4 lutego 2019 r. Gmina złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Firmą WIKONT.

Równocześnie przystąpiono do inwentaryzacji robót w celu określenia zakresu robót zabezpieczających oraz robót związanych z usunięciem wad i usterek. Prace inwentaryzacyjne zakończono 15 marca 2019 r.

5 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Firmą DANMAR BUD na wykonanie robót zabezpieczających na Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2. Prace zakończono 15 maja 2019 r.

17 kwietnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca Programem tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał ostateczną „Informację pokontrolną” z której wynika, że w wyniku kontroli prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, stwierdzono naruszenie przez Gminę ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego naliczył karę poprzez pomniejszenie wartości wydatków o kwotę 474.311,05 zł.

29.04. Gmina wniosła zastrzeżenia do w/w Informacji.

W okresie ostatnich dwóch miesięcy Gmina uzgadniała z Inwestorem zastępczym zakres robót do wykonania na poszczególnych obiektach. Jest to jeden z elementów wymagalnych do ogłoszenia przetargu na dokończenie projektu. Kolejnym jest uzyskanie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu. Aktualnie Gmina posiada zgodę Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 sierpnia b.r i jego rozliczenia do 30 września b.r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dokończenie inwestycji, wymaga rozstrzygnięciu wielu kwestii natury formalno-prawnej, związanej przede wszystkim z uzgodnieniem szczegółowego zakresu robót do wykonania, uznaniem robót uznanych jako wykonane z usterką trwała, a także przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej oraz prawnymi możliwościami wykorzystania dostaw i usług zrealizowanych, bądź częściowo zrealizowanych ale nie dostarczonych na budowę, uznano, że możliwości realizacji inwestycji w w/w terminach umownych, jest mało realne. W związku z tym 7 czerwca b.r., Gmina zwróciła się do instytucji zarządzającej o przedłużenie tego terminu do połowy przyszłego roku. Ze wstępnych uzgodnień dokonanych w Departamencie Programów Regionalnych otrzymaliśmy zapewnienie, że w związku z zaistniałą sytuacją wydłużenie terminu jest możliwe. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy potwierdzenia tej informacji. W związku z tym rozpisanie przetargu na roboty budowlane w chwili obecnej jest niemożliwe.

INFORMACJE FINANSOWE

lp

opis

wartość pln

1

Całkowita wartość projektu

7 388 363,68

2

Całkowite wydatki kwalifikowane

7 274 359,30

3

Wydatki niekwalifikowane

30 750,00

4

Dofinansowanie

6 183 205,37

1

Potrącenie za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

474.311,05

1

Otrzymane dofinansowanie

5 016 831,38

2

Refundacja otrzymana w 2017r.

70 267,38

3

Zaliczka otrzymana w 2018 r.

4 946 564,00

4

Zaliczka rozliczona w 2018r.

4 596 836,45

5

Zaliczka do rozliczenia w 2019 r

349 727,55

1

Wartość umów zawartych z Firmą WIKONT

9 486 220,86

2

Faktury opłacone bezpośrednio Firmie WIKONT

5 470 529,54

3

Faktury opłacone w sposób niekasowy przez potrącenia

1.023.812,61

4

Łączna wartość faktur wystawionych przez Firmę WIKONT

6 494 342,15

1

Płatności wykonane na rzecz zgłoszonych podwykonawców

105 427,35

2

Płatności przekazane do depozytu sądowego

210 149,73

1

Kary nałożone 2018 r.

467 472,46

2

Kary nałożone 2019 r.

1.054.216,12

1

Kary wyegzekwowane 2018 r.

10 892,58

2

Kary wyegzekwowane 2019 r.

708.235,52

1

Wydatki majątkowe zablokowane do czasu rozstrzygnięcia przetargu

235.239,00

UMiG Wschowa 25.06.2018

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (32)

avatar

avatar
~alla
27.06.2019 22:32

Wstyd rok trabienia o sukcesie a tu porazka na calego i jeszcze dzialania na szkode gminy i pewnie wiele setek tysiecy na poprawki niedorobek a odebrane przez koorkynatora brakow to na cacy

avatar
~sdasd
28.06.2019 08:18

skoro udało się wyegzekwować kary umowne to jest ok

avatar
~wschowa
28.06.2019 10:24

Prośmy Boga, by po tej kadencji, w ogóle było co poddawać audytowi. Jak na razie ani widu, ani słychu o jakiejkolwiek inwestycji. Musi pan wiedzieć panie burmistrzu, że coraz więcej jest zawiedzionych pańską pracą.

avatar
~Do wschowa
29.06.2019 10:05

Brak kasy to brak inwestycji. Burmistrz nie jest cudotwórcą i nie posiada maszynki do produkowania pieniędzy.

avatar
~odp odp do wschowa
03.07.2019 10:58

Stara śpiewka.

avatar
~Xd
28.06.2019 10:45

Przynajmniej Burmistrz ma temat zastępczy dla braku efektów swojej pracy w innych dziedzinach np. turystyka, inwestycje i inwestorzy. Z oświatą też nie jest najlepiej, bo w kwietniu konkurs na kierownika referatu oświaty wygrała Pani Maria Kiczka, bardzo dobry fachowiec, ale chyba jak zorientowała się co dzieje się w Ratuszu to zrezygnowała.

avatar
~abc
28.06.2019 13:59

Nikt o zdrowych zmysłach nie pójdzie teraz do pracy do Ratusza. Wszyscy mądrzy już odeszli, zostali desperaci

avatar
~Adaś
28.06.2019 11:53

Obecna Sesja tylko utwierdziła mnie w przeświadczeniu, że byli burmistrzowie z lat 2014-2018 byli jedynie kolorystami dziwnych haseł np. - "Grabieżcy 2014" i słusznie się stało, że p. Czopek nie został ponownie włodarzem tego miasta. Zastanawia mnie jaką podejmie decyzję p. burmistrz Kraśmy skoro podał tyle przykładów na ewidentną nonszalancję służbową i kompetencyjną p. Czopka ? Kto za to zapłaci ? Czy p. Patalas i p. Czopek mogą dalej być w przeświadczeniu, że zaistniałe szkody i też z ich winy będzie pokrywał podatnik ? Dlaczego p. Gliński mówi o bublu inwestycyjnym a nie docieka wysokości strat z jednoczesnym zapytaniem, no i wnioskiem, kto wyłoży tak ok. 0,5mln zł dodatkowo ? Na kogo Pan liczy …….. znowu na nas podatników ? Dlaczego Panie radny, nie dostał Pan spoistości z prokuraturą ? Ponadto, to jest ciekawostką, Burmistrz Miasta i Gminy – Danuta Patalas w dniu 12 czerwca 2018 r. wydała Zarządzenie nr 74/2018 - cyt. " Odrębną rzeczą jest fakt, że o wydaniu w/w Zarządzenia, pracownicy Urzędu nie zostali poinformowani. Tak wynika z ich oświadczeń. Nie można stwierdzić, czy o fakcie wydania Zarządzenia był informowany Zastępca Burmistrza. Natomiast bezprzecznym jest, to że za przekazanie Zarządzenia właściwym pracownikom Urzędu odpowiadał Sekretarz Gminy. " Wyraźnie wskazuje to na asekurację, max odsunięcie od siebie odpowiedzialności ? Działanie "po cichu" nie można tolerować jako standard, to graniczy z wykroczeniem służbowym . Dlaczego instytucja marszałkowska pozbawia nas dotacji (ok. 0,5mnl zł) za błędy naszego urzędu pod kierownictwem p. Patalas ? Jedynie p. przew. RMiG Knaflewska nazwała sprawę po imieniu - to działanie (koordynatora) z poziomu wielkich zaniedbań służbowych, to marnotrawstwo majątku publicznego. Jedynie p. Buczek opuszcza kurtynę fałszu wskazując jaką rolę odgrywała gazetowa tuba propagandowa "szmatławiec" , za nasze pieniądze podatnika, …... przekłamywała fakty twierdząc, że "miód" to my już mamy a władza jest tak usłużna jak żadna inna. Tego nie da się zapomnieć, te słowa ogłuszają do dzisiaj …… p. Patalas przekazuje władzę burmistrzowi Antkowiakowi mówiąc - zostawiam Panu gminę w należytym ładzie i porządku, ……… przecież to "wywar" nadużyć , to wybicie rdzenia budżetu na 2019 . Dalej mam uwagi co do stylu renowacji naszego UMiG wykonywanego przez p. Antkowiak ale po tych faktach audytowych w sprawie inwestycji kadencyjnej poprzedników ręce opadają. Współczuję Panu tej doli . Oni brali od nas ( z naszych podatków) mnóstwo kasy, Oni nas zapewniali , Oni wyśmiewali oponentów ( p. Giezek) , w końcu jak to jest …….. "Grabieżcy" - czy to przed 2014 czy to po 2014 się tyczy ? Adaś

avatar
~Wielu
28.06.2019 13:22

Nie zapominajmy, że realizacją „termomodernizacji” zajmowało się wielu ludzi lub choćby w tym procesie inwestycyjnym uczestniczyli: nie tylko Burmistrzowie, ale także sekretarz, skarbnik, główny księgowy i zastępca, osoby z działów inwestycji, zamówień publicznych, prawnicy, dyrektorzy placówek. Jak odpowiednie służby zaczną sprawdzać to pewnie wiele rzeczy wyjdzie. I każdy powie to nie ja to on!

avatar
~Mieszkaniec
28.06.2019 14:51

Jak to jest Panie Adaś że wszyscy wiedzą a wszyscy cicho siedzą ? Czy ktoś wyjaśnił już sprawę zapomnianego naszego Pana Kozaczyka ? Gość się szarpnął na swoje życie za czyjeś winy . Sprawę zamknięto i z uczciwego człowieka zrobiono kozła ofiarnego . Czy Pan Antkowiak miał wiedzę na temat gminy ? wątpię .Ale wystarczyło na portalach młodym wcisnąć kit o deptaku ,aby wygrać wybory ! . Teraz musi sobie z tym poradzić sam , niestety . A widzę coraz gorsze recenzję odnośnie co nas czeka . Myślę że jesienne wybory wygra PiS i to miażdżąco bez wysiłku . Bo oni chcą dobrze dla ludzi , i to już zostało zauważone . Kto ma rozum i oczy widzi zmiany tam gdzie wygrał PiS . My możemy zapomnieć o tym przez 4 lata . I to nie będzie ,jak było tylko będzie gorzej .

avatar
~do Adasia
28.06.2019 16:24

poczekaj na koniec tej kadencji (no chyba, że nic nie będzie robione)

avatar
~@ Adaś
28.06.2019 14:54

Czy utrata dofinansowania w w wyniku czyjegoś zaniedbania nie nadaje się do prokuratury? Brak tego niespełna pół miliona pokryte zostanie z naszych podatków. Mamy się na to tak bezczynnie godzić?

avatar
~Adaś
28.06.2019 16:03

Ad. "Mieszkaniec" - forumowiczu...., nie za bardzo rozumiem Pana ? Pan chce mnie i innym oznajmić, że obecny burmistrz ( niby PO) jest temu winien, że inwestycja zainicjowana przez p. Patalas termomodernizacyjna jako wielkie dziadostwo wykonawcze jest w winie PO ? O ile pamiętam to onegdaj p. Czopek był bliski PiSowi a p. Ast swoje wsparcie partyjne zawsze składał w stronę Szlichtyngowej i Wschowy . W obu miastach w minionej kadencji zrobiono tyle co dzisiaj wynosi opad deszczu we Wschowie a "czuwał" nad tym sam poseł Ast ? Ja nie widzę żadnej zależności aby kandydat PiS "postawił " jakiekolwiek miasto na nogi, przykład Nowa Sól . Tu trzeba racjonalnego gospodarza i dobrego samorządowca …….. takiego, który zapyta za "ile" po wynikach swej pracy . Takiego co do pracy przyjdzie na 7h a wyjdzie o 19h z biura, takiego co w godzinach swej pracy zawrze z sobą umowę, że mu nie smakują pierogi, że nie musi wyprowadzać na spacer Beli. Jak Pan wie, bardzo mało komplementuję p. Antkowiaka ( choć na niego głosowałem) ale po 7 miesiącach, po objęciu władzy w gminie bardzo biednej, z budżetem na "zapałki" i inwestycją wielomilionową w położeniu "obciętych" nóg …….. toż to tylko stanąć boso na klifie . Aby sprawa była jasna, ….. burmistrz Antkowiak tego sam nie rozwiąże . RMiG mu w tym nie pomoże więc na co czeka …? Adaś

avatar
~Wyborca
28.06.2019 16:15

Niech koordynator inwestycji, osoba odpowiedzialna za całość zapłaci za straty ze swoich prywatnych pieniędzy . Ja chcę wstrzymany w inwestycji chodnik koło domu.

avatar
~alla
28.06.2019 17:19

Do wielu nalezy przeczytac audyt tam WYRAZNIE napisane ze ZADEN pracownik urzedu nie bral w tym udzialu bo prowadzila i rozliczala firma zewnetrzna i czopek

avatar
~a kto?
28.06.2019 21:02

A kto np. przygotowywał przetarg w części technicznej i teoretycznej? akceptował płatności? rozmawiał z wykonawcami i jeździł na tereny placówek? No tak, urzędnicy nawet nie wiedzieli, że taki projekt jest przez Gminę realizowany.

avatar
~do kom.powyżej
28.06.2019 23:18

Prawda, a poza tym w ten sposób odwracają uwagę od tego, co robią (a raczej nic nie robią).Za to trzeba udowodnić, że ich poprzednicy lub chociażby pracownicy są tacy źli! Społeczeństwo to kupuje, jak widać po niektórych komentarzach.

avatar
~Tajna misja
29.06.2019 09:13

A kto przygotowywał dokumentację przetargową? Kto zlecał przelewy? Kto rozmawiał z wykonawcami na placach budowy? Kto prawnie zatwierdzał dokumenty? To jednak była tajna misja burmistrzów i nikt z otoczenia o niej nie wiedział. Jak zwykle urzędnik nie wychyli nosa poza swoje biurko, a gmina może się walić.

avatar
~emigrant
29.06.2019 09:19

No to poczekajmy jeszcze na audyt ze starostwa i będziemy mieli piękny przekrój władzy z poprzedniej kadencji

avatar
~ext7
29.06.2019 22:36

„Po ociepleniu rachunki za ogrzewanie wzrosły” Te oto słowa przeczytałem na Z.W. Przyznaję ,że już wtedy zachodziłem w głowę ,jak to możliwe? Przecież jeżeli ściany, powałę docieplono (10-15cm) warstwą materiału termoizolacyjnego, to dla każdego logicznie myślącego człowieka oczywiste jest, że strata ciepła jest dużo mniejsza- to logiczne ,wszak „praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb”. Skąd zatem wyższe opłaty?? Może należało poszukać prawdziwych powodów i prawdę napisać. O co w tym wszystkim chodzi? Hmm...Tak na mój nos, to pewnikiem „NOWI” chcą „ustrzelić” Miłosza Czopka. Po co? Tego nie wiem, wszak przed nimi „ŚWIETLANE” cztery lata, a czy będą kolejne? Mało prawdopodobne, choć teoretycznie możliwe – podobnie jak wyborczy wynik AD 2018. Tak po prawdzie to uważam ,że szanse mają mniej więcej takie ,jak nie przymierzając trafienie szóstki w totka, ale cóż ,czasami zdarza się tak ,że „jak nie umiem śpiewać, czy grać, to przynajmniej na scenie mikrofon zeżrę” i wybory wygrywam. ad Komentatorów, tych co pisali (a którym ja nie wierzyłem ), że "tornado" wpadło do wschowskiego Ratusza i wywiało wszystkich sensownych urzędników, przepraszam za mą niewiarę. Byłem w UMiG coby przepchnąć kilka drobnych spraw i faktycznie jest tak, jak napisaliście.

avatar
~do ext7
30.06.2019 20:23

Panie ext7 ocieplenie ma tu najmniejsze znaczenie . Jak jest remontowane CO i nie są dane regulatory na poszczególnych węzłach i na samym piecu to nie od dziś wiadomo że będą grzać na pełnej mocy pieca niezależnie od temperatury na zewnątrz budynku . To było opisane w protokóle po pierwszej wpadce wykonawcy .

avatar
~Amarock
30.06.2019 01:13

Trzeba wziąć pod uwagę, że Szkoła nr 2 nie była remontowana przez kilkadziesiąt lat. Przedszkole nr 5 i Szkola nr 1 to obiekty powojenne. Nikt nie przewidywał, że w Dwójce do wymiany jest prawie wszystko, a koszty i czas obliczono średnio. Nieistotne, czy to poprzednia czy obecna władza, inwestycję trzeba dokończyć. Powie Wam to każdy rodzic, że jego dziecko musi chodzić do nowoczesnej, bezpiecznej i eleganckiej szkoły.

avatar
~do Amarock
30.06.2019 11:14

Najważniejsze, że były te remonty. Skończcie już ten temat i zabierzcie się do dalszej pracy, a nie burmistrzowie całą kadencję będą teraz lamentować nad poprzednikami.

avatar
~do Amarock
30.06.2019 19:09

Słusznie, decyzja o termomodernizacji była potrzebna. Jak się remontuje stary budynek zawsze pojawią się nieprzewidziane problemy i dodatkowe koszty.

avatar
~wschowa
01.07.2019 11:21

obecnie rządzący, nas naprawdę nie obchodzi co robili poprzednicy, my chcemy widzieć efekty waszej pracy, a tych na razie kompletnie brak.

avatar
~Do "wschowa"
03.07.2019 13:35

Czy ty jesteś przy zdrowych zmysłach - jak nas nie obchodzi co robili poprzednicy przy takim bublu finansowym. Kto pokryje straty , znowu podatnicy ?

avatar
~Adaś
01.07.2019 14:29

Ad. ext7 - Witaj Krzysiu …… Twój rozsądek jest oczywiście cały czas trzeźwy ale sezonowy wynik finansowy nie jest tylko i wyłącznie zależny od styropianu. Swoją drogą, mostków termicznych "fachowcy" z Ukrainy zafundowali tyle, że obraz w kamerze termowizyjnej jest aż nadto "czerwony" . Krzysztofie …. aby na czymś takim zarobić musi wszystko dobrze zadziałać , a przede wszystkim musi być zespół zaworów z termostatami, sterownik pomp obiegowych i pełna izolacja nośnika wody ciepłej i pełna sterowalność z poszczególnych etaży …….. sprawdzałeś na ile jest to wykonane, ……. a może ich w ogóle nie ma ? Tu nie o prawa fizyki chodzi a o nadzór i tzw. jakość w usłudze . Nie kombinuj, tu o nadzór (koordynator, KOMPLET INWEST ) chodzi, rzecz konkretną , namacalną, ewidentnie do policzenia...….pieniądze publiczne , Twoje i nasze podatki ? Burmistrz Kraśny wypowiedział się w samych konkretach, co myśli , co zostało nie uczynione przez p. koordynatora . Ty to nazywasz ustrzeleniem , hmm…….. tak lekko jesteśmy na stracie 0,5mln jako miasto , czemu Ty to wiążesz z polityką ? Konkretnie, za tym stoi osoba odpowiedzialna - były burmistrz . Nie rozmywaj rzeczy co konkretem stoi, to są ewidentne straty ? Marszałek nakłada karę - 0,5mln , naprawienie szkody ok. 0,5mln zł i do tego, nie ma chętnego do wykonania ? Odszkodowanie ? więc na ile jesteś rad sam za to zapłacić ? My wszyscy, …. ot tak, może i nawet 1 mln z naszych podatków drugi raz będziemy płacić za czyjąś nonszalancję ? Być może strata będzie mniejsza ale zobaczysz jak życie te kwoty szybko urealni, Ci z ratusza włosy rwą jak to z "piekła" się wygrzebać ? Ja stoję na stanowisku, podobnie jak p. Knaflewska oto takie słowa użyła - to niegospodarność publicznym majątkiem. Adaś

avatar
~ext7
03.07.2019 17:40

Ad „do ext7” Nie zgadzam się z pańskim stwierdzeniem, że docieplenie budynku ma najmniejsze znaczenie. Uważam ,że minimalizacja strat ma kluczowe znaczenie i wtedy daje oszczędności . To oczywiście dotyczy „odbiornika „ jak i „źródła”. Bo cóż z tego ,ze będziesz miał wysokosprawne źródło ciepła, jak i tak zapotrzebowanie pozostanie na tym samym poziomie. A wracając do tematu to, zapewne zgodzicie się zemną, że termomodernizacja była konieczna. Gminna Władza też tak uznała i przetarg ogłosiła(bodajże trzykrotnie – ilość chętnych d... nie urywała) w końcu udało się. Podpisano umowę (projekt, wykonawstwo)z której wykonawca się nie wywiązał ,czy to nie on powinien ponosić konsekwencje?? A mnie tu się próbuje wciskać kit, że za ten stan rzeczy jednoosobowo (personalnie )odpowiada Miłosz Czopek. A gdzie była RG ze wspomnianą przez ciebie Adasiu panią Hanną Knaflewską?

avatar
~Adaś
04.07.2019 13:02

Ad. "ext7" Krzysiu...… Ty tak lekką ręką przepuszczasz i tłumaczysz stratę na ok. 1mln zł . Przecież to i Ty ( każdy z nas) będziesz musiał za to zapłacić . Ja płacę dużo podatku na rzecz miasta Wschowa, mnie szkoda moich pieniędzy za ewidentne błędy personalne ( i KOMPLET INWEST ) wskazane przez audyt i p. Kraśnego. V-ce burmistrz nie mówił hipotetycznie, nie stawiał żadnych domysłów a konkretnie wytykał błędy koordynatora p. Czopka za braki w prowadzeniu nadzoru sztuki budowlanej i dziennika budowlanego. P. Patalas ( jest ku temu zastrzeżenie) swoim zarządzenie konkretnie przypisała personalną odpowiedzialność za nadzór ….. czytelnie i dobitnie więc jakie to polowanie na czarownice ? To, że sympatyzujesz z PiSem nie znaczy, że fakty ewidentnie wskazane przez audyt stają się Tobie nie zrozumiałe i są nośnikiem łatwego wybielania ? Pani Knaflewska wielokrotnie zapytywała jaki jest stan robót na szkołach, a nasza RMiG , wiadomo, że nie od dzisiaj jest zahukana i ściśnięta nieśmiałością . Za to P. Buczek, bezceremonialnie, dopomniał się mocnym głosem sesyjnym jako byliśmy oszukiwani propagandą ratusza właśnie w tej sprawie. Nawet p. Gliński nie był w stanie wyrazić takiej pobłażliwości jaką Ty Krzysztofie stosujesz, …. nazwał stan rzeczy wielkim bublem inwestycyjnym . Skoro proponujesz tolerować i pobłażać takie rzeczy i o takiej skali wymowy to ja jestem pełen zaniepokojenia ……. kiedy to wyrazisz swoje słowa w zachwycie, że np. p. Zalewska i p. Waszczykowski odsłuchali hymn UE na "postoju" ? Adaś

avatar
~Adaś
04.07.2019 16:40

Ad "ext7" - oczywiście , żeby sprawa była jasna...…. sama inwestycja w sobie jest jak najbardziej słuszna. Jak darmo dają to się bierze i tu za inicjatywę należy się p. Patalas plus. Prędzej czy później te obiekty i tak wymagałyby remontu. Błędy były zrobiono już w pierwszych dniach : 1. źle skalkulowana inwestycja co do kosztów , ...2. Wykonawca o wątpliwej reputacji w branży …… 3. ewidentnie zawiódł system kontroli inwestycji - człowiek . Jednak ta Sesja nie o tym stanowiła, to nie jest tak jak to powinno wyglądać ……. zaplanowano-wykonano-zapłacono- oblewano + medal do klapy. Gdyby to tak stanowiło to ja sam bym w oblewaniu uczestniczył …… tu i teraz jest problem . Nie ma pieniędzy na dokończenie , odszkodowanie to nie jest taka prosta sprawa w czasie i w samej wysokości szkody więc współczuję p. Antkowiakowi, jakoby teraz On musi się z tym zmierzyć . A nie ma nawet chętnego do poprawiania po kimś partactwa więc tak obiektywnie, jest kłopot. …… a mogłoby być tak pięknie ? Sprawa która Cię tak męczy to już inna para butów Krzysiu …..czy p. Czopek byłby lepszym burmistrza od p. Antkowiaka ? W tej dyskusji może miałbyś więcej racji ….. ja zaczynam powątpiewać w skuteczność obecnego burmistrza ? Adaś

avatar
~X
05.07.2019 09:15

Głosowanie za Antkowiakiem to był wyraz nie aprobowania rządów poprzedników. Teraz do tej grupy dołączy Pan Antkowiak, bo po roku rządzenia potrafi tylko narzekać na poprzedników i cały Urząd tylko tym się zajmuje - jak udowodnić nieudolność innych ludzi. Rozwalił kadry, a szczególnie w tym, że odeszli najbardziej doświadczeni, kulturalni i oddani pracownicy. Tak nie postępuje dobry gospodarz. Dobry gospodarz rozmawia ze swoimi ludźmi, słucha ich i wzajemnie uczą się od siebie, a nie z pozycji „ja tu rządzę i nikomu nic do tego”. Niestety Panie Burmistrzu to nie prywatna firma, tam za swoje pieniądze może Pan robić co Panu się podoba. We Wschowie zarządza Pan pieniędzmi naszymi.

avatar
~ext7
06.07.2019 20:07

Adam, to nie jest tak ,że strata gmninnej „bańki” mnie zwisa. .Bardziej chodzi mi o tą wredną próbę „grillowania” Miłosza Czopka. No bo jak mam traktować szereg publikacji na Z.W(w podobnym tonie)? Ot, choćby ta, którą autor zatytułował „ Chybiony sukces termomodernizacji generuje duże koszty” Co kryje się pod tym tytułem? Pomijam to ,że ten brzmi niedorzecznie, ale tę kwestię niech rozstrzygną Poloniści. Bo czyż sukces może być chybiony? Na domiar tego autor umieszcza wizerunek wspomnianego wcześniej Miłosza Czopka na tle dwójki. Jak mam to odczytać? A ten „sławetny audyt” funta kłaków niewart. Dlaczego? Ponieważ nie wskazuje głównego winowajcy. Ja ten traktuję podobnie jak sondaże popularności politycznych partii – wszak podobnie jak w/w , był na polityczne zamówienie A cel był jeden - UZIEMNIĆ Czopka! To jest przykład ordynarnej propagandy, której nie znoszę . Owszem przywalić politycznemu oponentowi, jak najbardziej tak, ale nie tak obcesowo, bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl