TworzymyGłos Regionu

Rekrutacja do projektu Aktywny senior

Wtorek, 08 września 2020 o 10:38, autor: 0 648
Rekrutacja do projektu Aktywny senior

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zaprasza mieszkańców Gminy Wschowa w wieku 60+ do udziału w projekcie „Aktywny senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt jest realizowany przez gminę Wschowa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną "Winda" w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Wschowa - w formie uczestnictwa w Domu Dziennego Pobytu oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać osoba, która zamieszkuje na terenie gminy Wschowa, jest w wieku 60 lat i więcej oraz jest osobą niesamodzielną.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

1) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3. pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

2) Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

4) Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, która dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących;

5) Osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (701 zł – kryterium dla osoby samotnie gospodarującej, 528 zł – kryterium dla osoby w rodzinie);

6) Kobiety (ze względu na trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną).

Zakres wsparcia – dom dziennego pobytu

Uczestnicy/czki Projektu w ramach świadczonych usług opiekuńczych w formie pobytu w DDP otrzymują wsparcie w formie:

1)  Pobytu w placówce świadczenia usług opiekuńczych w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2)  Usługi o charakterze socjalnym – dwa posiłki dziennie (obiad – drugie danie i podwieczorek);

3)  Usług służących utrzymaniu sprawności manualnej, psychofizycznej  i intelektualnej;

4)  Imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie;

5) Organizację imprez o charakterze lokalnym.

Zakres wsparcia – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

2) Opiekę higieniczną;

3) Pielęgnację zaleconą przez lekarza;

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Uczestnik/czka Projektu, objęta usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania będzie miał/a dostarczone dwa posiłki dziennie w dniach, w których funkcjonuje DDP.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 (tel. 65 540 25 25, e-mail: opswschowa@opswschowa.com.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opswschowa.com.pl, natomiast wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w zakładce FORMULARZE.

Projekt „Aktywny senior” realizowany jest przez Gminę Wschowa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Partnerstwie z Lutolską Spółdzielnią Socjalną "Winda" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 491 939,75 zł, z czego wartość dofinansowania to 467 342,75 zł (418 148,78 zł - płatność z Europejskiego Funduszu Społecznego).

(OPS we Wschowie)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

Kupię mieszkanie
Kupię mieszkanie
Mieszkania
Alufelgi
Alufelgi
Części i akcesoria
Mazda 5
Mazda 5
Sprzedam
Koła do Zafiry
Koła do Zafiry
Części i akcesoria
REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl