TworzymyGłos Regionu

Możesz wynająć lokal użytkowy 40,35 m2,

położony w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1

Czwartek, 20 lutego 2020 o 12:14, aktualizacja Czwartek, 20 lutego 2020 o 12:27, autor: 0 459
Możesz wynająć lokal użytkowy 40,35 m2,

Starostwo Powiatowe we Wschowie ogłosiło I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 40,35 m2, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1.

Data przetargu

2020-03-25 10:00:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, pokój 206

Księga wieczysta

ZG1W/00013381/0

Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 198,52 zł brutto (4,92 zł brutto za 40,35 m2 powierzchni użytkowej lokalu). Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
2. Dodatkowo do czynszu nalicza się opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. opłata za energię elektryczną, wodę i ścieki naliczane według wskazań podlicznika, a opłata ryczałtowa płatna co miesiąc za dostarczenie energii cieplnej – gaz i utrzymanie części wspólnych oraz zarząd budynku. Termin wnoszenia opłat czynszowych – do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT. Orientacyjnie ww. koszty wyniosą ok. 400 zł miesięcznie.
3. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 100,00 zł, płatne najpóźniej do 19 marca 2020 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – Ogrodowa lokal 40,35”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Opis

1. Lokal użytkowy o powierzchni 40,35 m2 składający się z czterech pomieszczeń znajdujących się w części piwnicznej budynku, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1, stanowiącego własność Powiatu Wschowskiego, na działce oznaczonej numerem 210/3 o powierzchni 0,3028 ha. W pozostałej części piwnicznej budynku znajduje się pralnia, a w samym budynku znajdują się gabinety medyczne i gabinety administracyjno-biurowe, m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00013381/0. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 3. Lokal przeznaczony jest na działalność usługową lub medyczną i opieki społecznej.

Informacje dodatkowe

  1. Do podanej ceny wywoławczej został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 5. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu. 7. Szczegółowe informacje na temat lokalu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. 65 540 17 95. Termin oraz miejsce podpisania umowy najmu na czas nieoznaczony oraz przekazanie pomieszczenia zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako najemca. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl