TworzymyGłos Regionu

Koalicja obroniła wynagrodzenie burmistrza

Rada podzielona

Niedziela, 01 grudnia 2019 o 16:16, aktualizacja Wtorek, 10 grudnia 2019 o 20:32, autor: 34 2431
Koalicja obroniła wynagrodzenie burmistrza

Już na samym początku sesji Rady Miejskiej we Wschowie jej przewodnicząca Hanna Knaflewska – Walkowiak poinformowała radnych, że do Biura Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza. Projekt taki złożył klub radnych „Nasza Wschowa, nasz samorząd” z przewodniczącą Emanuelą Stanek – Juśkiewicz wraz z radną Katarzyną Owoc - Kochańską. Następnie zmieniony został porządek obrad poprzez dopisanie na początek bloku uchwał punktu w tej sprawie.

Dyskusja nad projektem tej uchwały obfitowała w emocjonalne wystąpienia i przerodziła się w ocenę rocznej pracy burmistrza Antkowiaka. Liczne były również odniesienia do rządów poprzedników, czyli Danuty Patalas i Miłosza Czopka. Pierwsza zabrała głos przewodnicząca rady. Przypomniała, że wynagrodzenie zasadnicza burmistrza wynosi 4.800 zł, a wynagrodzenie zasadnicze poprzedniej Pani burmistrz Danuty Patalas wynosiło 5.000 zł, dodatek funkcyjny burmistrza Antkowiak to 2.100 zł, przy kwocie 1.800 zł u Danuty Patalas. Kontynuując Pani przewodnicząca stwierdziła:

Uważam, że uzasadnienie do tego projektu to posługiwanie się tylko gołosłowiem i frazesami. Brakuje jakichkolwiek konkretnych zarzutów. W 2018 roku pojawiła się ustawa o obniżeniu pensji burmistrza i my, jako opozycja w poprzedniej kadencji stwierdziliśmy, że mimo błędów władzy nie będziemy obniżać pensji Danucie Patalas, bo wynagrodzenie powinno być adekwatne do odpowiedzialności i obowiązków.

Odnosząc się do zarzutów z wnioskodawców projektu uchwały powiedziała:

Wszystkie zarzuty z uzasadnienia klubuNasza Wschowa, nasz samorząd” można przyporządkować poprzedniemu burmistrzowi i jego zastępcy. Porównam tylko jak to wyglądało. Błędy burmistrz Danuty Patalas i jej zastępcy Miłosza Czopka to nie jak w tym uzasadnieniu gołosłowie, tylko konkrety. Nasza kultura polityczna nie pozwoliła nam jednak na ingerencję w pensję Danuty Patalas. Jeden z zarzutów dotyczy szokującej skali wypowiedzeń stosunku pracy. Proszę nie przekłamywać i nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Konrad Antkowiak zwolnił tylko trzech pracowników z urzędu, a poprzednia władza niezgodnie z prawem zwalniała pracowników urzędu i spółki komunalnej, co poświadczają wyroki sądu. Mogliśmy wówczas usłyszeć: likwidacja stanowiska bezzasadna oraz zwolnienie miało na celu upokorzenie pracowników. Wypłata przez gminę zasądzonych z tego tytułu odszkodowań w wysokości 281.924 zł zapłacona była z naszych podatków. Następny zarzut bez pokrycia to nieumiejętne zarządzanie finansami firmy. Można to wyłącznie przyporządkować poprzednikom. Wyrzucono w błoto 600 tys. zł na „Burning Sun Festiwal”, była niegospodarność, bo nielegalne wywiezienie odpadów do Tylewic w ilości 4.600 ton skutkujące kosztem w wysokości 472.392 zł zapłaconym przez mieszkańców. Takie skonstruowanie umowy o pracę z prezesem Spółki Komunalnej, że po zakończeniu przez nią pracy gmina musiała jej wypłacić 136 tys. zł. Nie zostało wykonane w terminie zadanie „Termomodernizacja”, którym się tak chwalono. Niezgodna z prawem była sprzedaż mieszkań w budynkach.”

W tym miejscu przewodniczącej przerwała radna Stanek – Juśkiewicz protestując przeciw tym argumentom. Niezrażona Hanna Knaflewska – Walkowiak kontynuowała zwracając się do radnej:

Wy zarzucacie burmistrzowi, że nie zrealizował budżetu obywatelskiego. Niezgodne z prawem było jednak przedtem nieprzestrzeganie i łamanie regulaminu przy liczeniu głosów, nawet dokonywanie podglądów ilości głosujących i dzwonienie do mieszkańców, o czym nawet na sesji rady mówiła oburzona jedna z mieszkanek. Próba wtrącenia do więzienia i brnięcie w przegrane procesy sądowe z byłym burmistrzem Krzysztofem Grabką to kolejne koszty, które zapłacili mieszkańcy. Oprócz tego oskarżacie Konrada Antkowiaka o niegospodarność, kiedy on spłaca długi. Sztandarowym hasłem poprzedniej władzy było spłacanie zadłużenia, a spłacono tylko 300tys. zł, potem 1,2 mln zł, a w ostatnim roku nic. To są standardy władzy poprzedniej w porównaniu z obecną. Mam nadzieję, że nie wrócimy już do tego, co było. Konrad Antkowiak wydaje gazetę, w której informuje o tym, co się dzieje. W gazecie wydawanej przez Stowarzyszenie Odnowy Samorządu, w której pisali radni klubu „Nasza Wschowa, nasz samorząd” w niewybrednych słowach opisywano radnych opozycji. Pisano o nich, że to czerwone owoce, działają jak Pstrowski, i zamienili się z koniem na głowy. Próbowano zdyskredytować przewodniczącą rady oskarżając ją o współpracę z SB, a zrobiono to w gazecie wydawanej przez stowarzyszenie, którego prezesem jest Pan Miłosz Czopek, a pod tekstem podpisał się ówczesny radny Kuchcicki. Radni klubu „Nasza Wschowa, nasz samorząd” opuścili salę (w proteście przeciw prowadzeniu obrad przez jej przewodniczącą – przyp. red.), a teraz obecny burmistrz Konrad Antkowiak wynegocjował z Urzędem Marszałkowskim przedłużenie terminu zakończenia zadania „Termomodernizacja”, wynegocjował z Zarządem Dróg Wojewódzkich zainwestowanie kwoty 27 mln zł na kompleksową modernizację drogi wojewódzkiej i ciąg pieszo-rowerowy w Tylewicach. Czy to jest niegospodarność? Czy niegospodarnością jest pozyskanie kwoty 1,2 mln zł na przebudowę drogi w Nowych Ogrodach? Czy może niegospodarnością są inne kwoty pozyskane dla gminy Wschowa na inne zadania?”

Przewodniczącej rady odpowiedziała Emanuela Stanek – Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do uchwały obniżającej wynagrodzenie burmistrza. Wspomniała m.in. o zrezygnowaniu przez burmistrza z realizacji zadań z budżetu obywatelskiego na 2019 rok, pomimo przeprowadzonego konkursu oraz zabezpieczonych środków w budżecie. Jest to zdaniem radnej dowód na zlekceważenie przez burmistrza dużej grupy mieszkańców. Poruszyła również udostępnianie mienia gminnego II zastępcy burmistrza Markowi Kraśnemu oraz wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi Koli np. na barierkach, lampach i znakach drogowych w czasie kampanii w październiku 2019 roku, co budziło niesmak części mieszkańców. Wymieniła również tolerowanie nagannych zachować części zatrudnianych w urzędzie dyrektorów polegających na długotrwałych rozmowach telefonicznych na tyłach urzędu oraz prywatnych wyjściach z urzędu w godzinach pracy. Odniosła się do ankiety przeprowadzonej na portalu Wschowa News na przełomie października i listopada br. dotyczącej oceny rocznej pracy burmistrza. 28% uczestników ankiety oceniło pracę burmistrza pozytywnie, natomiast aż 72% negatywnie. Zdaniem radnej doprowadzono do ogromnej dziury w budżecie gminy związanej z gwałtownym wzrostem kosztów personalnych, brakuje realizacji innych ważnych punktów przyjętego budżetu, występują zaniedbania w pozyskiwaniu inwestorów, czego wymiernym skutkiem jest niska kwota uzyskana ze sprzedaży mienia. Negatywnie oceniona została rezygnacja ze wsparcia prestiżowego dla naszego miasta wydarzenia - Mistrzostw Polski w motocrossie. Radna zwróciła też uwagę na lekceważenie wieloletnich pracowników podległej gminie jednostki Muzeum Ziemi Wschowskiej, co doprowadziło do odejścia wykwalifikowanej kadry przy jednoczesnym niewywiązaniu się z publicznych deklaracji władz o ogłoszeniu konkursu na dyrektora muzeum. Odnosząc się do wypowiedzi Pani przewodniczącej radna Stanek – Juśkiewicz poinformowała, że 16 osób zrezygnowało z pracy w urzędzie z powodów warunków pracy i tego jak tutaj było "miło". Pozyskane przez gminę środki powiązała nie tyle z zasługami burmistrza Antkowiaka, co z odbywającymi się w tym roku w Polsce wyborami i kampanią wyborczą kandydatów na posłów.

Uzasadnienie do obniżenia wynagrodzenia burmistrzowi skrytykowała Agnieszka Nachaj. Odnosząc się do rozdmuchanej struktury urzędu podała, że było w nim zatrudnionych 86 osób, a obecnie jest 81. Odwoływanie się do ankiet na portalu internetowym nazwała absurdem. Nie zgodziła się też z zarzutem o braku wsparcia organizacji Mistrzostw Polski w motocrossie.

Ripostowała radna Owoc – Kochańska.

Jeżeli 23% pracowników odchodzi z urzędu to jest to bardzo niepokojące. Zgadzałam się z głosami, że regulamin Budżetu Obywatelskiego został złamany, ale burmistrz miał rok czasu, aby to naprawić. Mogliśmy rozmawiać i znaleźć rozwiązanie, aby pieniądze na WBO nie przepadły. Patrząc na obcięcie dotacji dla stowarzyszeń na rok 2020 o ponad 200 tys. zł stwierdzam, że nie ma do nic wspólnego ze słowami Pana burmistrza z kampanii wyborczej, że to jest wielki kapitał ludzki, te osoby, które angażują się w życie społeczne miasta. Z jednej strony mamy fantastyczną ideę i ludzi, a z drugiej strony obcinane są im pieniądze. Absolutnie tego nie popieram i nigdy nie poprę.  Niedopuszczalne jest finansowanie promocji działań burmistrza ze środków na profilaktykę i młodzież, a tak się stało w przypadku gazety wydanej przez urząd. Na koniec kwestia muzeum. To, co Pan burmistrz ze swoją grupą zrobił z muzeum jest dla mnie niszczeniem dziedzictwa i jest to dla mnie ważny argument za tym, aby zastanowić się, czy właściwie wynagradzamy burmistrza. Po roku nowej kadencji stwierdzam, że nie ma dialogu z reprezentantami mieszkańców. Jest to dziwne, bo w kampanii burmistrza było hasło rozmów, wspólnej pracy, a to się zmieniło diametralnie, wręcz zaostrza się to stwierdzeniami o sabotażystach.”

Radni klubu PIS zgłosili poprawkę, aby nie obniżać wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego burmistrzowi, a obniżyć tylko dodatek specjalny z 40% do 20%. Wniosek ten poparła Emanuela Stanek – Juśkiewicz dodając, że intencją jej klubu radnych nie jest odgrywanie się na burmistrzu, ale tylko zapalenie ostrzegawczego światła i zwrócenie uwagi, że radni opozycji też są częścią lokalnej społeczności.

W końcu zabrał głos burmistrz Antkowiak:

„Miałem komfort przyglądania się z perspektywy temu, co dzieje się we Wschowie. Stwierdzam, ze konsekwentnie urząd burmistrza w tej gminie jest przez wiele lat degradowany. Począwszy od wojny medialnej, po język, jaki jest tutaj na obradach sesyjnych. Szanowni Państwo, wy chcecie mnie ukarać. Intencją wnioskodawców jest odegranie się za moją pracę. Jeżeli ja mam być ukarany za moją roczną pracę przy stanie gminy, jaki zastałem... odpowiedzcie mi Państwo inicjatorzy: kogo ja z rodziny zatrudniłem w urzędzie? Nikogo! Podpisaliście się pod uzasadnieniem, którego słów i pojęć nie rozumiecie. Przez rok mojej pracy ściągniętych zostało ponad 2 mln zł funduszy zewnętrznych. Proszę powiedzieć mieszkańcom Tylewic, Łęgonia, Olbrachcic, Nowych Ogrodów, że będziecie mnie karać za to, że za chwilę będziecie mieli w Buczynie i Nowych Ogrodach nową drogę, że mieszkańcy Olbrachcic mają po 30 latach oczekiwania chodnik. A wy chcecie mnie karać. Chcecie mi zabrać jakąś kwotę, to jest dodatek funkcyjny? Ja się pytam, czym ja mam jeszcze udowodnić, czym mam was zadowolić, żeby następne lata były jeszcze lepsze dla tej gminy, jeżeli wy mnie karzecie za moje działania na rzecz gminy, a mamy już obiecane 30 mln zł. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz: język tej debaty. Jestem na kolejnej sesji i to, co się tu mówi, insynuuje, jakich używa się przymiotników, epitetów, padają nieprawdziwe i kłamliwe słowa. Czy Wy naprawdę wyobrażacie sobie, że my jesteśmy tu po to, żeby Was oszukiwać? Jesteśmy po to, żeby pracować na rzecz tej gminy razem z Wami, a nie po to, żeby kogoś tutaj oszukiwać. Nie po to tu przyszedłem. Mam uniesiony głos, ale to uzasadnienie jest stekiem bzdur. Niszczycie i degradujecie urząd burmistrza. Za jakiś czas pojawią się nowi burmistrzowie i będą to, albo Wasi znajomi, albo wasi przyjaciele, albo ktoś z Was. I myślicie, że zmieni się stanowisko radnych w stosunku do nich? Nie! Nie zmieni się, bo tak postępujecie teraz. Dziękuję bardzo.”

Nie był to koniec dyskusji. Radni zaczęli odnosić się do słów burmistrza. Emanuela Stanek – Juśkiewicz powiedziała:

Pozostaje mi tylko wyrazić żal, że Pan burmistrz nadal nie zrozumiał tego, co próbujemy mu przekazać. Nazwanie rzeczy, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy stekiem bzdur świadczy o tym, że nie zrozumiał Pan swoich współpracowników z komitetu wyborczego. Pan był tylko kandydatem na burmistrza. To m.in. Piotr Buczek i Katarzyna Owoc – Kochańska swoją wcześniejszą działalnością i rozmowami z mieszkańcami zdobyli dla Pana zaufanie społeczne.”

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu padł remis. 10 radnych było za i tyle samo przeciw. Uchwała nie została podjęta i wynagrodzenie burmistrza nie zostało obniżone. Warto zauważyć, że na sesji była nieobecna radna Jolanta Pawłowska. Przy remisowych głosowaniach jej głos może w przyszłości okazać się decydujący, szczególnie przy podejmowaniu przez Radę Miejską najważniejszych uchwał.

REKLAMA

Komentarze (34)

avatar

avatar
~pani K.-W.
01.12.2019 16:55

No pani przewodnicząca dała "popis" ...wydaje mi się, że od przewodniczącego rady wymagana jest neutralność a nie tak zdeklarowana stronniczość. Niestety - to była żenada.

avatar
~do powyżej
02.12.2019 11:22

Odpowiem jak PIS odpowiada . A jak poprzedniczka burmistrz Patalas nie bywała nawet na sesjach nie mówiąc o tym ze nic nie realizowała ze swoich obietnic to wtedy [ pani K.W. ]milczała i nie widziała problemu . Prawdę mówiąc obecny burmistrz zrobił więcej niż poprzednicy przez swoją całą kadencję .

avatar
~były radny
01.12.2019 19:16

pan burmistrz mówi że za jakiś czas pojawi się nowy burmistrz. Ma pan rację, może to się zdarzyć nawet szybciej, nim skończy się bieżąca kadencja.

avatar
~Jerzy
01.12.2019 21:41

Przewodnicząca ma być bezstronna przy prowadzeniu obrad ale swoje zdanie jak najbardziej moze wyrażać i dobrze ze to robi. Ten projekt uchwały to byla kpina i nie mówię tutaj o idei ale o samym projekcie i uzasadnieniu. Polecam lekture na bip, az mnie serce boli ze radny Glinski nie wypomnial przekręconych nazwisk ( w tym po raz kolejny Pani burmistrz sic!), bledow interpunkcyjnych i stylu... Moze nawet nie czytał bo oczy bolały, polecam redakcji dolaczyc tutaj ten projekt z uzasadnieniem. A idea jak zwykle w obozie NWNS - widziec drzazge w oku drugiego a belki u siebie nie. Czy moze pani Emanuela i pan Miłosz przeprosili juz przewodniczaca za oskarzenia o wspolprace z SB? Czy pan Milosz przeproail juz mieszkańców za klamstwa z gazety ze z.termomodernizajca jest wszystko w porządku? Rozumwiem ze nie wszystko musi sie wszystkim podobac ale naprawde czy w miescie dzieje sie aż tak zle? Wole starania o duze inwestycje, czekam na zapowiedziane plany i strategie niz wydawac setki tysięcy na festiwale, scianki wspinaczkowe czy sale pod chmurka. Najpierw rozwiazmy wiele naszych problemow, później finansujmy takie projekty

avatar
~do "Jerzy"
02.12.2019 15:07

Cyt. " Czy pan Milosz przeproail juz mieszkańców za klamstwa z gazety ze z.termomodernizajca jest wszystko w porządku? " - O co ci chodzi ? o przeprosiny i to wszystko ? A kto za to zapłaci ?

avatar
~Kasia
02.12.2019 18:29

Panie Jerzy myślę dokładnie to samo.

avatar
~do Jerzy
05.12.2019 17:48

Za co mają przepraszać: że ktoś kiedyś w SB wytworzył teczkę i ta informacja pojawiła się w IPN??

avatar
~Zyta...
02.12.2019 08:28

I to ma być Rada...?. Żałosne !

avatar
~Do -pani K-W-
02.12.2019 08:35

A czego ty się więcej spodziewać? - widziały gały i i wiedział rozum co wybierali na radnych i burmistrza od baloników !!!. Przepraszam, czemu tu się teraz dziwicie...?, w tej naszej Wschowie ten marazm i bezradność w realizacji zadań globalnych, inwestycyjnych, gospodarczych jak wiadomo jest i trwa od ponad 30 lat!!! i te kolejne pięć - no już cztery klata nic w tym nie zmienią !!!. Powiadają nasi Dziadowie jaki Pan taki Kram, jacy mieszkańcy tacy i ich radni i ich burmistrz - Pożal się Boże !!!!!.

avatar
~Ulka
05.12.2019 00:25

Startuj człowieku na burmistrza w przyszłych wyborach i pokaż , co ty potrafisz. Bo jak na razie, to tylko masz mniemanie o sobie, że jesteś lepszy od mieszkańców Wschowy.

avatar
~Do -pani K-W-
02.12.2019 08:38

A czego ty się więcej spodziewać? - widziały gały i i wiedział rozum co wybierali na radnych i burmistrza od baloników !!!. Przepraszam, czemu tu się teraz dziwicie...?, w tej naszej Wschowie ten marazm i bezradność w realizacji zadań globalnych, inwestycyjnych, gospodarczych jak wiadomo jest i trwa od ponad 30 lat!!! i te kolejne pięć - no już cztery klata nic w tym nie zmienią !!!. Powiadają nasi Dziadowie jaki Pan taki Kram, jacy mieszkańcy tacy i ich radni i ich burmistrz - Pożal się Boże !!!!!.

avatar
~degradowanie urzędu burmistrza
02.12.2019 11:37

Jeśli Antkowiak to degradowanie urzędu burmistrza, to jak nazwać postępowanie Pani przewodniczącej rady ? Zachowuje się jak wszystko wiedząca wiejska pani nauczycielka w klasie samych drugoroczniaków. Poziom kultury osobistej p.Knaflewskiej-Walkowiak to też swoista ciekawostka przyrodnicza. Może radni by się porozumieli i zmienili panią Hanię chociażby na pana kaprala Baśczyna albo rezolutnego obrońcę sądownictwa ,bardzo wygadanego p.Kolę

avatar
~Adaś
02.12.2019 12:27

I już za nami, pierwsza runda "boju" gdzie byliśmy świadkami jako opinia społeczna, obustronnej, godnej pożałowania "dwuaktówki" . Cyt. - " …. wynagrodzenie powinno być adekwatne do odpowiedzialności i obowiązków. " Zgoda tak na 1/2 ….. ale co z efektywnością, celowością i jakością wykonanej usługi ? Też jestem zdania, że dobry pracownik musi być dobrze opłacany ale jest ważnym też, a może decydującym, stan posiadania środków do realizacji całego budżetu. Jak mamy to dajemy, a nie mamy to zasadnym jest wąż w kieszeni . Pani przewod. RMiG , tym mnie zdziwiła, dopiero teraz (po roku urzędowania nowego burmistrza) podsumowała minioną kadencję Patalas-Czopek zestawieniem strat jakie poniósł podatnik gminy na kwotę 1,49mln bez wartości straconej w inwestycji termomodernizacja szkół i przedszkola . I co dalej ? Jak się powiedziało A to należało powiedzieć B - sama mowa o niegospodarności jest do kogo p. przewodnicząca ? Czyim jest to obowiązkiem aby ta niegospodarność została oceniona, podliczona i wyegzekwowana ? Pani mówi o niegospodarności poprzedniego urzędnika z taką miękkością w słowie - cyt. " ...… likwidacja stanowiska bezzasadna oraz zwolnienie miało na celu upokorzenie pracowników. " - to aż włosy się jeżą na głowie. Przecież to były wielkie tragedie rodzinne, przecież to mieszkańcy Wschowy tracili pracę ? Dobrze, że w końcu o tym się mówi a nie dobrze, że RMiG poprzedniej kadencji tak niekonkretnie dawała temu wyraz. Myślę, że po tej Sesji, radni i mieszkańcy Wschowy, skroili sobie sami własne zdanie i obraz na temat "konieczności" referendum skierowane w stronę burmistrza Antkowiaka. Architektura działania opozycji do osoby burmistrza jest absolutnie "naga", celowa i zdeklarowana na "szukanie haka" - to tak wygląda z boku. To też byłyby wielkie, niepotrzebne koszty ze skutkiem jak w poprzedniej kadencji. Kupa śmiechu i lizanie "ogona" za odwagę. Adaś

avatar
~do Adasia
03.12.2019 18:17

Jak zwykle...rozwlekle, miałko...A wiesz ile osób odeszło z umig (owszem sami podjęli taką decyzję), tylko zadałeś sobie pytanie DLACZEGO?????

avatar
~Do - "Do Adasia"
05.12.2019 22:51

Kwota -1,49mln to dla ciebie miałko ? Takiś bogaty ?

avatar
~Pan Drobnik
02.12.2019 12:55

Panie Drobnik czekamy na Pana refleksję i odejście od popierania Burmistrza. Chyba tak nie miała wyglądać "nowa" Wschowa?

avatar
~Do - "p. Drobnik"
02.12.2019 15:12

Czy aby dobrze to zdanie sformułowałeś ? Nie czekamy na refleksję a na dymisję .

avatar
~Wschowa
02.12.2019 13:15

Nasz facebukowy burmistrz stwierdza " ze konsekwentnie urząd burmistrza w tej gminie jest przez wiele lat degradowany. " Jeżeli to widział, to dlaczego postępuje w taki sam sposób, jego działania nie przyniosły żadnych istotnych zmian na plus dla gminy. Potrzebujemy dobrego managera a nie PR-owca do obsługi codziennych powitań na facebuku.

avatar
~Do-Wschowa-
02.12.2019 15:30

A od kiedy to za tzw. "PR-owca" byli menadzerowie pracujący na tzw. "facebuku" ? - człowieku jeśli już chcesz nawijać o PRL-u to bądź wiarygodnym w tym co mówisz i piszesz!!!, bowiem w ten sposób czynisz się drugim Piotrowiczem w PiS-e !!!. Przypominam ci i tobie podobnym, że ta rade i tego Burmistrza wybrała Wschowska większość!!!, podobnie jak Radę Naszego Powiatu, a ta wybrała Zarząd tego powiatu w osobie Starosty i innych w tym Zarządzie!. Zwróć uwagę jak Starostwo było aktywne w kampanii wyborczej swojej partii na czele z ich posłami - nie schodzili z afiszów lokalnych mediów ani jednego dnia !!!!!, a dzisiaj ........ gdzie ich widzisz ????. Burmistrz w porównaniu z nimi chociażby coś tam, coś tam wyczynia.....!!!!. Jeśli opozycja w stosunku do niego jest tak silna, to co stoi na przeszkodzie aby zadziałały ustawowe czynniki i go z tego stanowiska usunęli - powtarzam u s u n ę l i ustawowo ????. Zamiast pyskówki medialnej i przewalania się wspólnie obelgami !.

avatar
~do do Wschowa
03.12.2019 12:40

Co ty mi tu o jakimś PRL-u, poczytaj ze zrozumieniem (PR - public relations). Co wspólnego z PISem ma mój wpis. Jak większość niestety uważam obecnego burmistrza za kiepskiego na te stanowisko, nadaje się tylko do działu PR (PUBLIC RELATIONS) w jakiejś korporacji. Nigdy nie kierował żadnymi pracownikami, zarządzanie gminą go ewidentnie przerosło.

avatar
~Bo - Zyta_
02.12.2019 15:38

BO!,bo,bo...bo!!! to jest najgorsza Rada od 30 lat !!!!!. Na czele z Radnymi jak mundurowy ( i zawodowy i społeczni), b.vice burmistrzem, panią od gołębi i jej podobni w tej Radzie - itd.itp. Z tego pożytku dla Wschowy i Gminy nie będzie - to jak z zepsutej mąki nigdy nie będzie dobrego CHLEBA.

avatar
~Widz
03.12.2019 18:35

Zyta ty napewno startowałas wyborach tylko miałaś napewno 10 głosów 0d rodziny a teraz jesteś mądra i piszesz swoje wypociny

avatar
~Obserwujący
02.12.2019 18:52

Pani Radna Owoc-Kochańska, nepotyzm to jest niestety faworyzowanie tylko członków rodziny. https://mfiles.pl/pl/index.php/Nepotyzm Tu pewnie bardziej inicjatorom uchwały chodziło o kumoterstwo, ale to bardzo poważny zarzut i musi być poparty faktami oraz zgłoszeniem do prokuratury. Proponuję naprawdę najpierw doczytać, a dopiero potem używać tych słów, bo można zrobić z siebie pośmiewisko

avatar
~Fil
02.12.2019 21:34

Ja Tobie też proponuję poczytać przed robieniem z siebie pośmiewiska. A najpierw wyjdź z internetu, weź do ręki Słownik Języka Polskiego i tam doczytaj co to jest nepotyzm. No chyba że dla Ciebie wikipedia jest mądrzejsza niż ojczysty słownik-w takim razie nie mam nic do dodania.

avatar
~dziadBorowy
02.12.2019 19:03

Abstrahujac od samej debaty o wynagrodzeniu. Emocjonalna wypowiedź burmistrza w sprawie obrony swojej pensji to chyba jak dotad najdłuższa, samodzielna jego wypowiedź jaką do tej zanotowałem(pomijajac wiece wyborcze i BRIFINGI). Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle. To nie wymaga chyba komentarza.

avatar
~Ewa
02.12.2019 22:30

Wstyd czopkisci myślicie tylko o zemście i zamiast działać dla dobra gminy macicie a radny Gliński największe problemy widzi w przecinkach i literkach. To problemy gminy WSTYD

avatar
~przecinki i literki r. G.
03.12.2019 14:00

Do "Ewy" , przecież ty jesteś z myślą p. Adasia a on jest tu bardzo krytykowany za swoje "pomysły" ?

avatar
~Widz
03.12.2019 18:40

Ewa stuknij się w łeb jesteś człowiekiem burmistrza i pisz prawdę a nie co ci pan karze .

avatar
~Do Pani Ewy...
03.12.2019 13:18

Słuszna uwaga - strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o tego radnego, dodam, że z racji długoletnie pracy z wodą ma łatwość w tym temacie , bowiem lubi "pływać" parafrazując jego postawę obecną z wodą. Wodę zamienił na przecinki i litery ...... Na podkreślenie zasługuje dzisiejsza informacja dnia, jak to posłowie, politycy, sympatycy pisowscy by normalnie funkcjonować w mediach " normalnie znaczy dwuznaczność) otrzymują TAJNE INSTRUKCJE z Nowogrodzkiej, np. co mówić w sprawie KRYSZTAŁU - ich Kryształowego Banasie i jego oporu wobec Nowogrodzkiej oraz jak mówić w sprawie Licznych Obywatelskich protestów wspierających Sędziów i Sędziego z Olsztyna !!!!!!. To jest prawda o takich ludziach. Czym żyją i jak żyją ! Pani Ewo...czym się tu dziwić ....... ?.

avatar
~Prawy Polak
03.12.2019 20:23

Burmistrz przyjechał z Wrocławia do Wschowy nie żeby polepszyć byt jej mieszkańców tylko i wyłącznie swój. I będzie dążył do tego wszelkimi sposobami nawet nieuczciwymi no bo jak mówi Neuman dopóki jesteś w PO nikt ci krzywdy nie zrobi bo sądy są nasze.

avatar
~Raf
03.12.2019 21:05

Czopersi uwielbiają gnębić innych. Grabkę chcieli do więzienia wsadzić. Teraz Pensje chcą obcinać. Lepiej niech El Czoppo i spółka odpowie za termomodernizajcę.

avatar
~Ola
05.12.2019 10:31

Wschowianie czekają na deklaracje radnego Glińskiego o obniżeniu diety radnym ale konkretnie bo 100 zł to wstyd np obniżka o 400 zl

avatar
~DO-Ola
05.12.2019 11:43

Radny G jak wiem to jest również związany ze Starostwem, a tam są dopiero diet, że ho-ho-ho......!. A czy ktoś widział po wyborach aby nasze starostwo coś robiło....?. Jak wiadomo tacy jak oni to idą w czambo wg powiedzonka "rączka, rączkę myje......".

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

Kupię mieszkanie
Kupię mieszkanie
Mieszkania
Alufelgi
Alufelgi
Części i akcesoria
Mazda 5
Mazda 5
Sprzedam
Koła do Zafiry
Koła do Zafiry
Części i akcesoria
REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl