TworzymyGłos Regionu

Działka w Wyszanowie

Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg

Czwartek, 20 lutego 2020 o 12:37, autor: 0 741
Działka w Wyszanowie

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 288/5, 288/2, 291, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski na okres oznaczony do 10 lat

Opis nieruchomości:

 1. Przedmiotem przetargu są działki o numerach  ewidencyjnych 288/2, 288/5, 291 o łącznej powierzchni 23,6848 ha, położone w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, które wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotowe działki stanowią jednolity kompleks gruntów znajdujący się poza zabudową mieszkaniową w południowej części wsi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą powiatową, utwardzoną. Brak wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią tereny łąk i pastwisk, grunty leśne oraz nieużytki. Przedmiotowe działki położone są pomiędzy ciekiem wodnym – rzeką Barycz a wałami przeciwpowodziowymi. Ukształtowanie terenu powoduje okresowe ich zalewanie. Na gruntach znajdują się liczne zadrzewienia i zakrzewienia. Roślinność typowa dla terenów o wysokim poziomie wód gruntowych. Działki zlokalizowane się na obszarze Natura 2000. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków: dz. 288/2 – pastwiska trwałe V klasy (PsV) o pow. 0,7000 ha; dz. 288/5 – pastwiska trwałe VI klasy (PsVI) o pow. 11,4174 ha, nieużytki (N) o pow. 4,8774 ha; dz. 291 – pastwiska trwałe V klasy (PsV) o pow. 1,6000 ha, nieużytki (N) o pow. 2,5200 ha, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) o pow. 2,5700 ha.
 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowych działek prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00003734/7. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 3. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na cele rolnicze bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania (bez trwałego zainwestowania). Zgodnie z art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.
 4. Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa nr VIII/76/99 z dnia 15 lipca 1999 r. działka 288/2 znajduje się na obszarze oznaczonym jako wody otwarte (W), działka 288/5 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem T – rejony turystyczne, tereny zalewowe, natomiast działka 291 zlokalizowana jest w części na terenie lasów (Ls) i w części na terenach zalewowych.

Cena wywoławcza:

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy za 1 rok użytkowania (cena wywoławcza) wynosi 9109,18 zł/rok netto=brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych 18/100). Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 100,00 zł.
 2. Dzierżawca opłaca ponadto podatek od nieruchomości.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali konferencyjnej (III piętro).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), płatne najpóźniej do 17 marca 2020 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Wyszanów 1”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa na okres oznaczony do 10 lat zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Informacje dodatkowe:

 1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 701 z późn. zm.).
 2. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch półrocznych ratach w wysokości połowy raty rocznej. Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 sierpnia za pierwsze półrocze oraz do 28 lutego za drugie półrocze każdego roku kalendarzowego.
 3. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie Starosty Wschowskiego nr 69/2019 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze.
 4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.
 6. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.
 7. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 8. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o działce będącej przedmiotem przetargu.
 9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl