Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

przez -
0 3027

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 3-letni staż pracy.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)
7. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
8. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad
ekonomiczno-księgowych.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.
4. Kopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
5. Przedstawienie programu funkcjonowania jednostki oraz proponowanej
struktury organizacyjnej Centrum Kultury i Rekreacji.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, w terminie do dnia 08 czerwca 2011r. – do godz. 15.00.

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Centrum Kultury i Rekreacji można uzyskać w siedzibie Centrum Kultury i rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1 – sekretariat , od poniedziałku – do środy w godzinach od 8.00 do 15.00. lub telefonicznie pod nr telefonu 65-540-23-36.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 15 czerwca 2011r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka

Wschowa, dnia 24 maja 2011r.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź